Kan jeg som kjøper stille eiendomsmegleren til ansvar for boligens dårlige tilstand?
Eiendomsmegleren blir engasjert av selger for å formidle salg av boligen hans. Boligens tilstand blir gjerne beskrevet gjennom tilstandsrapport og selgers egne opplysninger som enten er medtatt i salgsoppgaven eller følger som vedlegg til denne. Dersom det viser seg at boligen er i langt dårligere stand enn hva kjøper kunne forutsette på grunnlag av det han ser og de opplysninger som er gitt, kan selger komme i ansvar. Selger kan imidlertid forsikre seg mot ev. skjulte feil og mangler. Eiendomsmegler kommer svært sjelden i ansvar for eiendommens tilstand, dersom han da ikke har tilbakeholdt opplysninger som han burde ha videreformidlet til kjøper, og som har betydning for ham.
Selger har i etterkant av overtagelsen - da jeg som kjøper oppdaget det - opplyst om ubehaglig lukt nede ved listverk i stue. Dette var ikke opplyst til megler eller takstmann. Jeg har oppdaget rottebol i undergulv . Kan jeg kreve prisavslag (redusert attraktivitet) på boligen som følge av dette utover kostnadene til å fullstendig undersøke og rette skadene, og har jeg noe støtte i rettspraksis?
Dersom du får gjennomslag for at omfanget av problemet er vesentlig - og selger dekker kostnadene med å rette opp forholdet - vil vi anta at du ikke kan vinne frem med krav om ytterligere erstatning/prisavslag.
Dersom vesentlige skjulte feil og mangler og et krav om utbedring/erstatning kommer opp i over 20 % av salgssummen, der prisen på huset er i kategorien "høy", dvs over 5 mill. -vil dette i seg selv være vesentlig nok for heving av et huskjøp? Selger har eierskifteforsikring, men har oppgitt uriktige opplysninger gjennom egenerklæringen. Megler (salgsoppgave) , tilstandsrapport (nito takst ) har heller ikke gjort oppmerksomme på manglene. Tvertimot heter det at huset virker velholdt; "ikke registrert behov for tiltak utover normalt periodisk vedlikehold" av huset. Går ut fra at selger her har et større problem enn kjøper , sålenge tilbakeholdte opplysninger fra selger kan bevises? Spørsmålet blir tilslutt; er det trolig at eierskifteforsikrings selskapet heller vil gå for heving av kjøpet istedet for å vurdere erstatningskravet, sålenge de likevel og sannsynligvis vil måtte gå til regress i forhold til selger med bakgrunn i tilbakeholdte opplysninger?
Det er lov om avhending av fast eiendom som regulerer forholdet mellom kjøper og selger. Dersom kjøper kan dokumentere at det er vesentlige mangler knyttet til handelen kan kjøper kreve prisavslag, erstatning eller heving av handelen. Hva som er vesentlig er et skjønnsspørsmål og må vurderes konkret i den enkelte sak. Det er ikke mulig å gi et konkret svar på ditt spørsmål, men der hvor selger har tegnet eierskifteforsikring er det eierskifteforsikringsselskapet som tar selgers posisjon i kontraktforholdet. Eierskifteforsikringsselskapet vil vurdere saken ut fra den skriftlige dokumentasjonen og komme med forslag til løsning av saken ovenfor kjøper. I de tilfellene det ikke er tegnet eierskifteforsikring vil kjøpers motpart i saken være selger.
