Tjønnkåsvegen

Prisantydning

kr 1 000 000

Totalpris

kr 1 035 170

Felleskost/mnd.

kr 682

Utregning av totalpris:
Prisantydning:

kr 1 000 000

Omkostninger:

+Tinglysing pantedokument kr 585
+Tinglysing skjøte kr 585
+Stiftelsesgebyr realsameie kr 2 000
+Startkapital realsameie kr 2 000
+Dokumentavgift andel realsameie kr 5 000

Dokumentavgift

kr 25 000

Kontakt megler for salgsoppgave med fullverdig informasjon om eiendommen

Usikker på hvor mye du kan låne?Prøv SpareBank 1 sin boliglånskalkulator

Visning

Ingen planlagte visninger. Du kan fortsatt melde deg på visning ved å trykke på knappen nedenfor og fylle ut kontaktskjemaet. Megler vil da ta kontakt med deg

Nøkkelinformasjon

Postnummer:

7340 Oppdal

Eierform:

Selveier

Tomt:

634 m2

Postnummer:

7340 Oppdal

Eierform:

Selveier

Tomt:

634 m2

Beskrivelse

B7

Regulering: Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel Oppdal kommune 2019-2030 vedtatt 20.06.2019. Eiendommen omfattes også av detaljreguleringsplan for Brennhaug - Mjøen del II område B3 og B7, del av gnr./bnr. 20/3 og gnr./bnr. 23/1, vedtatt 30.01.2020 med plan-ID 2018010. Planen erstatter del av gjeldende reguleringsplaner med plan-ID 1981003 og 1996007. Byggemelding: Kjøperen er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med byggeanmeldelse, tilknytningsgebyr, grunnundersøkelser, geoteknisk rapport m.m. påhviler kjøperne. Eiendommen er i detaljreguleringsplanen regulert til frittliggende boligbebyggelse, med tilhørende infrastruktur, uteopphold, lekeareal, parsellhage, vei, vann og avløp. Detaljreguleringsplanen har bl.a. følgende bestemmelser: §3.1.1 Maks bebygd areal BYA = 40% §3.1.3 For alle boenheter som oppføres i planområdet, skal det totale uteoppholdsareal pr. boenhet være minimum 50 kvm §3.14 Det skal minimum være 1,5 biloppstillingsplasser og 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet §3.1.5 På tomtene B1-B11 kan det oppføres frittliggende boligbebyggelse med en eller 2 boenheter med tilhørende garasje/uthus. §3.1.6 På tomtene B6, B7, B8 og B11 skal møneretningen på hovedbygningen følge terrenget. §3.1.7 Bolighus og tilhørende bygg som garasje/carport/utebod på den enkelte tomt, skal oppføres i samme byggestil med felles formuttrykk, materialvalg og farger. §3.1.9 På tomter der det oppføres 2 boenheter tillates tomtedeling uten endring av plankartet. §3.2.1.1 Kjøreveg/avkjørsel OV1 og PV1 gir atkomst til eksisterende eiendommer langs Tjønnkåsvegen og til ny bebyggelse i Brennhaug - Mjøen boligområde. Rettigheter vedr. Tjønnkåsvegen videreføres i planen. Tjønnkåsvegen kan brukes som avlingsveg for grunneiendommer som sokner til denne. §3.2.1.2 Del av Tjønnkåsvegen vist som OV1 og PV1 skal utvides i tråd med plankartet der formåls grense veg er byggegrense. §5 Rekkefølgebestemmelser 5.1 Teknisk infrastruktur (veg, vann og avløp) skal være opparbeidet fram til den enkelte tomt før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. §5.2 Del av Tjønnkåsvegen beskrevet under §3.2.1.2 skal være utbedret før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på boligene i planområdet. §5.3 Lekeplassen som skal opparbeides i tråd med funksjonskravene i pkt. 1.6.3 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Plassen skal være opparbeidet til bruk før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til mer enn 4 boliger i planområdet. Kjøper plikter å sette seg inn i og følge de reguleringsbestemmelsene som myndighetene har fastsatt for tomten og for feltet. Dette gjelder særdeles for de bestemmelser som er fastsatt for byggeskikk, fargevalg etc. Kjøper må påregne byggeaktivitet innenfor det regulerte området i forbindelse med ferdigstillelse av feltet. Kopi av reguleringsplan ligger vedlagt i salgsoppgaven, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Spesielle bestemmelser: Kjøp av tomt forutsetter bygg av hus fra Norgeshus Oppdal Bygg.

Kart

Kart over Tjønnkåsvegen

Mer informasjon om eiendommen

Var det lett å finne informasjonen du lette etter?