Positiv utvikling i vår region 1.kvartal!

Med Korona-krisen hengende over oss blir det spekulert mye i boligmarkedets utvikling som følge av dette. For første kvartal ser vi en positiv og god vekst i samtlige lokale områder. Fredrikstad peker seg spesielt ut med sterk utvikling siste tolv måneder. Faktisk tredje best i landet!

Regionsrapporten fra Eiendom Norge tar for seg boligprisutviklingen siste kvartal - altså 1.kvartal i år. Noe av denne statistikken har vi derfor også hatt kunnskap om fra boligprisstatistikken for mars måned, som ble publisert for snaue to uker siden. Det som er spesielt for regionsrapporten er dog at informasjonen om prisutviklingen er spaltet opp enda mer lokalt, slik at vi kan se spesifikke tall innenfor vårt markedsområde.

Status boligmarkedet

Media er flinke til å beskrive negative vinklinger og krisemuligheter i boligmarkedet, noe vi foreløpig ikke har merket mye til, kommenterer Håkon Fossvik, Adm.Dir. Eiendomsmegler1 ØA AS. Selv om alle restriksjoner som er innført selvfølgelig gjør rutiner annerledes og noe mer tungvint, betyr ikke det at hverken interessenter eller selgere har forsvunnet fra markedet. Vi opplever derimot at det fortsatt er grei aktivitet i markedet, eiendommer legges ut og selges, og bankene finansierer fremdeles. At produkter som mellomfinansiering opprettholdes er avgjørende for å skape forutsigbarhet og opprettholde flyten i boligmarkedet.

Prisutvikling

Lokalt er det utelukkende plusstall når vi ser på utviklingen både for første kvartal i år, og også det siste hele året. Ingen av lokalområdene skiller seg spesielt ut hverken positivt eller negativt, men ligger ganske jevnt innenfor samme nivå. Det området som skiller seg mest ut med hensyn til sterkest vekst, er dog Fredrikstad som med 3% økning første kvartal ligger høyest innenfor vårt markedsområde. Nest høyest ligger Halden med 2,6%, og deretter Ås med 2,5%. Moss hadde 2,3%, mens både Sarpsborg, Frogn og Indre Østfold hadde en vekst på 2,1%. Svakest vekst denne perioden hadde Vestby med 0,7%.

Sammenligner vi tallene for vårt område med landet forøvrig, finner vi at de ikke skiller seg ut i noen retning. Storparten av de mindre områdene i landsoversikten ligger innenfor ca 1,7% til 2,6% vekst dette kvartalet. Ganske gode tall synes vi, tatt i betrakting Koronaens innvirkning.

Fredrikstad utmerker seg også når vi ser nærmere på utviklingen de siste tolv månedene. Hele 6,1% vekst er størst i vårt område, men også blant de sterkeste på landsbasis. Det er kun to andre områder som har hatt sterkere vekst denne perioden, og det er Nesodden med 8,0%, og Lindesnes med 6,7%. Der er forholdsvis stort hopp ned til neste på listen lokalt her hos oss, som er Sarpsborg med 3,2%. Men likevel med en positiv og god utvikling. Den lokale utviklingen er som følger; Indre Østfold med 2,8%, Halden 2,7% og Frogn 2,1%. Deretter Ås 1,4%, Moss 1,3% og Vestby 0,7%. Som sagt alle med positiv vekst siste året.

Salgstid

I januar var salgstiden i snitt 67 dager for hele landet. En liten reduksjon til måneden etter, slik at snittet i februar var 65 dager, og som igjen var redusert til 51 dager pr boligsalg for mars. Ser vi hele kvartalet under ett, betyr dette et snitt på 61 dager på landsbasis. 

Lokalt ligger snittet i all hovedsak godt under dette, med unntak kun av Vestby som hadde et snitt på 69 dager pr boligsalg første kvartal. Raskeste salgstid her hos oss hadde Fredrikstad med 42 dager. Nest raskest var Moss med 48 dager. For øvrig lå alle andre områder på femtitallet, med Frogn 50 dager, Sarpsborg 53 dager, Ås 57 dager og Indre Østfold og Halden begge med 58 dager. Snittet for første kvartal lokalt i vårt område utgjør derfor 49,6 dager pr salg.

Solgte enheter/nye enheter for salg

Det er svært sprikende tall når det kommer til utviklingen over antallet solgte enheter i vårt lokalmarked. Vestby hadde en økning på 33,3%, som for oss er størst økning første kvartal i år mot første kvartal i fjor. Fredrikstad hadde en økning i samme periode på 17%, Sarpsborg 13%  og Frogn 7,9%. De resterende hadde en tilbakegang i salget denne perioden, som vil si -1,5% for Moss, -9,7% for Indre Østfold, -11,3% for Ås og -16,7% for Halden. Halvparten av våre lokale områder hadde altså en positiv utvikling. Dette forholdet er faktisk en del bedre enn det er for hele Viken m/Oslo, hvor kun 13 av 38 områder hadde vekst i antallet solgte enheter denne perioden.

