Jeg er norsk men bor i Australia. Eier et hus i Norge som jeg vurderere og selge. Jeg har aldri bodd i huset, men leide det ut noe som endte i brann. Det er nå restaurert og klart til salg. Hva ma jeg betale i skatt og avgifter i dette tilfelle? Boligen er vurdert til en verdi av kr 950.000 av megler.

Eventuell gevinst ved salget vil være skattepliktig.

Skattegrunnlaget vil være differansen mellom anskaffelsesverdi med tillegg av kjøpskostnader og salgssummen med fradrag av salgskostnader. I tillegg så kan man få fradrag i skattegrunnlaget for verdien av eventuelle påkostninger. Vedlikehold er ikke det samme som påkostninger, dvs. vedlikeholdskostnader får man ikke fradrag for.

Differansen utgjør skattepliktig gevinst som beskattes med 22%.

For nærmere informasjon følg linken under, eller ta kontakt med ditt lokale skattekontor.

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Bil-og-bolig/Bolig/Kjop-og-salg/Salg-mv-av-fast-eiendom/

 

Hvordan beregnes skattbar gevinst dersom man selger en eiendom med gjeld, dvs. at gjelden overføres til kjøperen? Blir gjelden fratrukket den prisen som danner grunnlag for gevinstberegningen?
Det er differansen mellom inngangsverdi og utgangsverdi som eventuelt er skattbar gevinst.

Gjelden som selger har ingen betydning for gevinstberegningen.

Vennlig vennlig hilsen EiendomsMegler 1
Jeg kjøpte ett hus for 3 måneder siden med min samboer. Vi kjøpte huset for 300 000 nå er huset pusset opp å har en ca verdi på 1 million. Hvor mye må jeg skatte av dette ved salg? Har 700 000 i lån på huset

Dersom eiendommen selges før eier- og botiden er oppfylt (ett år), vil eier bli beskattet av den gevinst salget måtte gi.

Gevinst vil være differansen mellom salgssum minus salgsomkostninger, etter fratrekk av kjøpesum + kjøpsomkostninger + påkostninger av varig verdi.

Belåningsgraden av eiendommen vil ikke ha noen betydning for gevinstberegningen.

Dersom salget medfører tap - vil 22% av tapet fratrekkes i skatten.

For nærmere informasjon følg denne linken, eller ta kontakt med ditt lokale skattekontor

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Bil-og-bolig/Bolig/Kjop-og-salg/Salg-mv-av-fast-eiendom/

 

Eg kjøpte eit hus som eg har leigd ut, no vill eg selja huset. Er det moglegheiter for skattefritak når ein har eigd huset under 1 år? Eg vill skilla ut ei tomt på eigedomen og selja den. Korleis er skattereglane for sal av tomter?

Alt salg av eiendom i Norge er underlagt beskatning.

Dog er det unntak dersom man selger sin egen bolig - under forutsetning av at eier har bebodd minst halvparten av eiendommen i minst ett av de to siste eierår.

Ut fra dine opplysninger vil eventuell gevinst ved salg av eiendommen være skattepliktig.

Tomtesalg er alltid skattepliktig.

For nærmere informasjon, følg denne linken eller kontakt ditt lokale skattekontor

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Bil-og-bolig/Bolig/Kjop-og-salg/Salg-mv-av-fast-eiendom/

Vi vurderer å selge vår tomt som vi har eid siden 1999. Pengene skal finansiere kjøp av bolig. Hvordan er skattereglene når det gjelder salg av tomt?
Eventuell salgsgevinst blir å beskatte med 22%. Gevinsten er differansen mellom kjøpesum og omkostninger samt eventuelle påkostninger på tomten, med fradrag av salgssum og omkostninger ved salget.
Eventuelt tap blir skattemessig behandlet på samme måte.
Jeg kjøpte en borettslagleilighet og flyttet inn i desember 2004, og bodde der til medio juni 2007 da jeg kjøpte meg et hus. Planen var å selge umiddelbart, men pga. makerdet fikk jeg ikke solgt. Etter det jeg skjønner må jeg har skrevet en avtale om salg innen medio juni 2008 for å unngå gevinstskatt. Stemmer dette, og at det er tidspunktet man avtaler et salg som gjelder, ikke overtakelsesdato? Hvis jeg får gevinstskatt, kan man da trekke fra alle omkostninger ved både kjøp og salg, som man har hatt? Inkludert megleravgift? Vil verdi av utbedring også kunne trekkes fra, selv om man ikke har tatt opp eget lån på dette?
Ut fra dine opplysninger er det korrekt at du må inngå salgsavtale før juni 2008 for å slippe at salget blir underlagt spørsmålet om
gevinstbeskatning.

