Jeg lurer på hva som skjer når en selger kontakter megler? Hva er jobben hans?Skal man skrive under på noen form for kontrakt? Hvor lenge er man bundet? Kan man trekke seg ut dersom man mener at megleren ikke har gjort en god nok jobb? For å si det enkelt: Hvordan er reglene i forholdet mellom selger og megler?
Avtalen mellom oppdragsgiver og megler skal inngås skriftlig. Oppdraget skal utføres iht god meglerskikk og etter de krav som fremkommer av Eiendomsmeglingsloven.

Oppdragstiden er maksimalt seks måneder i forbrukerforhold, men kortere oppdragstid kan avtales.

Oppdragsgiver har rett til å si opp et oppdrag når han måtte ønske det.

Kostnadene ved tilbaketrekking av oppdraget avtales ved oppdragets inngåelse. Både vederlag og utlegg som påløper ved salg/ikke salg skal fremkomme tydelig i oppdragsavtalen..

Dersom kunden inngår avtale med en klient som megler har hatt kontakt med, har megler krav på vederlag i et tidsrom på tre måneder etter oppdragets utløp eller oppsigelse.
Hva tar dere betalt for å selge en enebolig? Det står ikke noe her på hjemmesiden om dette.

Kostnadene ved salg av eiendom varierer over det ganske land. Alle avdelinger skal ha en veiledende prisliste liggende ute på sine hjemmesider.

Kontakt ditt nærmeste EiendomsMegler 1-kontor og be om en MeglerTakst samt et tilbud på meglertjenesten og oversikt over omfanget av de totale utgifter ved salget.

Megler bør besiktige eiendommen før han kan gi en eksakt oversikt over den totale kostnadsrammen for oppdragsgiver.

Lurer på hvor mye dere tar betalt for å selge en en bolig?

Du bør kontakte ditt nærmeste EiendomsMegler 1-kontor for avtale om besiktigelse av boligen din.
Kostnader ved salg av bolig er svært forskjellig i vårt langstrakte land.

Sjekk hjemmesiden til ditt lokale EiendomsMegler1-kontor. Der skal du finne en veiledende prisliste, men be om et konkret tilbud for din bolig.

Valg av markedsføringspakke og ev. andre forhold vil kunne påvirke totalkostnaden.

1) Har EiendomsMegler 1 salgsgaranti? 2) Hva koster normalt et "standard" salgsoppdrag av en enebolig? 3) Er det kjøper som betaler omkostninger?
1) EiendomsMegler 1 har ingen gjennomgående salgsgaranti ved alle kontorer. Ta kontakt med ditt nærmeste EiendomsMegler 1 kontor for nærmere informasjon og tilbud.
2) Kostnaden ved salg av eiendom blir avtalt når man har besiktiget eiendommen og har oversikt over omfanget av salgsoppdraget.
3) Vanligvis betaler kjøper de offentlige utgifter (tinglysingsgebyr og dokumentavgift) ved handelen.
Hva er det egentlig vi betaler for når megler får provisjon? Markedspakke, tinglysingsgebyr o.l. utlegg må jo betales utenom. En skulle jo tro at papirhåndtering, oppgjør og andre rutiner er så godt innarbeidet hos foretaket, slik at dette ikke kan ta opp ressurser som kan måle seg med størrelsen på meglervederlaget. Dette er noe bransjen bør arbeide mot; å synliggjøre for kundene hva manbetaler provisjon for.

Det er oppdragsgiver som skal betale meglervederlag samt de kostnader som påløper for å gjøre eiendommen salgsklar, herunder markedsføringskostnader.

Det er kjøper som betaler kostnader til det offentlige knyttet til tinglysning, dokumentavgift etc.

Meglervederlaget er hjemlet i lov om eiendomsmegling og avtales fritt med oppdragsgiver.

Ønsket om bruk av megler begrunnes i hovedsak av:

1. Få benytte meglerens markedsplass og salgs-/markedskompetanse til å oppnå best mulig markedspris. 2. Megler sørger for at selger og kjøper får kunnskap om "alt av betydning", slik at det ikke oppstår juridiske konflikter i etterkant. 3. Et trygt oppgjør mellom partene og garanti for at eiendommen blir heftelsesfri.

Jeg lurer på om vi fortsatt må betale megler full pris hvis leligheten ikke blir solgt til takst?

Det er oppdragsavtalen mellom oppdragsgiver og megler som angir når megler har krav på provisjon og dekning av utlegg.

Normalt har megler krav på full provisjon og dekning av utlegg, når selger velger å akseptere en salgssum lavere enn takst.

