Kulturminnefondet vil støtte Rogaland

Tekst: Tonje Pedersen . Foto: Jon Arne Tjelta .
Norsk Kulturminnefond vil dele ut penger til privatpersoner i Rogaland som restaurerer eldre bygg. Husk å søke FØR du går i gang med prosjektet!

En sliten gammel bondegård, en nedslarvet sveitservilla, en ærverdig hage som ingen har vedlikeholdt eller en omfattende restaurering i trehusbebyggelsen i Gamle Stavanger. Kulturminner kan være så mangt, men de som skal få støtte fra fondet må først og fremst ha planer om investeringer for å ivareta eller tilbakeføre kulturminnene. Det er også en fordel om prosjektet har status som verneverdig eller er tidstypisk for sin spesielle epoke.


Med støtte fra Kulturminnefondet settes det 88 m2 store sjøhuset på Utstein nå i stand.

– Etter at jeg ble styremedlem i Kulturminnefondet og så det viktige arbeidet som gjøres, oppdaget jeg at
fondet er lite kjent i Rogaland. Fondet støtter veldig mange gode prosjekter rundt i landet, men det er få fra vårt distrikt som søker. Det må vi selvfølgelig gjøre noe med, og nå er Rogaland et satsingsområde for fondet, utbryter Elisabeth Sjo Jespersen, engasjert styremedlem i Kulturminnefondet og tidligere daglig leder av Grønn by.

Restaurerer sjøhus

På Klostergarden, bondegården ved Utstein Kloster, sages, hamres og spikres det for å sette i stand det gamle sjøhuset like nedenfor klosteret. Etter at Inger Lise og Anders Rettedal overtok gården for fem år siden, har de daglig gått forbi det forfalne sjøhuset og tenkt at noe må gjøres. Til slutt søkte de midler for å restaurere det og åpne det opp for besøkende. Med inntil 300 000 kroner fra Kulturminnefondet kan sjøhuset føres tilbake til opprinnelig stand, samtidig som kulturminnet bevares.

Sjøhuset ved Utstein Kloster.

– Det er et vakkert bygg med veldig fin beliggenhet, som vi ønsker å omsette til noe nyttig. Vi vil åpne sjøhuset for publikum og selge lokale varer. Det kommer 4 400 cruiseturister til Utstein kloster hvert år. Totalt har klosteret over 18 000 betalende besøkende årlig. Vi vil tilby produkter fra regionen og egen gård til alle disse, forteller Inger Lise.


Inger Lise Rettedal.

Med statlig støtte settes det 88 kvadratmeter store sjøhuset nå i stand. Planen er å drive gårdsutsalg for
turister med lokale varer fra nabogårdene, samt produkter som ekteparet produserer selv. – Vi har vanlig gårdsdrift med sau, lam, kyr og griser, og tenker at dyr kan brukes til mer enn kjøtt. Vi ser hele dyret som et ressursgrunnlag og kan for eksempel selge ull, skinnfeller, tørket kjøtt og lignende. På den måten fremmer vi andre sider ved dyret. I tillegg vil vi selge varer fra andre lokale produsenter. Dette håper vi slår til hos turistene, sier hun.


Ekteparet har vanlig gårdsdrift med sau, lam, kyr og griser.

Skulderklapp fra staten

Kulturminnefondet er opprettet av Klima- og miljødepartementet og er et viktig virkemiddel for bevaring
av privateide kulturminner. Fondet er et lavterskeltilbud for private eiere, stiftelser og foreninger av kulturminner, som boliger, forretningsbygg, hageanlegg og lignende, som bidrar med faglig og økonomisk støtte til istandsetting av et bredt spekter av verneverdige kulturminner. Midlene skal også bidra til at eierne kan drive næringsutvikling i disse prosjektene.

– Fondet skal gi drahjelp til eiere, slik at de setter i gang restaureringen av disse flotte prosjektene. Vi fullfinansierer aldri, men kan støtte inntil 30 prosent av de totale kostnadene. Dersom det er store, omfattende prosjekter, kan vi bidra i ulike faser av restaureringen, opplyser Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.


Simen Bjørgen.

– Undersøkelser viser at hele fire av fem ikke ville startet restaurering uten denne støtten. Folk kan se det som et skulderklapp fra staten som takk for at de tar vare på viktige kulturminner.

Fondet er landsdekkende og deler ut rundt 100 millioner kroner hvert år til ulike prosjekter. Siden starten i 2003, har 4.000 prosjekter fått delfinansiert restaureringen. Rundt 80 prosent av all støtten gis til restaurering av bygg. Tross gode støtteordninger: det kommer få søknader fra Rogaland. I Rogaland har ulike aktører mottatt 22 millioner kroner fra dette fondet, mens 100 millioner har gått til Oppland.

– Rogaland skal opp, sier Bjørgen. Vi ønsker å støtte et representativt utvalg fra hele landet, men jeg tror at mange eiere ikke er klar over at vi finnes. Gode prosjekter fra Rogaland, og spesielt Stavanger, vil bli prioritert, lover han.

Fredet eller vernet

Kulturminnefondet skiller mellom fredet og vernet. Hvis noe er fredet, er det Riksantikvaren som gir eventuelle midler, mens vernede kulturminner støttes av Kulturminnefondet. Fondet bistår heller ikke kommunalt eide kulturminner eller kulturminner som mottar statlig driftstøtte.

Lokalt har Kulturminnefondet støttet Engøyholmen, der det er både opplæring, kurs, arrangementer, speidere, og mange andre aktiviteter. MS Sandnes har også fått tilskudd fra Kulturminnefondet, hele tre ganger, til reparasjoner og tilbakeføring til original tilstand. – Kulturminner formidler verdier, historikk og håndverkstradisjoner for fremtiden. Både styrking av arbeidsplasser, lokal næringsutvikling, turisme og reiseliv er positivt for lokalsamfunnet, påpeker Bjørgen.

Realiserer prosjekter

Uten støtten fra Kulturminnefondet, ville restaureringen av sjøhuset forblitt en drøm for ekteparet på Klostergarden. Inger Lise Rettedal er glad for at fondet nå har Rogaland i fokus når det skal finne nye prosjekter å støtte.

– Dette fondet er så viktig! Kulturminnene knytter fortiden med framtiden, og det betyr så mye at slike fond finnes for å ta vare på arven vår. Vi må ikke la ting forfalle. Beste vern er gjennom bruk. Hvis vi ikke utnytter og tar vare på disse gamle bygningene, får ikke framtiden nyte godt av dette. Derfor setter jeg stor pris på satsingen.

I begynnelsen av desember skal sjøhuset stå ferdig til åpningen av Utsteins aller første julemarked.


Lise Rettedal ser frem til at sjøhuset står ferdig.