Jevn og positiv lokal prisutvikling!

Tallene for andre kvartal er nå klare fra EiendomNorge, og viser en jevn og positiv utvikling for vårt område i Østfold og Akershus Syd. Kvartalstallene er definert enda mer lokalt enn månedsrapportene, og gir oss derfor interessant informasjon om variasjonene innad i vårt markedsområde.

Prisutviklingen

Når vi ser på boligprisutviklingen for andre kvartal isolert sett, er tallene positive i samtlige områder. Det spenner seg fra 1,1% i Frogn og Ås, til 3,3% i Fredrikstad. Derimellom kommer altså alle andre områder, og det er egentlig ikke store spennet i utviklingen dette kvartalet. Distriktene i Østfold (de resterende kommuner samlet) har en utvikling på 1,3%, Askim 1,4%, Vestby 1,6%, mens Moss har 1,9%. Noe høyere ligger Halden med 2,4% og Sarpsborg med 2,7%. Dog kan vi vel konkludere utifra tallene at det generelt er en noe høyere boligprisutvikling i søndre del av vårt område. Denne jevne og postive utviklingen i prisene lokalt er da heller ingen overraskelse, da dette er i tråd med artiklene vi har lagt ut fra de siste månedsrapportene fra EiendomNorge.

Ser vi på utviklingen de siste fire kvartalene, altså siste året, er også tallene postive for alle lokale områder. Det er et noe høyere spenn i tallene, men det er jo også naturlig siden vi ser på en lengre tidsperiode. Her er spennet fra Ås med den laveste utviklingen på 1,3%, til Sarpsborg med 6,1%. Frogn hadde en utvikling på 2,0%, Askim 2,3%, Vestby 2,6% og distriktene i Østfold 3,1%. Utviklingen i Moss var på 3,8% og både Fredrikstad og Halden hadde en utvikling på 5,2%. Vi kan også her konkludere med en generelt høyere utvikling lengre syd i vårt område.

Salgstid

Gjennomsnittstiden for å selge en bolig i andre kvartal er betydelig varierende mellom våre byer/tettsteder. Det området med lengst salgstid brukte faktisk mer enn dobbelt så lang tid på et salg som det raskeste. Der Sarpsborg var raskest med 26 dager i snitt, var snittet i Vestby på 57 dager. Dette sier mye om de lokale forskjellene vi opplever i bruktboligmarkedet. De andre områdene med forholdsvis rask salgstid var Frogn med 28 dager, Fredrikstad med 29 dager og Ås med 34 dager. I et såkalt mellomsjikte finner vi Moss med 36 dager, og Halden samt distriktene i Østfold begge med 39 dager. I Askim var snittet 47 dager.  

Det er naturlig at det er relativt store lokale forskjeller, da salgsrytmen og dynamikken varierer i forhold til befolknings- og bebyggelsestetthet, boligtyper og størrelse m.m.

Boligsalg og nye bruktboliger lagt ut for salg

Det er stor lokal variasjon både innenfor antallet solgte bruktboliger og antallet lagt ut for salg. Når vi ser på utvikingen innenfor begge disse kategoriene både for andre kvartal i år mot samme tid i fjor, samt hittil i år mot samme tidsrom i fjor, ser vi svært varierende tall. Av våre områder, er det da bare Frogn og Fredrikstad som utlukkende har en positiv utvikling.

Frogns prisutvikling var som nevnt ikke spesielt høy verken for andre kvartal eller siste året. Men når vi ser på antall salg og utbudet av nye bruktboliger er utviklingen relativt høy. Antallet solgte andre kvartal mot samme ifjor er riktignok bare på 2,4%, men antallet hittil i år mot samme periode i 2018 viser en utvikling på hele 22,9%. Antallet nye bruktboliger lagt ut i markedet i Frogn viser en utvikling i andre kvartal i år mot i fjor på hele 21,3%. Hittil i år mot samme periode i fjor er det faktisk lagt ut hele 38,6% flere boliger.

Utviklingen i antallet solgte andre kvartal i år mot i fjor er da faktisk negativ i de fleste av våre områder. Nedgangen i antallet solgte boliger er i Askim på 2,4%, Halden 5,3%, Ås 6,9%, Sarpsborg 9,9% og Vestby 12,7%. De områder med oppgang denne perioden er foruten Frogn; Distriktene i Østfold med 3,3%, Moss 5,8% og Fredrikstad med 6,9%.

Som nevnt er tallene for utviklingen hittil i år mot samme periode i fjor, også varierende. Områdene med nedgang denne perioden er Ås med 1,1%, Sarpsborg 1,9%, Halden 4,1% og Vestby med 13,6%. Likevel er det flest områder som hadde oppgang denne perioden, og de fordelte seg slik; Askim med 3,9%, Moss 8,4%, Fredrikstad 8,9%, Distriktene i Østfold 10,9% og som nevnt Frogn med 22,9%.

Av månedsrapporten for juni kunne vi se at det første halvår i år er lagt ut et rekordhøyt antall nye bruktboliger for salg på landsbasis. Likevel ser vi nå at enkelte lokale områder har en negativ utvikling i denne perioden. Denne nedgangen i antallet nye bruktboliger for salg finner vi i Vestby med 0,5%, Halden 4,2% og Ås med 5,8%. Resten av områdene har hatt en positiv utvikling som er fordelt slik: Distriktene i Østfold 2,8%, Moss 3,4%, Askim 4,8%, Sarpsborg 6,9%, Fredrikstad 10,3%, samt Frogn som tidligere nevnt med hele 38,6%.

Andre kvartal viser en nedgang i antallet boliger lagt ut for salg i de fleste av våre lokale områder. I Vestby er nedgang på 3,1%, Halden 3,6%, Distriktene i Østfold 4,3%, Sarpsborg 5,4%, Moss 6,3%, Askim 6,8% og Ås 8,6%. Det er kun to områder med positiv utvikling i denne perioden, og det er Fredrikstad med 9,4% og Frogn med nevnte 21,3%.

Generelt sett er det ikke tvil om at vårt markedsområde har et boligmarked som er både sunt, stabilt og positivt. Tallene fra de siste månedsrapportene til EiendomNorge har bekreftet dette. Det er dog interessant å se kvartalsrapportene med oversikten over de lokale variasjonene vi har innenfor vårt nedslagfelt. Og ikke minst er det viktig i forhold til å forstå de lokale forskjellene vi står overfor, og akseptere at markedutfordringene og tilnærmingene er ulike selv innenfor det relativt begrensede område vi til daglig jobber i.