Kjøpte for to måneder siden et hus med full kjeller. Det var en liten synlig fuktskade i kjelleren, noe som kom frem både i tilstandsrpport og egenmeldingskjema. Denne skaden skulle i utgangspunktet utbedres før salg. Vi fikk beskjed om at taksten på skaden 10 000,-. Vi får derfor 15 000,- i avslag mot at vi fikser skaden selv etter overtakelse. Når vi tar fatt på arbeidet viser det seg at fuktskaden omfatter ca 70% av kjelleren. Hvem står ansvarlig for dette når for det første fukt kun er nevnt i østre del og for det andre vi fikk beskjed fra megler om at skaden var taksert til 10 000? Dette er utrolig sure penger å måtte ut med og hvis kjøper bare kan fortelle delvise sannheter og komme unna med det, må det være noe feil med markedet.
Det er vanskelig for oss å gi konkret svar på denne problemstillingen, idet vi ikke kjenner alle forutsetninger for handelen. Generelt gjelder det at selger kan komme i ansvar dersom det er gitt feil opplysninger, manglende opplysninger eller at boligen har en skjult mangel som er vesentlig. Uansett må det vurderes om forholdet ville hatt en betydning for handelen. I denne saken har kjøper blitt gjort oppmerksom på at det er fuktskader i huset. Han har selv tatt sjansen på å overta eiendommen mot et prisavslag. At skaden er større enn hva partene kunne forestille seg er kjøpers risiko. Det foreligger en Høyesterettsdom som støtter dette synet. Men det kan være momenter i denne saken som vi ikke kjenner og som muligens kan støtte kjøper i en eventuell sak mot selger. Dersom selger har tegnet eierskifteforsikring kan dere gjøre krav gjeldende mot selskapet, eventuelt kan dere rådføre dere med advokat.
Moren min har kjøpt en andelsleilighet som jeg snart skal flytte inn i. Det jeg lurer på er hvem som er ansvarlig for utskiftingen av vinduene? De fleste er nemlig punkterte og duggete. Forstod ikke helt loven fordi det først stod at vedlikeholdet av vinduer var andelsleilighetens eier, mens i neste setning stod det at "utskifting av utvendige dører og vinduer" var borettslagets ansvar. Ønsker også å få bygget veranda snart. Hvordan går vi frem for å få gjennomslag for det?
Det er Borettslagets vedtekter og eventuelle årsmøtevedtak som regulerer ansvaret for eiendommens vedlikehold. Dersom ansvarsfoldet ikke er klart definert - forutsettes det i lov om burettslag at det er Borettslagets ansvar å sørge for eiendommens "ytre" vedlikehold - herunder bygningens fasadevinduer. Vedtak om bygging av veranda må foretas av årsmøtet. Dessuten må det innhentes byggetillatelse.
Selger har pusset opp badet selv og det er opplyst i egenerklæringskjema. Det er montert downlights på badet, dette har blitt gjort av en i slekta til selger som ikke er elektriker. Da jeg sjekket downlightene, så jeg at det ikke var montert "downlight kasser". Den type lys utgjør veldig stor varme, spesielt på oversiden, så dette er et krav i forhold til forskriftene. Jeg kunne se at isolasjonen over hadde blitt brunsvidd, og over tid ville dette begynne å brenne. Dette ser jeg på som grovt uaktsomhet i fra selger. Lurer på om jeg har noen krav ovenfor selger, ettersom jeg faktisk visste at det hadde vært en "hobby elektriker" der? Min mening er at det skal utføres forskriftsmessig, uansett om det er gjort av en fagmann eller ikke. Uansett skal slike jobber gjøres av en autorisert installatør.

