Lokale variasjoner i boligomsetningen!

EiendomNorge har i dag presentert boligprisstatistikken for 3.kvartal. Det som gjør den spesiell, er at denne er regional, som igjen betyr at det presenteres tall som er enda mer lokalt spesifiserte. Vi kan dermed se nærmere på de lokale forskjellene i boligmarkedet, innenfor vårt markedsområde Østfold og Akershus syd.

Prisutvikling

Utviklingen for tredje kvartal isolert sett, spenner seg lokalt fra en positiv utvikling på 0,4%, ned til en negativ utvikling, altså tilbakegang, på 1,3%. Dvs. et lokalt spenn på nesten 2 prosentpoeng. Det er Askim som i denne perioden har størst prisvekst, med 0,4%. Med Vestby og distriktene i Østfold rett bak, med 0,3%. Deretter Fredrikstad med 0,2%, og Frogn med 0,1%. Av de stedene som hadde en negativ utvikling, er det Moss som hadde størst tilbakegang med -1,3%. Halden hadde -0,8%, Ås -0,6%, og Sarpsborg -0,3%.

Bildet er litt annerledes når det gjelder prisutviklingen for boliger de siste fire kvartalene, altså siste året. Her er det utelukkende positiv utvikling for samtlige steder innenfor vår region. Spennet sett utifra den prosentvise utviklingen er her større, noe som også er naturlig siden det da er snakk om en lengre tidsperiode. Høyest prisutvikling de siste fire kvartalene hadde Sarpsborg med 5,1%, samt Fredrikstad rett bak med 4,9%. Utviklingen i Halden var på 3,3%, mens det i Askim og distriktene i Østfold var 3,0%. Deretter følger Vestby med 2,5%, Moss med 2,2%, Frogn 1,0% og laveste prisutvikling var i Ås med 0,4%.

Omsetningstid

Enda større spenn mellom byene/tettstedene innenfor vårt marked, finner vi med hensyn til omsetningstiden. Lengst tid tok det å omsette en bolig i Vestby i tredje kvartal, med et gjennomsnitt på 56 dager. Raskest tid tok det i Fredrikstad, med et gjennomsnitt på kun 31 dager. Et rimelig stort spenn, hvor den raskeste byen faktisk nesten ligger på halve omsetningstiden av den tregeste. Til sammenligning kan vi se et visst spenn også innenfor bydelene i Oslo, selv om over to tredjedeler her har en omsetningstid helt nede på 20-tallet.

Relativt høy omsetningstid finner vi også i Frogn og Moss, med henholdsvis 54 og 53 dager i snitt. På førti-tallet er Halden med 49 dager, samt distriktene i Østfold med 41 dager. I Ås var snittiden 38 dager, Askim 34,  og deretter Sarpsborg som var kun en dag fra Fredrikstad, med 32 dager.

Solgte enheter og nye for salg

Den regionale kvartalsrapporten måler i likhet med den månedlige boligprisstatistikken også utviklingen i solgte boliger i tredje kvartal i år mot tredje kvartal i fjor. Jevnt over kan vi si at utviklingen er positiv for vårt markedsområde. Frogn skiller seg ut med hele 23,4% flere omsatte boliger i årets 3.kvartal. Også Sarpsborg og Askim har en betydelig økning, med henholdsvis 16,2% og 14,7%. Positiv utvikling også i Halden med 7,8%, Moss med 6,8% og Vestby med 3,9%. Tre steder innenfor vårt område hadde tilbakegang, og det var Fredrikstad med -1,8%, distriktene i Østfold med -1,9%, og Ås med 6% nedgang.

Hittil i 2019, altså til og med tredje kvartal, sett mot samme periode i fjor, er utviklingen i antall solgte ganske lik den for 3.kvartal isolert sett. Frogn skiller seg også ut for denne perioden, med hele 23,1% flere solgte boliger. Askim og Moss har henholdsvis økning på 7,2 og 7,1%, distriktene i Østfold 5,9%, Fredrikstad 5,7%, Sarpsborg 4,6% og Halden 0,8%. Ås og Vestby har noe færre solgte enheter relativt sett, med tilbakegang på 1,9% og 7,9%.

Antallet nye bruktboliger lagt ut for salg har også en generell økning med tanke på vårt markedsområde. Selv om vi også her har enkelte områder hvor antallet har sunket. Den største tilbakegangen finner vi i Ås hvor det i tredje kvartal i år mot samme tid i fjor, ble lagt ut 14,6% færre boliger. Hittil i år,dvs. til og med 3.kvartal, mot samme periode i fjor, ble det her lagt ut 7,3% færre bruktboliger. Også i Moss ble antallet nye bruktboliger lagt ut, redusert i tredje kvartal mot samme tid i fjor. Men tilbakegangen var her mer beskjeden, dvs. med kun 1,9%. Her var utviklingen hittil i år mot i fjor såvidt på plussiden, med en økning på 0,1%. I Vestby økte antallet for tredje kvartal med beskjedne 1,2% mot samme tid året før, mens antallet var nøyaktig likt hittil i år (ut 3.kvartal), som det var i den samme perioden i fjor. Beskjeden utvikling ser vi også for begge disse periodene i distriktene i Østfold, hvor det i tredje kvartal økte med 0,9%, og til og med 3.kvartal hadde en økning på 1,2%.

Størst økning for begge disse periodene hadde Sarpsborg, hvor det i tredje kvartal ble lagt ut 25% flere bruktboliger enn dette kvartalet året før. For perioden til og med tredje kvartal var økningen 13,5%. Frogn hadde sterk utvikling for perioden til og med 3.kvartal, med hele 26,1%, men en mindre økning for 3.kvartal isolert sett, med 3,8%. I Fredrikstad var også økningen størst for denne perioden frem til og med tredje kvartal, med 6,9%, men økning på kun 0,3% for 3.kvartal. For Halden var det motsatt, med økning på 13,9% i tredje kvartal, og beskjedne 0,2% til og med 3.kvartal. Til slutt kan vi nevne Askim med positiv utvikling på 1,2% i 3.kvartal, og 3,6% for perioden hittil i år, altså til og med tredje kvartal.

Månedsrapportene fra EiendomNorge har i mange måneder vist et stabilt, sunt og godt boligmarked, bikke barefor oss som daglig jobber i dette markedet her i Østfold og Akershus syd, men også for de største byene her i landet, og hele landet under ett. Men det er likevel interessant å se tallene for boligprisstatistikken delt inn enda mer lokalt slik vi gjør i disse kvartalsrapportene. Som nevnt innledningsvis, kan vi se at tallene har et visst lokalt spenn. Noe som igjen vitner om at det er viktig å ha øyne som ser og hensyntar disse lokale forskjellene og utfordringene. Lokal kjennskap er noe vi fokuserer på, og som vi er stolte av! Selv om vi definerer vårt markedsområde til Østfold og Akershus syd, har vi syv kontorer spredd rundt i dette området. Hvert kontor kjenner sitt lokale marked, men kan samarbeide også i de områdene som faller i mellom krysningspunktene. Dette ser vi er spesielt viktig når vi leser denne lokale boligstatistikken.

Selv om det er lokale variasjoner, er vårt marked jevnt over stabilt og sunt, og det er ingen tegn til noe annet innen overskuelig fremtid.