Sterk boligprisvekst for Follo i juni!

Med fasiten i hånd for boligmarkedet 1.halvår, ser vi at det holder seg sterkt og stabilt. Det meste av nedgangen i markedet etter Korona-utbruddet, er nå hentet inn igjen. Prisutviklingen i Østfold for juni var relativt beskjeden, mens Follo faktisk hadde sin sterkeste juni siden målingene startet.

Det siste halvåret kan med sikkerhet sies å ha vært spesielt både med tanke på påvirkningen av hverdagslivet til hver og en av oss, det norske boligmarkedet, og for hele verdensøkonomien. Den felles faktoren er jo selvfølgelig Koronaviruset, som har snudd opp ned på såvel finansmarkedene og offentlig sektor, men også privathusholdningene i de fleste land i hele verden. For vår del har vel alle vært veldig usikre på hvordan utviklingen i boligmarkedet skulle utarte seg både nasjonalt og lokalt. Det har i flere år vært spekulert fra flere hold om at det norske boligmarkedet var en "boble" som kunne sprekke når som helst. At det rett og slett skulle lite til for at boligmarkedet gikk på en "smell".

Vel, de raske og tildels drastiske endringene som skjedde da viruset tok tak i hverdagen vår i mars, var nok en del mer enn det som ble spådd for å føre til kollaps i boligmarkedet. Selv om ikke viruset, eller de økonomiske følgende av dette på langt nær er over, ser det ut til at det i skrivende stund er dannet en viss oversikt og kontroll over dette. Boligprisstatistikken for juni viser i alle fall at det norske boligmarkedet er robust nok, selv i en krisetid.

Boligprisutviklilngen

Som nevnt innledningsvis hadde Follo en sterk sesongjustert prisvekst i juni, faktisk landets tredje sterkeste med 2,6%. De to sterkeste var Asker/Bærum med 3,1% og Romerike med 3,0%. Østfolds (målt i Sarpsborg og Fredrikstad) prisvekst sist måned var noe mer beskjeden med 0,3%, noe som er marginalt bedre enn Trondheim og Bodø/Fauske som hadde svakest prisutvikling med 0,2%. Men vi se jo at spennet mellom topp og bunn er relativt lite. Sammenligner vi med Oslo, hadde de en vekst på 1,7% sist måned, mens for hele landet var veksten på 1,0%. Verdt å merke seg er at korrigert for sesongjusteringer, steg prisene i alle områder av landet i juni. Spesielt sterkt i sentrale deler av Østlandet, samt Bergen.

Det har vært en sterk prisvekst siste 12 måneder for de fleste områder i landet vårt. Veksten for hele Norge i denne perioden er på 3,5%, som faktisk er samme vekstnivå som våre lokale markedsområder. Det betyr at Follo i denne perioden har hatt en oppgang på 3,5%, og Østfold 3,4%. Oslo har hatt landets sterkest utvikling med 5,4%. Svakeste utvikling i landet denne perioden hadde Stavanger m/omegn med en nedgang på 0,6%.

Salgstid

Den gjennomsnittlige salgstiden er forholdsvis stabil, selv om den er noe høyere enn den har vært foregående år. Landsnittet var i juni på 50 dager pr omsatte bolig, noe som er fire dager raskere enn snittet for mai. Begge våre markedsområder lå noe under dette, altså raskere, som vil si 45 dager for Follo og 46 dager for Østfold. For Follo sin del betyr dette at snittet var fem dager raskerei juni enn for mai, men for Østfold var snittet fire dager tregere.

Raskest i landet i juni var Oslo med 25 dager i snitt. Stavanger med omegn var tregest med 71 dager i snitt. For Oslo var dette èn dag tregere enn i mai, men for Stavanger m/omegn var dette tre dager tregere.

Solgte boliger

Det ble i juni solgt 14,5% flere boliger enn tilsvarende måned i 2019 for hele landet under ett. En ganske sterk økning som vi også ser i flere områder av landet. Oslo hadde i samme periode en økning på 19,7%, og lokalt ser vi at Follo hadde en økning på 16,9%. Det som skiller seg litt ut er at Østfold faktisk hadde en nedgang på omsatte boliger på 7,4% i juni mot samme måned i fjor.

Antallet omsatte boliger hittil i år mot tilsvarende periode i fjor, viser en vekst i begge våre lokale markedsområder. Follo har da hatt en vekst på 2,3%, og Østfold en vekst på 4,0% i denne perioden. For hele Norge ble det faktisk en nedgang, som vil si at det ble solgt 1,7% færre boliger dette første halvåret, mot fjorårets første halvår. Dette er også gjeldende for Oslo, hvor det ble solgt hele 4,7% færre boliger hittil i år enn i fjor.

Nye bruktboliger for salg

Både Follo og Østfold hadde en økning i antallet nye bruktboliger lagt ut for salg i årets juni-måned sammenlignet med fjorårets juni. For Østfold var økningen på 3,0%, og for Follo var den 5,9%. Også for hele landet var det en økning, faktisk på hele 9,9%, mens Oslo hadde en økning på hele 13,8% i samme periode. Økningen vi ser i de fleste områder i årets juni, kan nok settes i sammenheng med at nedgangen var relativt stor flere steder i april og mai, som resultat av Korona-viruset. Denne sammenhengen gjelder både for omsatte boliger, og nye bruktboliger lagt ut for salg.

Hittil i år ser vi dog fortsatt at vi ligger noe lavere enn mot samme tid i fjor. Det har blitt lagt ut for salg 1,9% færre boliger i Follo i denne perioden, og 0,9% færre i Østfold. I Oslo er antallet 2,9% lavere, og for hele Norge er det 4,5% lavere.

Status og konklusjon

Omsetningsfallet i boligmarkedet i kjølvannet av Korona-utbruddet er så godt som hentet inn igjen, sammenlignet med 2019. Dette tyder på at boligmarkedet oppfattes generelt som både trygt og forutsigbart. Dette kan fundamenteres i det faktum at boligmarkedet har vist seg som robust gjennom de siste måneders krisetid, slik vi har nevnt tidligere i artikkelen. Dette er svært positivt for både norsk økonomi som helhet, men også for hver enkelt husholdning, da et kraftig fall i boligprisene ville fått store og mange negative ringvirkninger.

Det er samtidig viktig å ta innover seg at den svakere økonomiske utviklingen vi nå ser i både i Norge og internasjonalt, normalt vil tilsi en mer moderat boligprisutvikling de neste månedene.

 

Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og FINN