Vi forutsetter at leiligheten er solgt "som den er". Selger kan imidlertid komme i ansvar dersom det er gitt feil opplysninger, tilbakeholdt opplysninger eller om det fremkommer skjulte mangler som er vesentlige og ville hatt en betydning for handelen. Etter dine opplysninger var du kjent med at oppussingen av badet var utført av ufaglærte før avtalen ble inngått. Vi vil anta at dette er tilstrekkelig til at selger vil gå fri i forhold til et eventuelt mangelskrav knyttet til downlightene i baderomstaket. Det er også spørsmål om mangelen er vesentlig.

Vi har ikke enda skrevet kjøpskontrakt, og heller ikke fastsatt noen dato for overtagelse. Megler har over telefon prøvd og finne ut hva som passer best for oss og selgeren , og det virker som om han "hjelper" selgeren. Vi mener at en og en halv måneds ventetid er nok, men selgeren ikke får det til før om to og en halv måned, hva kan vi si i denne saken?

Det er partene som må bli enige om overtakelsesstidspunkt. I salgsoppgaven er det gjerne angitt dato for ledigstillelse - eller "etter avtale". Megler skal i forbindelse med formidling av kjøpers bud, forespørre om når kjøper ønsker å overta. Overtakelsesdato er således et sentralt punkt under budgivningen. Meglers oppgave blir da å få partene til å enes om overtakelsesdato, noe som fortrinnsvis skal avklares i forbindelse med budaksept.

Vi kjøpte et hus for 3 år siden, taket var skiftet av forrige eier 1 - 2 år før vi kjøpte det. Vi har bygd på og pusset opp store deler av boligen. Når vi skulle begynne på det som tidligere var bad, oppdaget vi at det var lekkasje fra taket og inn i vegg/tak. Snekkere som har sett på dette sier at hele dette tilbygget (som tidligere eier har bygd) må rives. Vi vet via naboer at dette tilbygget og takskifte er gjort av ufaglærte personer. Selger har eierskifteforsikring, vil dette være noe det kan dekke?

Eiendommen er solgt "som den er".  Selger kan likevel komme i ansvar ovenfor kjøper, dersom han har gitt feil opplysninger, tilbakeholdt opplysninger eller at eiendommen er i langt dårligere stand enn kjøper kunne forvente ut fra kjøpesum og forholdene ellers. Dog må mangelen kunne anses å være vesentlig og ha en betydning for handelen. Hva som er vesentlig - er et skjønnsspørsmål. Rettspraksis viser at kostnad på ca. 5 -6% av kjøpesummen vil kunne være "vesentlig". Her forstår vi det slik at det er tegnet eierskifteforsikring. Det betyr at selger overlater sitt ansvar ovenfor kjøper til eierskifteforsikringsselskapet. Kjøper kan da fremsette sitt mangelskrav til dette. Kravet må så langt som mulig dokumenteres med mangelens årsak og omfang. I.h.t. bestemmelsene i lov om avhending av fast eiendom kan kjøper kreve erstatning, prisavslag eller heving av handelen.  Det er veldig viktig at dere reklamerer, dvs. varsler selger/eierskifteselskapet innen rimelig tid om forholdet og at krav gjøres gjeldende. I motsatt fall kan dere tape kravet. IKKE vent, meld inn kravet snarest, senest innen 2-3 måneder etter at det ble oppdaget. Et eventuelt krav kan gå tapt dersom man utbedrer forholdet før man har gitt selger/eierskifteselskapet tid til å svare på reklamasjonen.Vi kan ikke ta stilling til din konkrete sak, men håper at vår generelle informasjon rettleder deg videre.

