Sterk boligprisvekst i mai!

Eiendom Norge melder om kraftig stigning i boligprisene over hele landet i mai. For vår del betyr dette med tall en nominell økning på 0,6% for Follo, og 1,9% for Østfold. For hele landet var økningen også på 1,9%. Boligmarkedet er med dette korrigert etter Korona-sjokket, og er i dag velfungerende.

Prisutvikling

Mai-måned er lagt bak oss, og det har vært stor spenning til hvordan denne måneden med gradvise lettelser i Koronarestriksjonene skulle utvikle seg. Vi ser altså at boligprisene steg kraftig i alle områder i Norge i mai. Faktisk ble dette den sterkeste mai-utviklingen i boligprisstatistikkens historie. For hele landet var som nevnt stigningen på 1,9% nominelt, mens den etter sesongjustering var 1,4%. De nevnte tallene for vårt område er også nominelle, og etter sesongjustering (hensyntatt normale sesongvariasjoner) er økningen for Follo den samme altså 0,6%, mens den i Østfold (målt i Sarpsborg og Fredrikstad) var på 0,7%. Sterkest sesongjustert prisutvikling i mai hadde Oslo med 2,2%, og den svakeste finner vi i Romerike og Asker/Bærum med en oppgang på 0,3%. Det kan også nevnes her at Oslo hadde det sterkeste fallet i boligprisene i april, for deretter allerede i mai å ha den største økningen.

Prisutviklingen siste tolv måneder er på plussiden for både Follo og Østfold, med henholdsvis 1,2% for Follo og 3,4% for Østfold. Til sammenligning var den på 2,4% for hele landet, og 3,9% i Oslo. Sistnevnte hadde også sterkest utvikling siste tolv måneder sammen med Ålesund m/omg. Svakeste tolv måneders utvikling finner vi i Stavanger m/omg, hvor boligprisene gikk ned 1,3%.

Prisoppgangen nå i mai må ses i sammenheng med den gradvise gjenåpningen av samfunnet, i tillegg til den kraftige økonomiske stimulansen av den rekordlave styringsrenten.

Prisnivå

For å få en oversikt over prisnivået i de ulike områdene har vi to metoder å måle dette, nemlig pris pr kvadratmeter og medianprisen. Sistnevnte er den midterste omsatte prisen når vi rangerer alle omsatte eiendommer fra lavest til høyeste pris.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i mai var i Follo på kr.45.393,- og i Østfold kr.31.576,-. For å sette dette i et perspektiv, kan det nevnes at snittet for hele landet var kr. 42.845,-, for Oslo var det kr. 74.364,- og for Viken m/Oslo var snittet kr. 56.895,-.

Når det gjelder medianprisen var denne på kr.4.443.871 for Follo i mai, og for Østfold var den kr.2.830.000,-. Ser vi på hele landet var den kr.3.250.000,-. For Oslo var den noe lavere enn i Follo, det vil si kr.4.211.371,-, og i Viken m/Oslo kr.3.900.000,-.

Omsetningstid

For hele landet under ett, gikk omsetningstiden ned med én dag fra april til mai. Dette betyr at den i mai måned var på 54 dager pr boligsalg. For Follo lå snittet nært opptil landssnittet med 50 dager, og Østfold noe lavere med 42 dager. Viken m/Oslo lå litt under dette igjen med 35 dager, og Oslo hadde det raskeste markedet i landet med kun 24 dager pr boligsalg. Tregest i landet var Stavanger m/omg. med gjennomsnittlig omsetningstid på 68 dager. Til tross for noe lavere aktivitet enn normalt i mai, har likevel salgstiden holdt seg stabil.

Boligsalg

Noe lavere aktivitet på grunn av Korona-restriksjonene har naturlig nok også ført til noe lavere boligsalg. På landsbasis ble det solgt 7,7% færre eiendommer i årets mai enn i fjorårets. Dette er også tilfelle for vårt lokale marked, selv om nedgangen er lavere her. I Østfold solgte vi 3,7% færre boliger i årets mai sammenlignet med samme måned i fjor, og i Follo 3,0% færre. Litt større nedgang var det i Oslo med 15,5% færre solgte, og Viken m/Oslo hadde en nedgang på 10%.

Nedgang finner vi også når vi ser på boligsalget hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor. For hele landet er det solgt 5,5% færre boliger i år. Men faktisk finner vi en positiv utvikling denne perioden i Østfold - her er det solgt 6,9% flere boliger! Vi kan trygt si at vi har et velfungerende lokalt marked til tross for de siste månedenes utfordringer. Follo har denne perioden kun en liten nedgang, dvs 1,2%. Til sammenligning nevnes at salget i Oslo gikk ned 10%, og i Viken m/Oslo ned 7,1%.

Bruktboliger lagt ut for salg

Naturlig nok var det også en nedgang i antallet nye bruktboliger lagt ut for salg i mai. Det ble lagt ut 18,4% færre boliger i år, mot mai i fjor. Her er faktisk nedgangen noe større i vårt markedsområde, som betyr en nedgang på 26,1% i Follo, og ned 23,9% i Østfold. For hele Viken m/Oslo var nedgangen 16,0%, og Oslo ned 13,0%.

Noe lavere nedgang er det når vi ser på antallet boliger lagt ut hittil i år. Lokalt for oss er nedgangen kun på 2,8% for Follo, og 1,8% for Østfold. For hele landet er nedgangen 7,3%, for Oslo -6,1% og Viken m/Oslo -4,6%.

Status for boligmarkedet

Det er altså både solgt og lagt ut markant færre boliger i år enn fjoråret. Det som er viktig å presisere i den forbindelse er at fjoråret var et rekordår, både med tanke på antall boligsalg og utbudet av boliger. Setter vi det litt i perspektiv ser vi at til tross for Korona-restriksjonene som har påvirket markedet de siste månedene, er det i 2020 både solgt og lagt ut boliger omtrent på samme nivå som i både 2017 og 2018, som også var år med stor aktivitet og omsetning i boligmarkedet.

Prisutviklingen i mai mer enn korrigerer for det sesongjusterte prisfallet i mars og april som kom som følge av Korona-nedstengningen. Til tross for den kraftige prisoppgangen fortsetter fallet i antallet solgte og antallet nye bruktboliger lagt ut for salg. Den såkalte "vårflommen" som normalt kommer i mai og juni har foreløpig uteblitt, men husholdninger som har planlagt boligbytte har ingen grunn til å utsette denne beslutningen. Selv om det er usikkerhet rundt spørsmålet om boligprisene vil fortsette å utvikle seg slik som i mai eller om dette var en korrigering av det unormale fallet i mars/april, tyder alt nå på at boligmarkedet er tilbake etter Korona-sjokket, og at det fortsatt er velfungerende.

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og FINN