Moderat prisutvikling både lokalt og nasjonalt

Det nye året er i gang, og vi har i dag fått de ferske tallene for boligprisutviklingen for fjorårets siste måned og 2019 totalt. Fortsatt moderat utvikling i boligmarkedet kjennetegner lokalmarkedet for både Østfold og Follo, såvel som nasjonalt. Svak nedgang på henholdsvis 0,2% for Østfold, og 0,4% for Follo. For hele landet var snittet såvidt positivt, med en oppgang på 0,1%.

Boligprisutvikling

Boligprisutviklingen for våre lokalmarkeder på -0,2% for Østfold og -0,4% for Follo, er såkalt sesongjusterte. Det vil si at det er hensynstatt de vanlige og normale svingningene boligmarkedet står overfor i løpet av et år. Den nominelle utviklingen, som vil si før sesongjusteringen, var i desember -0,8% både for Østfold, Follo og faktisk også for hele landet. Utviklingen i Oslo var på den positive siden både før og etter sesongjustering. 0,5% nominelt, og 0,7% etter sesongjustering. Med dette hadde Oslo sterkest sesongjustert utvikling i desember. Svakest utvikling hadde Asker & Bærum med en sesongjustert nedgang på 0,6%.

Litt større variasjon finner vi for prisutviklingen de siste tolv månedene, som jo betyr hele 2019 under ett. Lokalt er utviklingen i Follo på 0,9% siste året, mens den for Østfold er en del høyere, nemlig 4%. Landssnittet ligger omtrent midt mellom disse, med 2,6%. Oslo har hatt solid positiv utvikling med hele 5,5%, som også er sterkest i landet det siste året. Svakest i landet er forøvrig Stavanger m/omg med 2,7% tilbakegang.

Salgstid

Gjennomsnittlig salgstid pr bolig for hele landet var i desember 71 dager, en solid økning fra måneden før da snittet var 53 dager. Snittet var også relativt høyt lokalt med 50 dager for Østfold, og hele 72 dager for Follo. Oslo hadde landets raskeste snittsalg med 33 dager, og tregest var markedet i Stavanger m/omg hvor hvert salg i snitt tok 95 dager.

Gjennom 2019 har omsetningstiden vært relativt stabil, og gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år. Dette har dog en naturlig forklaring, siden det gjennom hele året har vært et stort utbud av boliger for salg.

Boligsalg

Det ble i desembermåned solgt færre boliger i både Østfold og Follo enn samme måned 2018. En nedgang på hele 8,3% i Follo, og en nedgang på 4,9% i Østfold. For hele landet totalt ble det derimot solgt 4,7% flere boliger. Oslo hadde en sterk økning på hele 8,8% i fjorårets siste måned.

I hele 2019 ble det solgt 2,8% flere boliger totalt i hele landet, enn året før. I våre lokale markeder ble det en liten nedgang på 0,6% i antallet solgte boliger i Follo, og en økning på 2,5% for Østfold. Oslo hadde også her en sterk vekst, på hele 7,2%.

Nye bruktboliger lagt ut for salg

Det ble i desember lagt ut markant færre boliger for salg i både Østfold og Follo. En tilbakegang på 5,9% for Follo, og hele -10,6% for Østfold mot desember 2018. Faktisk ser vi her en tilbakegang også i Oslo, selv om den er svak med kun -0,9%. På landsbasis var utviklingen faktisk positiv, med en økning på 2,7%.

For hele 2019 ble det lagt ut i markedet marginalt færre boliger i Follo enn året før, dvs -0,9%. Østfold hadde derimot en økning på 6,1% i samme periode. Økningen i Oslo var på 7,1%, og for hele landet ble det en økning på 2,5%.

Boligmarkedets utvikling videre

Rekordene fra 2018 både med tanke på antallet omsetninger og antallet nye boliger på markedet, er slått med god margin i 2019. Det er også som nevnt solgt markant flere boliger i desember 2019 i forhold til samme måned 2018. Veksten i antallet nye bruktboliger lagt ut for salg har avtatt noe gjennom høsten, og det blir spennende å se hvor mange nye bruktboliger som blir lagt ut i løpet av inneværende måned, altså januar 2020.

Vi har hver måned i lang tid snakket om at den moderate prisveksten i det norske boligmarkedet har fortsatt, og det ser vi også for desember. Ved inngangen til 2020 har vi faktisk lagt bak oss to og et halvt år med moderat prisutvikling i det norske boligmarkedet, siden toppen i mars 2017. Dette er også forventet å fortsette i 2020. For norsk økonomi og den finansielle stabiliteten er det fordelaktig med moderat utvikling.

Den forventede utviklingen i boligmarkedet fremover innebærer stor aktivitet, moderat prisutvikling og mindre regionale forskjeller. Og det er mindre usikkerhet rundt den norske økonomien med hensyn til boligmarkedet ved inngangen til 2020, enn det var ved inngangen til 2019.