Vi har kjøpt en enebolig der det er opplyst i egenerklæringen (fra selger) vedr fukt, at det har vært fuktskade ved pipe, men at det er utbedret. (Det er skrevet kort og konkret at det HAR vært vannskade, men at det ER blitt utbedret). Det er ellers ikke nevnt dette med et ord, verken i taksten eller salgsoppgaven forøvrig. Boligen ble kjøpt sommeren 2005, og nå er det betydelige mengder med soppdannelser (tror det er sopp) på pipeløpet i øverste etasje. Hvem skal/bør dekke en reparasjon av dette, og hvordan bør vi gå frem?
Som kjøper har du reklamasjonsrett i inntil 5 år fra overtakelsen.  Ditt krav i dette tilfellet vil uansett være foreldet, så selv om selger skulle vite noe mer enn hva som fremgår av salgsdokumentene, vil du ikke nå frem med noe krav overfor selger eller hans eventuelle eierskifteforsikringsselskap.
Jeg har spørsmål vedrørende Avhendingsloven. Jeg kjøpte bolig for 1 år siden. I ettertid kom det frem at selger hadde gitt uriktige opplysninger i egenerklæringsskjemaet som selger kjente til. Det forelå pålegg i fra kommunen om utbedring av kloakk. Utbedringsfristen var utgått og det ble truet med miljøbøter. Prisen på utbedring kom på 12.000,-. Altså langt under 2.7 % av kjøpesummen. Har jeg som kjøper ingen rett til å få refundert dette utlegget? Og vil dette i praksis si at selger har intet å frykte ved å gi uriktige opplysninger dersom erstatningskravet er under 2.7 % av kjøpesummen?
Her er svaret kort: Du må snarest melde et krav overfor selger, samt eventuelt eierskifteforsikringsselskap. Det er ikke noe fast tak på 2,7 %.
Vi kjøpte en halvpart av en tomannsbolig i mars 2004. Selger sa at bordkledninga ikke var råtten, men impregnert med noe som gjorde at malinga flasset av etter kort tid. Det sto heller ikke noe om at det var råteskader i taksten eller tilstandsrapporten. Vi har i ettertid sett at bordkledninga er råtten likevel, og lurer nå på om det er vi som må stå for hele kostnaden med å skifte bordkledning på huset.
En selger kan komme i ansvar dersom han har gitt feil opplysninger, tilbakeholdt opplysninger eller om mangelen er skjult og ville ha en betydning for kjøpesummen. Det vil si at dersom kjøper kan dokumentere at det er et vesentlig avvik mellom det som er kjøpt og hva som er levert - så kan selger komme i ansvar. 
I sommer kjøpte vi et hus. Nå i ettertid viser det seg at flere vinduer lekker inn vann ved regn, samt at et vindu er punktert. Lekkasjen er vi redd har ført til fukt og evt. råte i treverket rundt. Det ble ikke gitt noen informasjon om dette under visning. Vi mener også at dette er noe som selger har vært klar over, det regner nemlig ganske ofte i Bergen... I taksten står det følgende: Ny gatedør, en del eldre vinduer. Dette tolket vi slik at vinduene på sikt burde byttes ut. Hvilke rettigheter har vi rundt dette? Selger frasier seg alt ansvar...
Eiendommen er solgt som den er og i forventbar stand. Mangelskrav mot selger må dokumenteres ved at det påvises avvik mellom hva som er kjøpt og hva som er levert. Dersom avviket er vesentlig - kan selger komme i ansvar. Hva som er vesentlig er underlagt skjønn, dvs. det må tas hensyn til eiendommens alder og tilstand på kjøpstidspunktet.
Vi forstår det slik at selger ikke aksepterer at forholdet representerer en mangel ved denne handelen. For å forfølge kravet må man da eventuelt søke å få en rettslig avgjørelse av spørsmålet.
Ta gjerne kontakt med megler som har formidlet handelen som eventuelt kan rådgi dere utfra de fakta som foreligger i saken - etter at dere har fått konstatert mangelens årsak og omfang.
