Østfold med raskest salgstid, og sterkest 12-mnd. vekst!

Boligprisstatistikken viser at Østfold hadde raskest salgstid i februar, med en snittid på 28 dager for å selge en bolig. I tillegg har Østfold sterkest 12-månedersvekst sammen med Oslo, på 5,1%.

De ferske tallene viser en stabil positiv prisutvikling i boligmarkedet, nær sagt for alle regioner i landet. Et lite unntak dog for Vestlandet, Agder og Rogaland, som hadde en svak tilbakegang. Den moderate positive trenden i boligprisutviklingen vi så gjennom hele 2018 har fortsatt inn i 2019, og vi ser den fortsetter også for februar.

Boligprisene:

Prisene på boliger steg i Norge i februar med 0,5%, men justert for sesongvariasjoner var utviklingen helt flat dvs. 0,0%. For vårt markedsområde viser utviklingen for Follo en økning i boligprisene med 0,8% for februar, justert for sesongen er den på 0,3%. For Østfold var den kun en aning høyere, dvs. 1,0% nominelt og sesongjustert 0,4%. Til sammenligning var utviklingen i Oslo veldig lik, som vil si henholdsvis 1,1% og 0,3%. Sterkest sesongjustert prisutvikling i landet hadde Bodø m/Fauske med 0,6%, og den svakeste prisutviklingen hadde Bergen med -1,8%.

Ser vi på utviklingen i boligprisene de siste tolv månedene, har som nevnt innledningsvis Østfold sterkest prisutvikling med en oppgang på 5,1%. Det samme som Oslo. Utviklingen i Follo ligger noe lavere med 2,0%. Og for Norge totalt var utviklingen på 3,0%. Den svakeste prisutviklingen de siste tolv månedene hadde Stavanger m/omegn med - 0,8%.

 

Omsetningstid:

Som vi har nevnt tidligere utmerker Østfold seg også når det gjelder omsetningstid, med landets raskeste salgstid med kun 28 dager. Dette er faktisk to dager raskere enn Oslo som har et snitt på 30 dager. For Follo var snittet en del høyere denne måneden med 50 dager, men som likevel er elleve dager raskere enn landssnittet som var på 61 dager. Landssnittet på 61 dager for februar er sju dager mer enn det var for samme måned i fjor.

Tregest salgstid i februar hadde Kristiansand med hele 99 dager. Salgstiden var høyere gjennom hele 2018 enn tidligere år, noe som har fortsatt inn i 2019 med vesentlig høyere salgstid.

Salg og utbud av nye bruktboliger:

I februar ble det solgt 8,5% flere boliger i Østfold enn samme måned i fjor. I Follo var økningen på hele 15,1%. Dette er relativt høye tall sett i forhold til hele landet over ett, hvor økningen var 4,4%. I Oslo var økningen på 6,2% målt på samme tid. Økningen i salget av boliger ser vi i de aller fleste områder i landet, og i de to første månedene dette året har det med god margin aldri blitt solgt så mange boliger som i år.

Det er derfor også god økning i salget når vi ser på tallene hittil i år mot samme periode i fjor. Økningen i denne perioden er for Follo på 11,9% og for Østfold 14,5%. For hele landet er utviklingen på 5,5%, og for Oslo er det nær landssnittet med 5,8%.

Antallet nye boliger som er lagt ut for salg i februar gikk for Follo ned med 3,0%. For Østfold var utviklingen positiv med en økning på 3,2%. Oslo hadde forholdsvis høy oppgang med hele 12,7%, mens landssnittet var på 4,2%.

Da vi bare har tilbakelagt to måneder av året, er tallene for utviklingen hittil i år ganske like som for februar isolert sett. Hittil i år mot samme periode i fjor gikk antallet nye boliger for salg ned med 2,4% i Follo. I Østfold gikk antallet opp med 4,2%, og i Oslo var økningen på hele 15%. For hele landet økte antallet med 5,4%.

Boligmarkedet fremover:

Som nevnt allerede har boligmarkedet i gjennom 2018 og inn i 2019 vært preget av jevn moderat utvikling. Denne boligprisutviklingen antas å fortsette også utover i 2019.

Vi ser nå en trend med noe tregere salgstid i de største byene, som indikerer et balansert boligmarked. Vi kan også si at den store aktiviteten gjennom 2018 og inn i 2019 gir uttrykk for et stabilt og velfungerende boligmarked i Norge. Som vi nå har vært i gjennom, gjelder dette også det boligmarkedet vi ser i vårt markedsområde Østfold og Akershus syd.