Høy aktivitet og moderat vekst preger vårt lokale boligmarked!

Vårt lokale boligmarked er preget av en moderat prisutvikling, som på ingen måter stikker seg ut i verken positiv eller negativ forstand. Dette betyr med andre ord at markedet er i god balanse, og aktiviteten er relativt høy om dagen.

Prisveksten:

Den generelle prisveksten for hele landet var i mars på 0,7%. Korrigert for sesongvariasjoner var den på 0,3%. Korrigert for sesongvariasjoner betyr at de vanlige tendensene i markedet, som f.eks. at prisene gjerne stiger mer på våren i takt med høyere aktivitet, og synker noe om høsten, blir hensyntatt ved utregningen av prisutviklingenen. Dette gjøres ved at man skiller ut erfaringene om de sesongbaserte svingningene fra tidligere år, slik at endringene man sitter igjen med kun er den faktiske boligprisutviklingen den aktuelle måneden/perioden.

Prisveksten i vårt lokale marked ligger ikke langt fra landssnittet. Follo hadde en vekst i mars på 1,6%, korrigert for sesong er den på 1,0%. For Østfold sin del er veksten faktisk negativ, med -1,0%. Korrigert er den på -0,6%. Den sterkeste sesongkorrigerte prisutviklingen for mars var det Bergen som hadde med 1,5%, og svakest korrigert utvikling hadde Hamar/Stange med -1,3%.

Boligprisveksten for de siste tolv månedene ligger lokalt forholdsvis likt nivået for hele landet. Landssnittet er på 3,2% for denne perioden, og de lokale tallene er henholdsvis 3,3% for Follo og 4,3% for Østfold. Til sammenligning er veksten for Oslo i samme periode på 4,8%. Det er også verdt å nevne at 12-mnd veksten er positiv i alle deler av landet.

Sterkest 12-mnd vekst i mars er det Asker/Bærum som har, mens den svakeste hadde Trondheim med kun 0,7%.

Solgte boliger:

Det har vært høy aktivitet i boligmarkedet i mars, mer enn normalt denne måneden. Denne høye aktiviteten skyldes sannsynligvis at påsken er sen i år, og at sesongmønsteret derfor er noe endret i forhold til det normale.

Det tok i snitt 52 dager å selge en bolig i mars i Norge. Dette er 3 dager mer enn samme måned i fjor. Her i Østfold/Akershus syd ligger snittet en del raskere enn dette. I Follo ble en bolig i snitt solgt etter 36 dager i markedet, og i Østfold noe raskere som vil si 31 dager i snitt.

De raskeste boligsalgene i landet i mars, var i Oslo hvor snittet lå på 24 dager pr salg. Tregest gikk det i Kristiansand hvor hvert salg i snitt tok hele 82 dager. Salgstiden så langt i 2019 har vært høyere enn på mange år, men likevel markant raskere i mars enn februar i år.

Den høye aktiviteten i markedet gir synlige resultater i antallet boligsalg for mars. Det ble faktisk solgt 18% flere boliger i Norge i mars i år, enn samme måned i fjor. Tallet for Follo er omtrent nøyaktig likt som landssnittet, dvs at det her ble solgt 17,4% flere boliger i samme periode. Østfold ligger noe lavere, og her ble det solgt 4% flere boliger i mars i år enn i fjor. 

Ser vi på antallet boliger solgt så langt i år i forhold til samme periode i fjor, har Follo en økning på hele 13,7%. Økningen for Østfold er på 10,6%. Dette betyr at hele vårt markedsområde har en større økning i antallet solgte boliger i denne perioden, enn landssnittet på 9,7%. Til sammenligning har Oslo her en lavere økning enn både oss her i Østfold og Akershus syd, og landet generelt, med en økning på 8,9%.

Boliger lagt ut for salg:

Den høye aktiviteten i markedet i mars har også gitt utslag i antallet nye bruktboliger lagt ut for salg. Her ser vi en ganske markant økning både for mars isolert sett i forhold til mars 2018, men også for perioden så langt i år mot samme periode i fjor. I Follo ble det i mars lagt ut hele 48,4% fler boliger i år enn ifjor. I Østfold 16,8% fler enn i fjor. Snittet for hele landet ga en økning på 30,9%, og vi ser også her at aktiviteten har vært spesielt høy i Oslo denne måneden, hvor økningen var på høye 58,5%.

Så langt i år er det også lagt ut et markant antall boliger for salg, enn denne perioden i fjor. I Follo er økningen på 16,2%, og i Østfold er økningen 9,7%. Landsnittet er på 15%, og også her ligger tallet høyt for Oslo med en økning på 30,5%. Det er faktisk aldri lagt ut flere boliger i kvartal som i år, og spesielt høyt er tallet for Oslo.

Boligmarkedets tilstand og utvikling:

Som nevnt tidligere ser vi en moderat generell utvikling i boligmarkedet. Det er i god balanse, og det er relativt høy aktivitet i store deler av landet. De geografiske forskjellene i boligprisutviklingen som vi har sett siden 2015, har blitt betydelig redusert det siste året.

Vårt lokale boligmarked er preget av høy aktivitet, med en god utvikling som er i tråd med tendensene og snittet for hele landet.