Vi har kjøpt ny leilighet og fant ut under senere besøk at flisene på den ene veggen på badet omtrent ikke var limt fast til veggen, og at det er en glippe mellom vegg og flis. Selger frasier seg ansvar med henvisning til at det på egenerklæringen er huket av ja på spørsmål om vedkommende kjenner til sprekk/slitasje/fukt på våtrom. I beskrivelsesfeltet står det kun FLISER BAD. Vår tro var at det gjaldt gulvflisene som vi så var slitte under befaring. Takstmannen har kun kommentert at bad trenger oppgradering. Vi har i overdragelsesprotokollen kommentert at vi ønsker å få en vurdering på om badet kan brukes med henhold til det vi har oppdaget. Er det vårt ansvar å utbedre (ref. selges som den er) eller har selger her opplysningsplikt med henhold til spesifisering av informasjon, og vil kunne stilles økonomisk ansvarlig? Hva bør vi gjøre videre?
Ut fra de opplysninger som her gis, synes det som om selger har overholdt sin opplysningsplikt.
Boligen er solgt "som den er", og kan derfor ikke ha noen mangel.
Dersom kjøper ikke har forstått den informasjonsom er gitt, er det hans risiko. Når takstmannen har angitt at badet trenger oppgradering - er det et varsel om at badet ikke holder dagens standard.
Min sønn kjøpte seg en enebolig i Harstad. I ettertid har det dukket opp en del mangler som ikke var nevnt i takst, blant annet setningsskader og mye bevegelse i grunnen. Hva bør han gjøre? Det er tegnet eierskifteforsikring.
Dersom dette er feil/mangler selger må ta ansvar for, bør kjøper fremlegge en rapport som angir skadeårsak og omfang. På bakgrunn av rapporten bør kjøper angi hva slags erstatningsbeløp/prisavslag han mener seg berettiget til. Er det tegnet eierskifteforsikring, finnes skademeldingsskjema hos megler. Vær oppmerksom på reklamasjonsfristen som er maks 2-3 måneder etter at feilen/mangelen er oppdaget. Din megler vil kunne gi deg råd i sakens anledning.
Jeg kjøpte for 3 år siden en selveierleilighet. I salgsoppgave og kjøpekontrakt står det at det følger 2 boder med leiligheten. I senere tid har det kommet frem at jeg til nå kun har disponeret bodene. De andre eierne i huset vil nå også kreve bruksrett til bodene, da de ikke er seksjonert. Det er også kommet frem et hittil ukjent tinglyst dokument, som bekrefter at flere av bodene i kjelleren, samt et av vaskerommene tilhører kjellerleiligheten. Dette er ikke i samsvar med opplysningene jeg fikk ved kjøp av leiligheten. Seksjoneringstegningene jeg fikk ved kjøp av leiligheten stemmer ikke overens med det tinglyste dokumentet. Seksjonering av bodarealet vil medføre at jeg sannsynligvis mister en bod, og får den andre boden redusert i størrelse. Hva gjør jeg i denne situasjonen? Er det selgerens ansvar at opplysninger i kjøpekontrakt og salgsoppgave stemmer, eller er det eiendomsmeglerens ansvar? Bodene var svært viktige for meg da jeg kjøpte leiligheten, og tap av bodareal senker nå verdien av leiligheten.
Ved kjøp av eierseksjon skal man få seg forelagt seksjonsbegjæringen som viser hvordan eiendommen er seksjonert. I tillegg skal kjøper ha seg forelagt vedtekter, husordensregler samt eventuelle avtaler som er bindende for seksjonseierne. På toppen av det hele skal kjøper ha fått seg forelagt utskrift av eiendomsregisteret som gir oversikt over heftelser og avtaler tinglyst på eiendommen. Og endelig skal kjøper ha tilgang til siste årsregnskap og ev. vedtatt budsjettforslag for driften av eiendommen.
Kjøper kan fremme mangelskrav ovenfor selger i inntil fem år etter overtakelsen av seksjonen. Mangelskravet må dokumenteres med årsak og omfang. Dersom det i ditt tilfelle kan dokumenteres at selger har gitt feil opplysninger som medfører tap/kostnad for deg - vil selger kunne komme i ansvar. I tillegg til å reklamere mot selger og/eller selgers eierskifteforsikringsselskap kan du gjerne informere meglerne som stod for salget om reklamasjonen.
Vi kjøpte sist høst en enebolig og overtok denne i november. Huset er bygget i 1972 og har opprinnelig bad, og i følge takst ikke fukt tilstede i gulv. Nå har vi imidlertid oppdaget at det må være vått/fuktig under flisene i og utenfor dusjen da flisene gir etter og det surkler. Hvilke rettigheter har vi og hvordan kan vi eventuelt gå frem i forhold til selger?