Dersom vurderingen gis i forbindelse med salgsoppdrag er denne gratis.
Avtal på forhånd! Forøvrig vil kostnaden for tjenesten kunne variere i det ganske land både ut i fra ulike markedssituasjoner, tidsforbruk/kjøring o.l.
For 4 år siden overtok vi et hus som vi gjorde en del forandringer med inne. Det ble ikke oppdaget stokkmaur under denne ombyggningen, men etter noe uker oppdaget vi stokkmaur i et rom i 1. etasje. Vi tok kontakt med et skadedyrfirma som lokaliserte den del maur i noen furubusker utenfor.De borret hull i veggene inne og sprøytet noen inn der. Etter dette har vi ikke sett noe mer til stokkmaurene. Det jeg lurer på er om dette vil ha noe å si for verdien på boligen ved et eventuelt salg.
Vi forstår det slik at boligen nå er "friskmeldt" og forholdet utbedret.

Ved et ev. salg ville vi anbefale at det blir gitt opplysning om tidligere problem
og legg gjerne frem en nyere rapport fra skadedyrsfirma som bekrefter at tidligere tiltak har medført, at det ikke lengre er noe skadedyrsproblem.
En slik opplysning vil ikke isolert sett han noen betydning for eiendommens verdi.
Jeg har et spørsmål angående verdivurdering. Hvordan kan det ha seg at to meglere kan foreslå så mye som 100.000 kr. i forskjell på prisantydning ved salg?
Taksering av eiendom er vanskelig og vil alltid være et skjønn. Det er mange elementer som avgjør prisen; beliggenhet, størrelse, type eiendom, standard, utsikt, trafikkforhold, avstand til kommunikasjoner osv. I tillegg er jo markedssituasjonen, rentenivå, tilgang på kreditt, arbeidsmarked, og dermed ikke minst psykologien i markedet (troen på fremtiden), er viktige forhold som megler er tett på.

En verdivurdering er en samlet vurdering megler gjør utfra sin erfaring og det datagrunnlag som han har tilgang til.


I vår beskrivelse av Verdivurdering sier vi at taksten skal ligge innenfor et mulig sprik på 10% i forhold til endelig salgssum i markedet.


Våre statistikker viser at vi ligger på under 5% avvik i snitt. At to meglere kan vurdere kr. 100.000 forskjellig på samme objekt skjer nok. For av og til kan man lure på om noen meglere ønsker å sette høyere verdi for å sikre seg oppdraget. Det bør en potensiell selger i så fall gjennomskue. Det er mer ok å bomme "oppover" enn "nedover" ved prising.

Den endelige prisen er det markedet (kjøperne) som bestemmer gjennom sin interesse for eiendommen.
Sats derfor på den megleren som virkelig ønsker å selge eiendommen til en pris som du vil akseptere.
Har planer om å selge leilighet og ønsker å hente inn verdivurderinger fra meglere. Burde jeg først skaffe en våtromstest? Er dette anbefalt? Er dette noe som kan ordnes etter verdivurdering, og er det evt noe meglerfirma kan hjelpe til med?
Det er ikke nødvendig å innhente våtromstest før meglers verdivurdering.

Meglers vurdering vil være basert på boligens beliggenhet, størrelse og standard og at det ikke er spesielle forhold som han må hensynta ved sin vurdering.

Megler vil kunne anbefale og være behjelpelig med å fremskaffe en evt. våtromstest i ettertid via takstfirma megler av erfaring vet er dyktige. Ev. større mangler som oppdages, vil jo kunne påvirke strategi, prisantydning, salgbarhet og markedspris. 
Finnes det en "tommelfingerregel" vedrørende verdien av en fast eiendom med utleieenheter? Mener å ha hørt at leieinntekten kan ganges opp med et tall.

Nei, dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Lånegrad?  Er leieforholdet lovlig innredet? Hvor sikker er leieinntekten? Er den skattefri eller skattepliktig? Normalt vil ikke en bank finansiere 100% av den avkastningsverdien leieinntekten forrenter. Det må settes av til vedlikehold, endringer i markedet, risiko for måneder uten leieinntekter osv.

Både objektet og din individuelle status må vurderes individuelt.  Ta opp et konkret eksempel med banken din, så får du en rask tilbakemelding.

Om jeg ikke får det jeg ønsker for min bolig, kan jeg da bryte avtalen med megleren? Når? Koster det?
Et salgsoppdrag kan sies opp når som helst av partene i den avtalte oppdragsperiode.