Antallet nye bruktboliger i markedet økte stort sett innenfor vårt markedsområde. Faktisk var det kun i Moss hvor dette tallet var negativt. Vi snakker da om en nedgang på 17,9% første kvartal i år, mot samme periode i fjor. De resterende områdene hadde en oppgang, og det var Sarpsborg som her hadde størst vekst med 18,5%. Veksten i Vestby var på 12,9%, Fredrikstad 10,9%, Indre Østfold 8,7%, Halden 8,1%, Ås 7,0%, samt Frogn 4,7%.

Når vi sammenligner oss med resten av Viken m/Oslo ser vi at denne positive utviklingen er relativt god, siden 18 av de resterende 30 områdene i fylket vårt faktisk hadde en nedgang i antallet nye bruktboliger for salg.

Prisnivå

Som en pekepinn for å se hvilket prisnivå de ulike områdene ligger på, kan vi både bruke gjennomsnittlig kvadratmeterpris, eller medianprisen som er den midterste salgssummen dersom man rangerer alle boligsalgene fra laveste til høyeste salgssum.

Det er Ås som første kvartal hadde høyest gjennomsnittlig pris pr m2, med kr. 49.823,-, tett fulgt av Frogn med kr. 48.579,- pr m2. Hvis vi for moro skyld sammenligner dette med Oslo, er det faktisk litt høyere enn Søndre Nordstrand (kr. 42.019,-) og Stovner (kr. 44.237,-), men langt unna Frogner som hadde kr. 91.748,- pr m2. De resterende områdene her i Østfold og Follo nevnes her i synkende rekkefølge; Moss kr. 37.349,-, Vestby kr. 36.035,-, Fredrikstad kr. 34.034,-, Sarpsborg kr. 28.822,-, Halden kr. 27.534,-, og Indre Østfold kr. 26.321,- pr m2.

Ved å se på medianprisen vil vi naturlig nok få litt andre utslag, selv om det også er en sammenheng mellom disse. Det er blant annet også her Ås og Frogn som har de høyeste verdiene innenfor vårt område, med henholdsvis kr 4.430.000,- og kr. 4.250.000,-. Vi kan også her sammenligne disse med Oslo, og finner da at Ås ligger omtrent likt med Nordstrand som har kr. 4.439.000,- (Søndre Nordstrand ligger her faktisk én million under, med kr. 3.405.062,-). Frogn ligger faktisk litt høyere enn både Sagene (kr. 4.135.895,-) og Grünerløkka (kr. 4.178.912,-)

De resterende områdene lokalt hos oss ligger relativt tett i nivå når det gjelder medianverdi, med unntak av Vestby med kr. 3.855.000,-. Etter Vestby har vi Moss med kr. 2.970.795,-, Fredrikstad kr. 2.860.000,-, Indre Østfold kr. 2.650.000,-, Sarpsborg kr. 2.606.708,- og Halden kr. 2.535.000,-. Vi ser altså her en klar forskjell på området Østfold mot Follo.

Boligmarkedet fremover

Det er naturligvis veldig vanskelig å spå fremtiden i boligmarkedet. Først og fremst avhenger det vel av smitteutviklingen for Korona-viruset. Tiltakene her til lands har beviselig hjulpet, og vi har begynt å se av statistikkene at tallene har bremset ,og også gått tilbake. Dette gjelder nå også flere andre land i Europa. Men det kan fort blusse opp, og nye restriksjoner innsettes/re-innsettes. Så her er det umulig å spå for de neste månedene.

Vi som jobber i denne bransjen daglig er slettes ikke er pessimister. Den negative vinklingen fra media gir oppmerksomhet, men vi kjenner oss ikke igjen i mye av det som skrives. Ja, ting er annerledes og mer tungvint, men vi opplever uten tvil at det fremdeles er liv i markedet. Det er viktig at vi gjør det vi kan for å bidra til å holde hjulene i gang. Vi i EiendomsMegler1 og Sparebank1 Østfold Akershus gjør det vi kan for at våre kunder skal komme seg gjennom denne situasjonen sammen med oss på en best mulig måte, og selv om boligmarkedet blir satt litt tilbake har vi troen på et velfungerende boligmarked også etter at Korona-utfordringene har lagt seg, avslutter Fossvik.