Jeg forutsetter at eiendommen er solgt "som den er". Badet er fra 1972 men det er angitt i takst at det ikke er fukt. Men dette stemmer altså ikke nå.
Det kan være at endret bruk av badet gjør at det trenger fuktighet under flisen, samtidig som alderen gjør sitt. Men dersom badet åpenbart trenger rehabilitering, tror jeg det er vanskelig å få selger til å betale regningen.
Kjøper kan gå på selger i de tilfellene han har gitt feil opplysninger, manglende opplysninger - eller at eiendommen er i langt dårligere stand enn en kan forvente utfra kjøpesummen og forholdene for øvrig.  På et bad fra 1972 kan man ikke ha særlig store forventninger om at selger kan gjøres ansvarlig for mangler. 
Har kjøpt et rekkehus hvor varmtvannstanken er defekt. Må kjøpe ny. Hvordan går jeg frem for å få dekket utgiftene? Selger har eierskifteforsikring. Hvem kontakter jeg?
Du har kjøpt boligen "som den er" med den varmtvannstanken som befant seg i boligen ved eierskifte. Har varmtvannstanken plutselig sprunget lekk eller termostat er gått, må du kontakte ditt eget forsikringsselskap for å høre om det er forsikringsdekning for skaden. Varmtvannstanker har forsikringsmessig levetid på ti år, så dersom tanken er eldre, er det ikke noe å hente på huseierforsikringen.
Selgers eierskifteforsikring vil ikke dekke dette forholdet, så fremt ikke selger har gitt feil opplysninger eller har tilbakeholdt opplysninger om varmtvannstanken.
Har kjøpt en bolig gjennom dere. Nå et par måneder senere holdt det på å skje en fatal ulykke på grunn av feil ved det elektriske anlegget. Det viser seg at det var en jordningsfeil på 180 Volt! Personen som tok i oppvaskbenken og vaskemaskinen samtidig fikk et kraftig støt og ble satt ut av dette. Er dette noe som burde vært oppdaget av takstmann? Går dette på eierskifteforsikringen?
Det vil fremgå av taksten om det elektriske anlegget er vurdert av takstmannen.
Som kjøper kan man gå på selger dersom mangelskravet kan anses vesentlig i forhold til kjøpesummen og forholdene forøvrig. Kjøper må således skaffe seg oversikt over hva det vil koste å få rettet mangelen. Dersom kravet overstiger kr. 5.000 - vil eierskifteforsikringsselskapet vurdere mangelskravet i forhold til bestemmelsene i Avhendingsloven.
Jeg lurer på følgende: Hvis en overtagelsesdato er inngått, og det er opplyst i kontrakten, hva skjer hvis selger da blir forhindret i å frigi eiendommen på dette tidspunktet? Må kjøper da vente til eiendommen blir "ledig"? I dette tilfellet er det snakk om en forsinkelse på 2 måneder.
Dersom selger ikke kan levere eiendommen som forutsatt i kontrakten, kan han bli erstatningspliktig i forhold til kjøper. Vanligvis inneholder kjøpekontrakten bestemmelser om hva som kan skje ved for sen levering fra selger. Selger bør snarest ta opp forholdet med kjøper for å få klarlagt kjøpers stilling i forhold til utsettelse av overtakelsestidspunktet. Blir partene enige om en ny overtakelsesdato, må det snarest også meldes til megler som skal forestå oppgjøret mellom partene.  Megler vil også kunne være behjelpelig med å finne frem til en løsning mellom partene.
Hvordan er muligheten til å heve et huskjøp når det er oppdaget at det er feil i salgsoppgave og takstpapirer, det dreier seg om at det er opplyst at det er offentlig kloakk noe som viser seg i ettertid ikke stemmer, kommunen vet ikke hva slags kloakk det er på eiendommen. Vi har sendt reklamasjon på dette til melger og selger om å få opplysning angående kloakkforholdet, megler og selger har nå hatt 1 måned på seg til å sjekke dette men det er ikke kommet noe svar ennå. Tiden som vi satte i reklamasjonen på å få svar har nå gått ut.