Dersom oppdragsgiver ønsker å si opp oppdraget, skal det fremgå av oppdragsavtalen hva dette vil koste oppdragsgiver.
Normalt vil det dreie seg om et tilretteleggingsgebyr i tillegg til meglers direkte utlegg, herunder markedsføringskostnader.

Noen meglere tilbyr salgsgaranti og dersom megler ikke har klart å fremskaffe kjøpetilbud som forutsatt i garantitiden, vil det ikke koste oppdragsgiver noe ved utløpet av avtalt oppdragsperiode, men mange såkalte salgsgarantier er ikke fullstendig gratis. Les oppdragsavtalen!
Jeg har mulighet til å kjøpe 4 festetomter på fjellet for 50.000 /stk. Det har kommet meg for øret at jeg juridisk ikke kan selge en festetomt med vesentlig gevinst. I vei og vann legger jeg kr. 300.000 pr tomt. Hvis jeg så f.eks selger tomter for kr. 500.000, er min mening er at jeg vel må skatte pt. 28% av kr. 150000 - omkostningene?
Det er festekontraktens tekst som avgjør om denne kan overdras til andre. Tomtefestereglene har endret seg betydelig gjennom historien.  I utgangspunktet har festeren full råderett over tomten, men sjekk festekontraktens bestemmelser da det kan være bestemmelser som påvirker råderetten. Så bør disse kontrolleres opp i mot tomtelovens bestemmelser.

Det er korrekt at det er gevinsten som eventuelt skal beskattes - utgifter til opparbeidelse og andre utlegg for å tilrettelegge salget skal selvsagt ikke tas med. Skattesatsen på  gevinst er endret til 27'% fra 01.01.2014.
Jeg eier en selveier-leilighet i et sameie. Jeg lurer på når jeg skal selge en gang i fremtiden, må det som er skrudd fast i veggen følge med da? Av personlige eiendeler som lamper, hattehylle og bilder. Det er bare murvegger her så det meste måtte skrues opp.

I henhold til avhendingsloven § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf avhendingsloven § 3-5. Partene kan imidlertid avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Hvis det er løsøre og tilbehør selger ikke ønsker skal følge med eiendommen ved salg, må selger derfor sørge for at dette blir formidlet til kjøper før bindende avtale inngås, for eksempel ved at opplysninger om dette tas inn i salgsoppgaven.

Er det lovlig å sette opp avtale om forkjøpsrett ved salg av selveier enebolig på det åpne marked?

Det står opp til hjemmelshaver om han eller hun vil påhefte eiendommen sin bestemmelse om forkjøpsrett. For å sikre best mulig rettsvern må forkjøpsretten tinglyses som heftelse.

Forkjøpsretter kan være godt begrunnet, men kan virke negativt i markedet. Det er et eget lovverk som regulerer forkjøpsretter, og det vil jo også avhenge av hva som er avtalt, men generelt sagt, kan det ofte ta minimum 2 mnd å få avklart en forkjøpsrett, om ikke annet er avtalt. Tydelige vilkår for forkjøpsretten er viktig å avtale: Hvem, når, betingelser,  frist, sletting av forkjøpsrett, er noen stikkord.

Har kjøpt enebolig med tinglyst forkjøpsrett for selgers barn. Har dette noen betydning for pris jeg kan oppnå ved salg?

En tinglyst heftelse om forkjøpsrett kan virke prisdempende ved salg av eiendommen.

Dette fordi potensielle interessenter ikke ønsker å vise interesse for en eiendom de ikke kan være sikker på å få kjøpt, selv med det beste budet. Så vil det ta tid å få avklart forkjøpsretten, noe som også er negativt for interessenter.

 

Jeg kjøpte for noen måneder siden en såkalt indeksregulert ungdomsleilighet. Er det mulighet for å selge denne på det "åpne" markedet? Eller må jeg selge for samme prisen som jeg kjøpte denne for?
Prisen på slike prisregulerte leiligheten fastsettes gjennom takst. I taksten skal det normalt tas hensyn til indeks, eventuell nedbetaling av fellesgjeld og påkostninger som eier måtte ha tilført leiligheten i eierperioden. Forøvrig har sikkert vedtektene bestemmelser om dette samt hvilke personer som kan være eiere av denne type leilighet.
Hvordan skal jeg gå frem og hvilke punkter må jeg tenke på om jeg vil seksjonere ut en del av leiligheten og selge denne? Kan man som utgangspunkt sette opp en vegg og seksjonere ut og selge hva man vil?

Dette blir et veldig generelt svar. De konkrete forholdene må vurderes.

