God prisvekst i hele vårt markedsområde for 1.kvartal i år!

Tallene for de første enkeltemånedene dette året har vist jevn økning i prisene for både Østfold og Akershus syd. Nå er kvartalsrapporten ute, og denne viser mer spesifikke tall for definerte byer innenfor vårt markedsområde. Som månedsrapportene har indikert ser vi en jevn og god utvikling alle steder, fra Vestby med 2,0% prisoppgang som lavest, til Sarpsborg på topp med 3,5% oppgang.

Prisvekst

Det er altså jevnt over en sunn og god prisutvikling i alle deler av vårt markedsområde. De fleste områder lå forrige kvartal på en oppgang på tre-tallet. I tillegg til Sarpsborg som har størst økning har Halden og Moss økt med 3,5%, Askim med 3,3% og både Fredrikstad og distriktene i Østfold har en økning på 3,2%. Resten av områdene har en økning på to-tallet, fordelt med Ås på 2,6%, Frogn på 2,5%, og som tidligere nevnt Vestby med 2,0%. Distriktene i Akershus har også økning på 2,0%, men her er alle områder av Akershus medregnet, og dermed ikke helt representativt for vår del.

Prisutviklingen er noe mer varierende når vi ser den i litt større perspektiv, nemlig over det siste året. Med dette mener vi fra og med andre kvartal 2018, til og med første kvartal i år. Den høyeste prisveksten siste året er det Halden som hadde, med 6,9%. Like etter var Sarpsborg med 6,7% og Fredrikstad med 5,4%. Distriktene i Østfold hadde en økning på 4,6%, med Askim og Moss tett oppunder med henholdsvis 4,5% og 4,2%. Vestby hadde 3,2%, Frogn 2,6% og Ås 2,3%. Alle distrikter har med andre ord positiv utvikling både siste kvartal, og det siste året.

Kvadratmeterpris og medianpris

Det er relativt stor variasjon på kvadratmeterprisen mellom de ulike delene av vårt område. Naturlig nok er det klart høyest jo nærmere Oslo man kommer. Frogn har dermed høyest pris pr kvadrat første kvartal i år med kr 51.069,-. Deretter kommer Ås med kr 47.929,- og Vestby med kr 38.668,- pr kvadrat. For Østfoldbyene er det Moss som har høyest kvadratmeterpris med kr 36.212,-. Snittet for Fredrikstad var kr 31.462,-, og deretter Sarpsborg med kr 28.600,-, Askim med kr 27.838,-, og distriktene i Østfold kr 27.291,-. Laveste pris pr m2 har Halden med kr 25.615,-.

Medianprisen den midterste prisen av alle omsatte boliger i første kvartal. Dvs at dersom man sorterer alle omsetninger etter pris, er det boligen i midten som er medianen. Da har man like mange lavere omsetninger som høyere. Disse nivåene henger naturlig nok sammen med nivået på kvadratmeterprisene. Frogn topper også her med en medianpris på kr 4.561.191,-.Medianprisen i Ås er på 3.950.000,-, og i Vestby kr 3.600.000,-. I Østfold er den høyeste under 3 millioner, og det er Moss med kr 2.954.334,-. Videre finner vi Fredrikstad med kr 2.790.000,- og distriktene i Østfold på kr 2.750.000,-. Det er tett mellom Askim og Sarpsborg som har henholdsvis kr 2.574.679,- og kr 2.523.722,-. Lavest er Halden med kr 2.300.000,-.

Salgstid og prisavvik

Det er også relativt stor variasjon på salgstiden mellom de forskjellige delene av vårt markedsområde. Men disse variasjonene kan dog ikke like lett forklares i sammenheng med nærheten til Oslo. Raskest gikk salgene første kvartal i Frogn med et snitt på 33 dager. Men nesten samme tempo var det også i Fredrikstad og Sarpsborg med henholdsvis 34 og 35 dager. Det er da en hopp til neste som er Askim med 47 dager, men det så er ganske likt for Ås med 49 dager og Moss med 50 dager. Til sist kommer Halden med 57, Vestby med 58 og distriktene i Østfold med 61 dager. 

Med prisavvik menes forskjellen mellom prisantydningen, og den faktiske salgsprisen. Her er det ikke store avvik i noen av våre lokalområder. Høyest positive avvik, dvs der salgsprisen da er høyere enn prisantydningen, er i Sarpsborg med 2,0%. Rett bak ligger Frogn og Fredrikstad med 1,9%, og deretter distriktene i Østfold med 1,1%. Nesten på null finner vi Askim, Ås og Halden med henholdsvis 0,3%, 02%, og 0,1%. På minussiden, der hvor salgsprisen altså i snitt lå under prisantydningen, er Vestby med 0,4% og Moss med 0,6%.

Antallet solgte og nye bruktboliger lagt ut for salg

Det er stor variasjon mellom lokalområdene våre med hensyn til antall solgte første kvartal i år, i forhold til første kvartal i fjor. Størst økning har Frogn med over 60%. Distriktene i Østfold har nest størst økning med 22%, og deretter kommer Moss med 15,4%, Fredrikstad med 12,7% og Askim med 11,4%. Sarpsborg og Ås har henholdsvis 9 og  8%, mens Halden og Vestby har negativ utvikling. Dvs at det her er solgt færre boliger første kvartal i år, Halden med -3,4% og Vestby med -13,8%

Det har generelt blitt lagt ut mange boliger for salg første kvartal, og de fleste lokalområder har derfor økning her også. Størst økning ser vi også her for Frogn med hele 68,6%. Neste på listen er Moss med 23,6% fulgt av distriktene i Østfold med 13,2% og Fredrikstad med 11,4%. Askim og Sarpsborg har begge en økning på 7,8%, og Vestby er siste med positiv utvikling, på 4,5%. Ås og Halden har en tilbakegang på henholdsvis -3,7% og -7,6%.

Konklusjon

Vi kan konkludere med at alle våre lokalområder har en sunn og god utvikling med høy aktivitet og mye positivitet. Det er interne forskjeller, men likevel er det en klar positiv trend. Alle faktorer peker på en fortsatt god utvikling i andre kvartal, som jo er den tiden av året med normalt størst aktivitet.