Nok en gang sterkest boligprisvekst i Østfold!

Fasiten for oktober foreligger nå, og viser en helt flat utvikling som vil si 0,0% forrige måned. Dette er for hele landet, og etter sesongjustering. Nominelt var utviklingen -0,8%. Sesongjustert var den for Østfold opp 0,5%, og Follo -0,9%. Siste 12 måneder har nok en gang Østfold sterkest prisutvikling, med 5,1%.

I mange måneder har vi nå rapportert om et boligmarked preget av høyt tilbudsvolum, høyt salgsvolum og også høy etterspørsel etter bruktboliger. Samtidig har vi sett et boligmarked preget av moderat prisvekst. Dette har vært gjennomgangstonen både på landsbasis, og også lokalt innenfor vårt salgsområde. Og det er også slik situasjonen er når vi ser på tallene for oktober.

Prisutviklingen

Det er fortsatt stor aktivitet i boligmarkedet, og tallene viser at boligprisveksten jevnt over har en svak positiv utvikling. Selv om vi altså ser en nominelt svak tilbakegang for oktober, som er synlig ved at det i Østfold (målt i Fredrikstad og Sarpsborg) og Follo var en tilbakegang på henholdsvis 0,4%, og 2,3%, er utviklingen noe mer positiv når den blir justert for sesongvariasjoner. Da er tilbakegangen i Follo på 0,9%, mens den i Østfold bikker over på den positive siden, med 0,5% oppgang. Når tallene er "justert for sesongvariasjoner" betyr det at utviklingen blir sett opp mot de naturlige svingningene som er vanlige i boligmarkedet. Til sammenligning er tallene for Oslo -0,8% nominelt, og -0,3% etter sesongjustering. På landsbasis var den som nevnt innledningsvis, nominelt -0,8%, og sesongjustert helt flat med 0,0%.

Den sterkeste sesongjusterte prisveksten i oktober var det Bergen som hadde, med 1,5%. Den svakeste veksten finner vi i Asker/Bærum med en tilbakegang på 1,2%.

Med et litt lenger tilbakeblikk, ser vi at tallene for de siste tolv månedene er positive. Det er som nevnt Østfold som har den sterkeste veksten denne perioden, med 5,1%. Follo hadde en positiv utvikling på 0,9%. I Oslo gikk prisene opp med 3,8% denne perioden, og for hele landet 2,4%. Svakest tolvmåneders vekst hadde Stavanger m/omg, med en tilbakegang på 2,3%.

Omsetningstid

Over flere måneder nå har vi sett at omsetningstiden er stabil, og i snitt har omsetningstiden ligget høyere enn tidligere år. Dette er helt naturlig, og har sin forklaring i det store utbudet av bruktboliger i markedet. Det tok i snitt 47 dager å få solgt en bolig i Norge i oktober, som er det samme som måneden før. Ser vi dette tallet opp mot samme måned i fjor, er årets omsetningstid fire dager mer. Altså er årets marked noe tregere.

Både Østfold og Follo hadde et raskere boligmarked i oktober, enn landssnittet. I Follo tok det i snitt 41 dager å selge sin bolig, mens det i Østfold tok 32 dager. Til sammenligning var omsetningstiden i Oslo 25 dager, som også var raskest i landet. Tregest i landet var Kristiansand og Stavanger m/omg, med et snitt på 72 dager. 

Nye bruktbolig lagt ut for salg

Det har i en periode nå vært et stort utbud av bruktboliger i markedet. Når vi leser tallene for hittil i år mot samme periode i fjor, er utviklingen positiv for både Østfold og Follo. Forholdsvis stor økning i Østfold med 7,4%, og litt mer beskjedent i Follo med 0,6%. Tallene er også positive for både Oslo og hele landet under ett, med utviklingen i Oslo ganske så lik Østfold med 7,7%. Noe svakere for hele landet, med 2,9%. 

Det er faktisk rekord i år, med hensyn til antallet nye bruktboliger lagt ut for salg hittil i år i hele landet!

Nye bruktboliger lagt ut for salg i oktober isolert sett har gått tilbake mange steder, i forhold til oktober i fjor. På landsbasis gikk antallet denne perioden tilbake med 1,2%. For Oslo var tilbakegangen på 0,4%. I vårt markedsområde var tilbakegangen enda større, som vil si 10% i Follo og 10,4% i Østfold.

Boligsalg

Salgsvolumet for bruktboliger fortsetter i denne perioden å være høyt. I likhet med mange tidligere måneder i 2019, ble det også i oktober satt omsetningsrekord. Follo hadde i oktober en salgsøkning på 2,2% mot samme måned året før. Østfold hadde derimot, litt mot strømmen, en tilbakegang i salget i oktober på 2,7%. For hele landet denne perioden, gikk salget opp med 1,7%. Mens det i Oslo økte med 4,9%.

Så langt i år er det i Norge solgt 3,4% flere boliger enn samme periode 2018, og i Oslo hele 7,9% flere. Her i vårt markedsområde er det i Østfold solgt 4,3% flere, og i Follo 1,5% flere boliger i denne perioden. Akkumulert ut oktober i år er det også ny salgsrekord, det er altså aldri solgt så mange boliger i tilsvarende periode.

Boligmarkedet fremover

Boligmarkedet i 2018 og 2019 har vært preget av moderat prisutvikling, stor aktivitet og små regionale forskjeller. Selv om det svinger i enkeltbyer fra måned til måned, har denne trenden vedvart, og ventes også å fortsette fremover.

Mange mener at etterspørselen holder seg overraskende sterk, sett i forhold til det store boligtilbudet som har vedvart, det som gir usikkerhet fremover vil nok være renteeffekten som i liten grad har gitt utslag, men som sannsynligvis vil blir tydeligere de neste månedene.