Det er en forutsetning at alle boligseksjoner skal være en selvstendig boenhet, og minst skal inneholde egen inngang,  kjøkken, bad og wc. Dersom du deler opp leiligheten din, må du først ha sameiets og panthaveres samtykke og i neste omgang må ombyggingen byggemeldes og godkjennes av kommunen. Vær forberedt på at det er kravene i dagens TEK 10 som legges til grunn. Forhold knyttet til lyd, brann, boder, uteareal, parkering er forhold som vurderes. Det er kommunen som samtykker til seksjonering.

Kontakt megler, da det også bl.a er bestemmelser om kjøperett for leietaker til rabattert pris ved seksjonering.

Dersom man i en bolig har flere bruksenheter (leiligheter), og ønsker å seksjonere disse, må man da betale dokumentavgift (2,5%) av verdien på seksjonen når man tinglyser skjøtet? Stilles det særskilte byggtekniske krav (tenker spesielt på lyd-/brannkrav) ved seskjonering av eksisterende bygning i forhold til kravene før seksjonering?

Seksjonering i seg selv utløser ikke dokumentavgift.

Det er ved overskjøting av seksjonene at det skal betales dok.avgift av verdien.

Dersom en eiendom seksjoneres av flere eiere og flere panthavere, må det gjøres en oppryddingsjobb vedr. hjemmel og heftelser. Vedtekter, budsjett for sameiet må være på plass før seksjonering.

 

Vi bor i kjedet enebolig, med felles tomt for to hus. Vi ønsker å dele opp dette. I hvert av husene er det også en utleieleilighet. Spørsmålet er, finnes det noen lov om at det skal være et viss antall parkeringsplasser til hver boenhet? Har hørt at det skal være 2 plasser pr bolig? vil det si at naboen kan kreve 4 biloppstillingsplasser til sin del?
Vi forutsetter at det er gitt byggetillatelse for det antall boenheter bygningene inneholder.

Deling av eiendommen kan skje ved seksjonering eller fradeling av tomtegrunn. Ta kontakt med nærmeste EiendomsMegler 1-kontor, de kan rådgi dere og være behjelpelig med delingsprosessen. Kommunen vil i forbindelse med saksbehandling av delingssøknaden, vurdere ev. krav som pålegges, ut i fra lovverk og reguleringsbestemmelsene for eiendommen/området.
Har et spørsmål om et hus som jeg holder på å bygge. Skal nå ta over et lite småbruk og vurderer å selge huset, som enda ikke er helt ferdig. Hvor mye bør man gjøre ferdig før det blir lagt ut for salg? Ønsker jo å få mest mulig gevinst. Skal man la være å sparkle, male og legge golv. Det er leilighet i huset, denne står ferdig og er utleid.
Mitt råd er at du ber en megler ved nærmeste EiendomMegler1- kontor vurdere mulighetene for salg slik eiendommen står, eventuelt få råd om hva du bør gjøre før huset selges.
Planlegger å lage et soverom i den ene enden av stua. Jeg har hørt at arealet må være av et minimum for at det skal kunne selges som et soverom (og ikke en bod som er mindre). Jeg er derfor ute etter minimumsarealet for det man kan kalle et soverom.
Dersom du skal etablere ny planløsning i boligen din - må det sendes melding/søknad til kommunen om dette. Kravene for soverom har endret seg gjennom årene. Etter dagens TEK 10 er det når anbefalt minimum 7 kvm, men flere forhold innvirker, som lysflate, rømning, takhøyde etc. Spør byggesakskontoret i din kommune.

Mine foreldre selger en hyttetomt som nå er blitt målt opp og målebrev foreligger. Hvor mye skal dere ha for å skrive skjøte og foreta selve overdragelsen, dvs. sikre at kjøper betaler før skjøte tinglyses?

Dette er en sentral "spørsmål og svar"-side for EM1 Norge AS, og det vil nok variere hva kostnader for et slikt oppgjørsoppdrag utgjør rundt omkring i landet. Du må høre med ditt lokale EM1-kontor som du finner på www.eiendomsmegler1.no / "Finn kontor".

Det er flere forhold som kan påvirke kostanden, ikke minst behovet for det vi kaller opprydding av grunnboka. Det er jo slik at når 1 eiendom deles i 2, oppstår det 2 eiendommer med like heftelser. Så skal den som selges ryddes, slik at heftelser som ikke skal være med over på kjøperen må slettes.

 

Dersom det er flere hjemmelshavere til en tomt. Kan en av hjemmelshaverne, alene få tinglyst forkjøpsrett til tomten? Har det i så fall noe å si hvor stor brøk av eiendommen man har hjemmel til?