Ved evt. gevinstskatt kan du ta hensyn til omkostningene ved både kjøpet og salget, herunder meglerkostnader.
Videre kan man kreve at påkostninger av varig verdi skal kunne tillegges kostprisen. Hva som er av varig verdi, kan bli en diskusjon med Ligningskontoret - idet noen påkostninger kan anses som vedlikeholdskostnader - da disse er ikke fradragsberettiget ved beregning av ev. gevistbeskatning.
Vi bygget en enebolig for 18 år siden, og har leiet den ut de siste to årene på grunn av utenlandsopphold i forbindelse med arbeid. Kan vi selge skattefritt selv om vi har leiet den ut de siste to årene? Har det noen betydning om vi reinvesterer i en annen bolig?
I utgangspunktet vil en eventuell gevinst ved salg av din bolig være skattepliktig.

Men det er et unntak i loven hvor ligningsmyndighetene kan dispensere fra bestemmelsen, når eier av helse- eller arbeidsmessige grunner ikke har kunnet bo i boligen sin.

Mitt råd er at du tar opp spørsmålet med ditt ligningskontor, slik at du er sikker på hvordan ditt salg vil bli behandlet i forhold til skattebestemmelsene.
Jeg har bygget nytt hus i et år og lurer på hvor lenge jeg må bo for å kunne selge skattefritt. Beregnes botid fra når jeg flytter inn - får midlertidig botillatelse eller ferdigattest? Huset har jo ikke vært utleid.
Botiden regnes fra den dagen du flytter inn i boligen.
Hva med beskatning av vanlig enebolig ved salg når den er arvet som enearving? Arveavgiftsgrunnlag er satt til kr. 600.000.-, antatt salgsverdi rundt 1,3 til 1,4 million ved ferdig oppussing, faktiske kostnader rundt oppussing er ca: 200.000.- Botid?
Dersom du har bebodd eiendommen i ett år etter overtakelsen, vil det ikke bli gevinstbeskatning overhode.

Men dersom eier ikke har bebodd eiendommen vil grunnlaget for gevinsttbeskatningen være følgende:
Kr. 600.000 + dokumentert påkostning kr. 200.000 = Kostpris kr. 800.000.

Overskytende beløp ved salg vil være skattemessig gevinst og som beskattes med 22%. Alle salgsomkostninger kan tas inn i kostprisen.

Ligningskontoret kan også mene at deler av oppussingen er å regne som vedlikehold og dermed ikke blir tatt med i kostprisgrunnlaget.

Med disse tallene må det være lønnsomt å tilflytte eiendommen for ett år, slik at gevinstbeskatning bortfaller.
Min mor eier et hus, som hun det siste halvannet året har leid ut etter at hun flyttet til en annen del av landet. Hun vurderer nå å selge dette huset. Er det mulig for henne å unngå beskatning av salgsbeløpet ved å gi inntektene videre som forskudd på arv til oss tre barn?
Alt salg av eiendom er i prinsippet skattepliktig i Norge.
Men det er unntak når det gjelder salg av egen bolig.

Forutsetning for at det ikke blir beskatning er at eier skal ha bebodd eiendommen og brukt den selv i minst ett av de to siste eierår, så om hun selger nå så vil det bli skatt. Om eier ønsker å gi bort salgssummen har ingen betydning for skattespørsmålet.

For ordens skyld; Det er kun gevinsten som skal beskattes - ikke salgssummen.
Vet at man må betale 25 % av eventuell gevinst av salg hvis man flytter før et år er gått. Men hva om huset er oppgradert for ca. 150 000,- vil da denne summen bli trukket i fra?

Påkostninger av "varig verdig" vil Ligningskontoret godta som påplussing av kostprisen for boligen, slik at man ikke blir beskattet av slike kostnader.

Det står opp til Ligningskontorets skjønn å vurdere hvilke påkostninger som kan medregnes som del av eiendommens kostpris.

For ordens skyld er skattesatsen for tiden 22 %.

