Østfold med raskest omsetningstid!

Sommeren er normalt sett en tregere måned for boligsalg, og det er også tilfellet for årets juli-måned. Men til tross for dette var omsetningstiden sist måned relativt rask for Østfold sin del. Denne delen av vårt markedsområde kan nemlig skilte med den raskeste omsetningstiden i landet, med et snitt på 33 dager.

Sommeren er som nevnt en roligere måned når det kommer til boligomsetninger. Ganske forståelig, all den tid mange bruker sommerferien til å reise eller koble fra hverdagens gjøremål. Nå er det jo riktignok også noen som vier sin ferie til boligjakten, og dette kan også leses av boligprisstatistikken ved at antallet solgte og antallet nye bruktboliger lagt ut for salg, hadde en økning i årets juli mot fjorårets.

Prisutvikling

Som normalt er, falt boligprisene i juli. Prisfallet er noe større i år enn normalt for juli-måned. Men det er samtidig viktig å se dette i sammenheng med de siste måneders prisutvikling, samt også med augusttallene når denne måneden er over.

Når vi ser på utviklingen for vårt markedsområde, Østfold og Akershus syd, er utviklingen henholdsvis for Østfold (målt i Sarpsborg og Fredrikstad) på - 3,0%, og for Akershus syd (målt for Follo) på -0,4%. Altså en nedgang begge steder. Dette er dog de nominelle tallene, dvs utviklingen målt i ren endring uten å ta hensyn til de normale sesongvariasjoner i markedet, som naturlig påvirker boligprisutviklingen. Ved å ta hensyn til disse normale sesongvariasjonene, finner EiendomNorge den underliggende prisutviklingen. I juli var denne sesongjusterte prisutviklingen på henholdsvis -1,3% for Østfold, og 0,4% for Akershus syd.

Til sammenligning var utviklingen i Oslo på 0,5%, og 0,8% sesongjustert, mens den på landsbasis var på -1,1% og -0,7%.

Utviklingen i boligprisene for de siste tolv månedene var for Østfold på 2,5%, og for Akershus syd 1,1%. I Oslo steg boligprisene 1,9% de siste tolv månedene, og for hele landet var utviklingen på 1,6%. Den sterkeste tolvmånedersveksten finner vi i Bodø m/Fauske, med 4,5%. Den svakeste i Drammen, med en nedgang på 0,8%.

Salgstid

I juli tok det i snitt 61 dager å selge en bolig for hele landet under ett. Dette er 3 dager mer enn juli for ett år siden. Som nevnt var det Østfold som hadde raskest salgstid sist måned med et snitt på 33 dager. Faktisk nesten halvparten av landssnittet. Men ser vi på salgstiden for Follo, var den på hele 65 dager. Såpass stor forskjell kan det altså være på salgstiden, selv om disse to områdene grenser til hverandre.

I Oslo tok det i snitt 35 dager å selge en bolig, som jo er nesten like raskt som i Østfold. Tregest salgstid finner vi i Stavanger m/omegn, hvor snittet var på hele 87 dager.

I juli omsettes ofte de eiendommene som har ligget i markedet en stund, og dette er selvfølgelig med på å dra salgstiden oppover. Det antas at den høye salgstiden vi har sett en lengre tid nå vil vedvare med det høye utbudet av boliger i markedet.

Solgte boliger i juli

Det har aldri blitt solgt så mange boliger i juli, som i år. I vårt område er situasjonen todelt. Det vil si at i Østfold ble det solgt 17,3% flere boliger i juli i år enn samme måned i fjor, mens det i Follo faktisk ble solgt 18,6% færre boliger i samme periode. I Oslo ble det solgt 13,4% flere boliger i årets juli-måned, og for Norge i helhet 8,9% flere boliger enn juli i fjor.

Ser vi på tallene for antall solgte boliger hittil i år, er det for hele landet en økning i boligsalget på 4,3% mot samme tidsperiode i fjor. For Østfold er økningen noe høyere, dvs på 5,3%, mens det i Follo er solgt tilnærmet like mange boliger denne perioden som i fjor. Oslo har her en økning på 8,4%.

Lagt ut for salg

Tallene er enda mer varierte når vi ser på antallet nye bruktboliger lagt ut for salg i juli i år. På landsbasis ble det lagt ut 2,7% flere boliger i år enn juli 2018. Men det eksempelvis i Oslo ble lagt ut 4,4% færre boliger i samme periode. Økningen er relativt stor i hele vårt markedsområde, da det i Follo ble lagt ut 19,4% flere boliger og i Østfold 24,2% flere enn juli i fjor.

Økningen er litt jevnere når vi ser på perioden hittil i år. Da er det i Follo lagt ut 3,1% flere for salg i år, og i Østfold 9,2% flere enn fjoråret. Landssnittet er på 4,7%, og i Oslo økte antallet med 11,1%

Vi kan trygt si at den store aktiviteten som har vært gjennom en lengre periode nå, fortsatte i juli. Dette til tross for sommer og ferietid. Som normalt i julimåned har det også i år vært store regionale forskjeller i prisutviklingen og markedsforholdene, noe vi som tidligere nevnt også kommer til syne lokalt hos oss gjennom den store forskjellen i omsetningstiden for Follo og Østfold. Men dette forventes korrigert i august.

Det er små forskjeller i den underliggende pristrenden rundt om i landet, noe som illustreres av at 12-månedersveksten i de seks største byene er moderate, selv i kombinasjon med stor aktivitet i markedet. T, Trenden er fortsatt "moderat prisutvikling", som vil bety et boligmarked som det nå har vært de siste månedene, også videre fremover.