Raskest boligomsetningstid i Østfold i november!

Boligprisene generelt sank i november, faktisk noe mer enn normalt. Salgstiden stiger fra måneden før, og er høyere nå enn normalt for de siste årene. Østfold går litt mot strømmen her, og salgstiden har gått noe ned, til et snitt på 25 dager. Som faktisk er raskest i landet for november.

Prisutviklingen

Som nevnt over, er det nedgang i boligprisene i november med 1,5%, og korrigert for sesongvariasjoner var nedgangen på 0,5%. Dette er noe mer enn normalt i november, men må ses i sammenheng med det store utbudet av boliger som har vært gjennom hele året. Et stort tilbud gir normalt en svakere utvikling. I vårt område ligger utviklingen veldig nært landssnittet, som vil si en nedgang for Follo på 1,3% og for Østfold var nedgangen på 1,8% for november. Det kan også nevnes at det var nedgang i november i samtlige områder i landet.

Sterkest prisutvikling for november hadde Asker og Bærum med - 0,5%, mens svakest prisutvikling hadde Tønsberg m/Færder og Hamar m/Stange med -2,2%. De siste 12 månedene er veksten sterkest i Oslo med en oppgang på 4,7%. Svakest 12-månedersvekst hadde Bergen med en nedgang på 0,3%. Både Follo og Østfold har de siste tolv månedene hatt positiv vekst, med henholdsvis 1,2% og 2,5%. Landssnittet ligger her på 2% i denne perioden. Gjennom året har det vært mindre regionale forskjeller i prisutviklingen, enn det har vært de siste årene.

Nye boliger for salg

Det var i november en beskjeden økning på¨1,7% i antallet boliger lagt ut for salg, i forhold til samme måned i fjor. I vårt område var det her stor forskjell i utviklingen, hvor Østfold har en økning på 15%, og Follo har en negativ utvikling på 8,1%. Hittil i år er det på landsbasis lagt ut 2% flere boliger enn samme periode i fjor. For Follo og Østfold er økningen hittil i år samlet på 6,5%.

Veksten i nye bruktboliger i markedet har nå bremset opp, som forsåvidt er normalt for sesongen. Tilbudssiden har også stabilisert seg, men likevel er nivået på tilbudssiden høyere nå, enn det har vært de ti siste årene.

Salgstid

Gjennomsnittelig salgstid har fra oktober økt med to dager på landsbasis, noe som betyr at det i november tok i snitt 49 dager pr salg. Som nevnt innledningsvis, gikk det raskest og selge bolig i Østfold i november, med et snitt på 25 dager. Tregest i landet gikk det i Stavanger m/omg, hvor det tok i snitt 76 dager. For Follo sin del, økte snittsalgstiden fra 34 dager i oktober til 43 dager i november. Til sammenligning tok det i Oslo i 26 dager å få solgt boligen sist måned.

Solgte enheter

Når vi ser på antall solgte enheter i november i år i forhold til samme måned i fjor, er utviklingen svært forskjellig internt for vårt markedsområde. I Follo ble det solgt 1% færre boliger i november i år, mens antall solgte boliger økte med 14,4% i samme periode i Østfold. For Norge generelt var økningen på kun 1,6%.

Ser vi derimot på antall solgte enheter hittil i år, er den generelle utviklingen mer stabil og solid. I Follo har det hittil i år blitt solgt hele 8,5% flere boliger enn samme periode i fjor. I Østfold er økningen på 5,8%, og for landet generelt er økningen på 5%.

Utsiktene fremover

Etter flere år med svingninger i boligprisene, har utviklingen stabilisert seg og man kan si at boligmarkedet er i balanse og velfungerende. Året har som vi har vært innom tidligere, vært preget av en større tilbudsside enn normalt, men dette veies opp av fortsatt god etterspørsel. Dette vil sannsynligvis resultere i et 2018 med moderat prisvekst.

Dersom den høye takten i boligbyggingen og svakere befolkningsvekst i landet ut 2018 opprettholdes, tilsier det at den moderate utviklingen fortsetter også i 2019.