Lov om avhending av fast eiendom angir hvordan forholdet mellom partene vil være ved mangelskrav. Heving av avtalen vil være betinget av en vesentlig mangel. Hvor vesentlig feil opplysning om kloakkforhold vil være, avhenger av omfanget og kostnadene for å få rettet mangelen. Opplysning om eiendommens kloakkforhold vil kommunen i de fleste tilfeller ha kunnskap om. Du bør purre opp selger/megler for å få frem korrekt svar, eventuelt gå direkte på kommunen for å få svar på ditt spørsmål. Det er svært sjelden at salg blir hevet.
I fjor kjøpte jeg en enebolig på Karmøy. Jeg satt som forbehold i budet om at det ble tegnet eierskifteforsikring av selger. Jeg fikk tilslaget på boligen og beskjed om at forsikringen var ok. Nå er det oppdaget en grov feil med kloakken. På et halvt år så har den tettet seg 3 ganger. Det viser seg at feilen sansynligvis er knekk pårøret, slik at jeg blir nødt til å grave opp en del av hagen. Nå viser det seg at det aldri ble tegnet noen eierskifteforsikring. Selger er en 80 år gammel dame som mener det ble gjort. Hvem har ansvaret for denne feilen? Hvem skal betale? Har ikke megler solgt bolig til meg på falske premisser?
Du må først få avklart om din egen husforsikring dekker den skaden som er avdekket. Dersom det viser seg at dette er en skade selger hadde kunnskap om, og som selger ikke har gitt opplysning om, kan han eller hun komme i ansvar. Dersom det kan dokumenteres at skaden er selgers ansvar, kan det fremmes et krav mot selger. Om eiendommen er eierskifteforsikret eller ikke, betyr ingenting for berettigelsen av kravet. Forsikringen er en sikkerhet for at selger kan betale.
Dersom det viser seg at selger ikke er søkegod, kan det være et grunnlag for å gå på megler, dersom han ikke har fulgt opp selgers anmodning om tegning av forsikring.
Jeg og min samboer kjøpte ett hus for en ukes tid siden. I salgsoppgaven stod det at det var litt fukt i østre del av kjeller, men det viste seg i etterkant når vi rev opp gulvbelegg i gang og kjellerstue var gulvet helt vått under. I tillegg var veggen i nordre del også våt etter at hun som bodde der fjernet rotet hun hadde der. Det er også gått råte i trevegger på noen plasser, og det lukter når vi nå har revet gulvbelegg. Selger har eierskifteforsikring. Hva skal vi som kjøper nå gjøre, og er det noe en kan få ordnet? Ble en stor skuffelse når en finner ut noe sånt i etterkant, sto jo bare at det var påvist litt fukt, dette kaller jeg ikke litt da. Hva skal vi ta oss til egentlig? Blir mye mer kostnad enn vi trodde.
Eiendommen er solgt som den er. Når det er angitt at det er fukt i deler av boligen - så er det kjøpers risiko når han har overtatt eiendommen med den opplysningen. Selger kan nemlig bare komme i ansvar dersom han har gitt feil opplysninger, manglende opplysninger eller boligen har en skjult mangel som er så betydelig at den ville ha en betydning for kjøpet.
Slik vi forstår spørsmålsstilleren, så er fuktskaden oppgitt av selger. Omfanget av skaden er således kjøpers risiko.

Søk på det du lurer på


Send oss ditt spørsmål

Fant du ikke det du lette etter?
Send oss spørsmålet ditt, så får du svar.
FAQ Innsending

Samtykkeerklæring.

Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle din forespørsel.
Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, e-post og spørsmål.

Jeg samtykker til EiendomsMegler 1 og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen.

Vi gjør oppmerksom på at ditt spørsmål behandles sentralt på vegne av alle EiendomsMegler 1 foretakene. Henvendelsen vil fordeles til det foretaket som dekker ditt område.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.
Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er  databehandleransvarlig for ditt EiendomsMegler 1 kontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra EiendomsMegler 1.

Lukk