Mener det er mulig å tinglyse forkjøpsrett i sin ideelle andel av tomten, men ikke i de andres eierandeler.

Så er det slik, at når flere eier en eiendom i lag, er det et sameie (Lov om sameige) og det er lovbestemt innløsningsrett (en form for forkjøpsrett) iht Lov om løysingsrettar. Dvs at dersom en av eierne ønsker å selge sin eierandel, har de andre normalt en rett til å tre inn som kjøpere på samme vilkår. Fristen til å benytte en slik forkjøpsrett er 2 til 6 mnd.

Lovbestemt "forkjøpsrett" går foran private forkjøpsretter.

Overnevnte har et omfattende lovverk og nærmere undersøkelser og informasjon må innhentes i hver aktuell sak. Det finnes slike eierforhold som ikke omfattes av den lovbestemte  "forkjøpsretten" også.

Hei, jeg har et spørsmål som kanskje er litt på siden. Vi har jo planer å selge på sikt, men det kan fort gå et par tre år før vi kommer så langt. Vi følger med på boligmarkedet og ser da om det kan dukke opp noe som er et bedre alternativ for oss. Uansett så skulle det her vi bor nå hvert sett opp et redskaps/uthus, regner litt på det og det blit et hus på rundt 30M2 og materilakost på ca 60 tusen. Jeg gjør jobben selv. Dette gjelder også evt oppsett av dobbel garasje til 200-300K. Hvordan er det den dagen det skal selges, kan jeg forvente å få igjen litt av det jeg har invistert i redskapshus/garasje eller må jeg se på dette som et tap? Vil tro slike bygninger er med å drar opp verdien på plassen?

Hei! Ikke noe enkelt og entydig svar på dette. Normalt er mindre oppgraderinger lurt før salg, men da snakker vi om maling, flikking, rydding.  Store kostnader som til bad, nytt kjøkken, garasje o.l. er det ikke automatikk i at man får tilbake, men vil opplagt gjøre boligen mer salgbar, noe som kan medføre større interesse og en pris som dekker kostnader og vel så det.

Hva som er lurt i din situasjon, må gjøres ut i fra en helhetsvurdering av boligen din. Det kan være at begge dine planer, som har en fornuftig prisramme, er lønnsomme, eller kanskje den ene,  eller ingen. Det beste svaret på dette,  vil du få ved å be om en vurdering fra din lokale EM1-megler. Se www.eiendomsmegler1.no/ "Finn kontor".

Hva tar dere for en verdivurdering?

Dette varierer nok i EM1, avhengig av hva du skal ha den til, hvor det er, avstand osv.

Ta kontakt med ditt nærmeste EM1-kontor som du finner på www.eiendomsmegler 1.no "Finn kontor".

Hva er det som bestemmer om provisjonen megler skal ha?

Hei!

 

For det første, så fastsettes provisjonen til megler iht en avtale mellom selger og megler. Det er altså ingen faste satser, men de fleste megleravdelinger har sin prislister med veiledende priser.

Så vil det være mange forhold som innvirker på provisjonssatsen, som prisnivå, salgbarhet, markedspriser for meglertjenester etc.

Megler vi gi deg et tilbud megler er fornøyd med, så får du vurdere dette.

En megler skal legge frem en tydelig oversikt over kostnader (utlegg og vederlag) som du kan sette 2 streker under og er lik det du skal betale.

Sjekk opp om annonsering,  takst/tilstandsrapport, og eierskifteforsikring er medtatt eller ikke i tilbudet. Dette er kostnader som kan bli fakturert direkte fra andre enn megler. Må fremgå for at du skal få et korrekt totalbilde av kostnader.

 

Hør med din lokale EM1-megler, som du finner på www.eiendomsmegler1.no "Finn kontor".

 

Lykke til!


Søk på det du lurer på


Send oss ditt spørsmål

Fant du ikke det du lette etter?
Send oss spørsmålet ditt, så får du svar.
FAQ Innsending

Samtykkeerklæring.

Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle din forespørsel.
Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, e-post og spørsmål.

Jeg samtykker til EiendomsMegler 1 og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen.

Vi gjør oppmerksom på at ditt spørsmål behandles sentralt på vegne av alle EiendomsMegler 1 foretakene. Henvendelsen vil fordeles til det foretaket som dekker ditt område.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.
Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er  databehandleransvarlig for ditt EiendomsMegler 1 kontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra EiendomsMegler 1.

Lukk