Bilde
Bilde
Bilde

Åmot

Solsiden

Åmot

Visning - Ta kontakt med megler for mer informasjon

Pris fra kr 3 490 000 til 4 890 000

Ny bolig
Leilighet
77 - 84 m2
Visning - Ta kontakt med megler for mer informasjon

KUN 3 STK IGJEN! Nye 3-roms vestvendte frontleiligheter i sentrum med tilbaketrukket beliggenhet. Samtlige leiligheter vil få store vestvendte terrasser.: Bo enkelt og lettvint midt i sentrum!

Mer informasjon om eiendommen

Nøkkelopplysninger

Adresse Solsiden, 3340 Åmot
Prisantydning fra kr 3 490 000
Prisantydning til kr 4 890 000
Areal 77 m2 - 84 m2
Boligtype Leilighet
Eierform Eier (Selveier)
Byggeår
Kommunenr 0623
Gårdsnr 53
Bruksnr 60
Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier

Eiendomsinformasjon

Energimerking
Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Jfr. energimerkeforskriften for bygninger §5.
Andre relevante opplysninger
Vann- (21,40) og kloakkavgift (40,70) etter måler (kr. 62,10 pr. kubikkmeter forbruk). Fastavgift vann og kloakk kr. 1.820,- pr.år.

Fellesutgiftene er stipulert til ca. kr. 1300 pr. mnd. Beløpet inkluderer bygningsforsikring, renovasjon, kabel-tv, strøm i fellesarealer, serviceavtale for heis, snøbrøyting, trappevask, forretningsførsel og avsetning til vedlikehold. Beløpet vil avhenge av de avtaler sameiet inngår med leverandører.

Det gjøres oppmerksom på at illustrert perspektiv og 3Dtegninger ikke er å anse som kontraktsgrunnlag, da disse kan avvike fra leveransen. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet.

Boligene vil bli organisert som et sameie ihht. eierseksjonsloven. Den enkelte eier får tinglyst skjøte på sin seksjon. Øvrige bygnings- og tomteareal eies av og bestyres av sameiet. Etter overtakelse skal boligen overskjøtes til den kjøper som kjøpekontrakten utpeker. In blanco skjøter og overdragelse før overtakelse av leiligheten aksepteres ikke.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betalingsbetingelser uten forvarsel for alle usolgte leiligheter gjennom hele salgsprosessen. Det tas forbehold om feil i prislisten.

Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og
virkelig areal. BRA er areal på innsiden av leilighetens omsluttede vegger. Alle sjakter i
tilslutning til omsluttende vegg og andre sjakter større enn 0,5 kvm er ikke medregnet.
Fellesareal og sportsbod er ikke med i arealet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er
rommets netto gulvareal. Man kan således ikke summere rommenes arealer og på BRA
arealet. Alle illustrasjoner og perspektiver er kun ment å kunne gi inntrykk av et ferdig bygg.
Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i selgers leveranse, både når det
gjelder utvendige forhold og innredning. Vaskemaskin, møbler og lignende inngår ikke i leveransen selv om det er vist på plantegningene, men de er avsatt plass og tilrettelagt for tilkobling av utstyr som vaskemaskin og kondenstørketrommel.
Plantegningene er ikke gjengitt i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betalingsbetingelser uten forvarsel for alle
usolgte leiligheter gjennom hele salgsprosessen. Det tas forbehold om feil i prislisten.

Den videre detaljprosjekteringen kan medføre mindre endringer som er nødvendig eller
hensiktsmessig. Sjakter, El- og VVS tekniske føringer blir eksempelvis ikke tegnet inn som en
del av kontraktsunderlaget. Slike endringer skal likevel ikke redusere den beskrevne
standarden i leilighetene. Vindusplassering- /størrelse i den enkelte bolig kan avvike noe fra
de generelle planer som følge av bl.a den arkitektoniske bearbeidelsen av prosjektet.
Utbygger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og/eller i konstruksjoner
uten forhåndsvarsel.

Parkett anses som et levende materiale og vil dermed kunne bevege seg avhengig av årstid.
Enkelte svikt og mindre sprekker kan derfor oppstå som følge av dette. Utbygger tar intet
ansvar for ovennevnte eller skader på parkett som følge av feil bruk eller for høy/lav
temperatur på varmesystemet.

