Sterkeste april på ti år! Nye tall fra Eiendom Norge!

Vi ser nå en nasjonal prisoppgang for april, som innebærer en positiv prisvekst for samtlige områder i Norge. Sterkest prisvekst for april hadde Bergen med 2,8%, og svakest var Hamar m/Stange med 1,0%. Veksten for våre områder lå i april ikke mye over Hamar, med Follo på 1,1%, og Østfold (dvs.Fredrikstad og Sarpsborg) på 1,6%. Samlet sett hadde var økningen for hele landet på 1,8% (nominelt), og sesongjustert er økningen på 0,9 %.

Prisutviklingen er altså den sterkeste til april og være for de siste ti årene, og alle de store byene har sterk oppgang. Samtidig er dette 1,0% lavere enn for ett år siden. Hittil i år har det vært mindre prisvekst i de store byene, med unntak av Oslo hvor den har vært overraskende sterk. Påsken falt i mars i år, og det er viktig å se flere måneder i helhet. Så langt i 2018 er det nå solgt 3,6% flere boliger enn samme tid i fjor. Spesielt i Oslo er denne veksten markant.
Når det gjelder prisendringen de siste 12 månedene, er det Oslo som har svakest vekst med - 3,8% og Hamar m/Stange som har en positiv vekst på 5,6%. For vår del ser vi at Follo som gjerne følger Oslo markedet også har en negativ vekst, dog med litt mer beskjedne 0,7%. For Østfold er tolv måneder veksten positiv med 3,4%. Når det gjelder de siste tolv månedene, er faktum at mange områder fortsatt har negativ vekst i denne perioden.
Ser vi på antall solgte boliger, ble det i Norge solgt 8.072 boliger i april. Dette er 25,3% flere enn i april 17. Dette tallet er også høyt for våre lokale markeder. Østfold hadde en økning på 26,6% i antall solgte boliger denne måneden mot samme i fjor, mens Follo hadde en økning på hele 57,1%! Hittil i år er økningen for Follo på 9,3%, og en nedgang på 0,7% for Østfold.
Så langt i 2018 er det lagt ut 3% flere boliger enn samme periode i fjor, og vi ser at det i Oslo er kommet ut færre boliger i denne perioden. Selv om Follo ofte følger Oslomarkedet, har derimot Follo en økning hittil i år på 7,7%. Tallet for Østfold er noe lavere, med 1,3% økning. For april isolert sett, ble det lagt ut 9.506 boliger, noe som utgjør 14,5% flere boliger enn i april 17. Men dette er ikke et spesielt høyt antall nye boliger for salg, utover det som er normalt. For Follo ser vi en økning på hele 39% i antallet boliger lagt ut for salg i april i år i forhold til april 2017. Tilsvarende tall for Østfold er også høyt, med en økning på 31,4%. 
De ferske tallene viser at det fortsatt er høy gjennomsnittlig salgstid. På landsbasis tok et boligsalg i april i år i snitt 49 dager, noe som utgjør 15 dager mer enn snittet var samme tid i fjor. Vi ser at Drammen her hadde det raskeste markedet med et snitt på 23 dager, tregest var Stavanger m/omegn med 76 dager. Både Follo og Østfold har fortsatt relativt rask salgstid med henholdsvis 33 dager for Østfold, og 37 dager for Follo.
Det er nå jevnt over ganske godt med tilbud av boliger i markedet, og det forventes derfor moderat prisstigning fremover. De neste månedene er normalt sett preget av høy aktivitet, og vi vil derfor antakeligvis se at salgstiden går ned. Fallet i boligprisene som vi så gjennom 2017 ser ut til å være over, og dersom denne utviklingen holder seg vil vi ha en positiv 12-måndeder vekst innen utgang av første halvår 2018.