Mindre sprekker og riss i overgang tak/vegg og plateskjøter må påregnes. Dette som følge av
bruk og naturlig tørking av bygget over tid. Videre vil det være synlig spiker og spikerslag
på listverk, karmer og gerikter.

Alle opplysninger i prospekt, salgsvedlegg og salgsmateriale er gitt med forbehold om rett til
endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forrige den generelle standard.
Dersom det er avvik mellom leveransebeskrivelse og prospekt/salgstegninger etc, er det
leveransebeskrivelsen som gjelder.

Videresalg av kontrakt (resalg) eller annen form for overdragelse, før overtakelse tillates ikke
uten selgers skiftelige samtykke. Dersom overdragelse likevel er skjedd uten selgers
samtykke, er den kjøper som har videresolgt seksjonen ansvarlig for å oppfylle kontrakten
med selger.

Selger tar forbehold om endringer grunnet offentlige pålegg som ikke er kjent på
salgstidspunktet.

TILVALG
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse , eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til
kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.
Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsvederlaget betales
ved overtakelsen. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk
kommunikasjon i salgsprosessen.

GARANTIER
For boliger som blir solgt etter bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47.
Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med salgsprospekt, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon
som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler før avtale om kjøp av bolig inngås.

ANNEN INFO
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne det. For øvrig kommer gjeldende
lovgivning til enhver tid til anvendelse.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen normalt bli gjennomført etter avhendingslovens bestemmelser, lov av 3. juli 1992 nr. 93.
Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.

AVBESTILLING
Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova kap. VI. Avbestillingsgebyr på 10% av kjøpesum etter bustadoppføringslova § 54.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE
GJENNOMFØRING AV EN HANDEL
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre
legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta
kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer
senest på kontraktsmøtet.
Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.
Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling
eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen
mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

LIGNINGSVERDI
Vil normalt bli fastsatt etter ferdigstillelse/overtakelse.

EIERFORM
Eier (eierseksjon) Eierforholdet reguleres av eierseksjonsloven av 23.05.97 nr. 12. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig. Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv
av fritidsbolig. Seksjonseiere kan holdes solidarisk ansvarlig for andres mislighold av fellesutgiftene i forhold til sin sameiebrøk.

Meglers referanse 1210.1932
FINN-kode 142860175
Sist endret 12.09.2019

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet midt i Åmot sentrum med nærhet til alt. Leilighetene vil bli tilbaketrukket fra Engerkrysset med grøntareal og p-plasser foran bygget mot veien. Bygget vil komme i bakkant av Ekengården med garasjeanlegg i underetasjen slik at bygget vil få høye første etasjer. 1. etasje vil ligge ca 2,5 til 3 meter over bakken og det vil bli fin utsikt fra alle etasjer uten bygg i forkant. Samtlige leiligheter vil få store terrasser vendt mot vest med lang kveldssol og fin utsikt. I tillegg får leilighetene terrasser mot øst hvor morgenkaffen kan nytes. Alle servicetilbud ligger innen få minutters gange med blant annet Åmotsenteret som har godt utvalg av forretninger, apotek og post. Busstasjon i umiddelbar nærhet. Gangavstand til Åmot kirke, barneskole, ungdomsskole, videregående skole og idrettshall. Nær flotte turområder på Øståsen og kort vei til Drammenselva med gode fiskemuligheter.

Pris og økonomi

Prisantydning fra kr 3 490 000
Prisantydning til kr 4 890 000
Kjøpsbetingelser
Avtale om kjøp skjer i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av komplett salgsprospekt.Vil du vite mer om eiendommen?

Lurer du på noe om Solsiden

Kontakt meg

Vil du vite hva eiendommen din er verdt?

  • Bli kontaktet av en lokal megler innen 24 timer
  • Få tilbud fra en megler som kjenner nabolaget ditt
  • Få verdivurdering - helt uten forpliktelser
Verdivurdering


Lurer du på hva denne eiendommen vil koste deg per måned?


Vil du se flere av våre eiendommer?