 

2,5 % som betales ved kjøp av selveierbolig: Får vi trekke dokumentavgift fra skattbar gevinst når vi selger samme leilighet?
Ja. Alle omkostninger ved kjøpet kan tas med i kostprisen ved beregning av eventuell gevinstbeskatning ved senere salg.
Jeg har solgt en leilighet som jeg har eiet mindre enn et år. Jeg forstår at overskuddet er skattepliktig, men utgifter til salg, og oppussing av leiligheten kommer vel til fratrekk? I så fall, holder det med 28% fratrekk for å slippe skatt på gevinst?
Skattepliktig gevinst ved salg er differansen mellom salgssummen med tillegg av salgsomkostningene fratrukket opprinnelig kjøpesum med tillegg av omkostninger ved kjøpet samt påkostninger av "varig verdi".

Det er denne differansen som blir å beskatte. Skattesatsen er for tiden 22 %.
Hvilke skatteregler gjeder dersom man selger hus hvor en liten/mindre del av boligarealet har vært brukt til næringsdel.
Dersom selger har bebodd deler av kombinert bolig- og næringseiendom i minst ett av de to siste eierår, vil ikke eventuell gevinst av selgers boandel komme til beskatning.
For 15 år siden kjøpte jeg en eiendom med et gammelt hus som jeg restaurerte til produksjonslokale. Husets opprinnelige rominndeling ble beholdt og i dag vurdere jeg å selge hus/eiendom til bolighus. Kan jeg unngå gevinstbeskatning ved å bo i huset et år før et eventuelt salg?
Dersom eiendommen skattemessig har blitt behandlet som næringseiendom, må du søke bruksendring av eiendommen.

Når eiendommen har boligstatus og du har bolig i hele eiendommen, vil du kunne selge uten å få gevinstbeskatning, dersom du har bebodd eiendommen det siste året.

Har eiendommen status som komb. bolig- og næringseiendom, vil den forholdsmesige boligandelen bli fritatt - under forutsetning av at du oppfyller botiden.
Hvor lang tid går det fra overtagelse av ny kjøpt leilighet til skjøte er korrekt tinglyst? Samt: Hvor lenge må selger vente på oppgjøret for salget?

Dersom det er en bruktbolig er normalt skjøte tinglyst 10-15 dager etter overtakelse og fullt oppgjør er innbetalt. Så er det ofte at selger panthavere bruker litt tid på å slette sine pant, selv om megler har innfridd disse og fått garanti for at disse blir slettet. Når du får skjøte fysisk i hånden i tinglyst stand, kan dermed ta noe tid. Det avgjørende er at hjemmel er tinglyst og ok, og at megler innestår for at gamle heftelser er innfridd. Dette kan du få bekreftet fra megler og/eller Statens Kartverk før skjøtet blir sendt deg.

Stol på megleren din. Megleren kan jobben, har et klart ansvar og er forsikret mot ev. feil megler måtte gjøre. Ring megler om du ønsker status,  så kan megler gi deg både muntlig og skriftlige bekreftelser.

Når selger får oppgjøret? Normalt skjer dette 10-14 virkedager etter overtakelse og fullt oppgjør er innbetalt, om det ikke foreligger spesielle forhold.

Kan jeg selge en leilighet skattefritt når jeg de tre siste årene har leiet den ut? Har bodd i leiligheten i 7 år.

Ut i fra den informasjonen du gir, finnes jo noen særskilte unntak, så er svaret nei, du kan ikke selge med skattefri gevinst.

 

Kravet til skattefri gevinst for bolig, er at du har bodd der minst 12 mnd av de siste 24 mnd du har eiet.

 

Dersom du er å anse som privatperson/forbruker og ikke næringsdrivende, vil det være gevinsten som beskattes og da  med 22% flat beskatning.

 

For å finne frem til gevinsten tar du kjøpesum + kjøpsomkostninger, du kan legge til "påkostninger" (må avklares med Skatteetaten), men ikke ordinær oppussing som anses som vedlikehold. , Dette blir kostprisen din. Dette trekkes fra netto salgssum, dvs salgssum minus salgsomkostninger.

 

Håper det var klargjørende.


Søk på det du lurer på


Send oss ditt spørsmål

Fant du ikke det du lette etter?
Send oss spørsmålet ditt, så får du svar.
FAQ Innsending

Samtykkeerklæring.

Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle din forespørsel.
Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, e-post og spørsmål.

Jeg samtykker til EiendomsMegler 1 og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen.

Vi gjør oppmerksom på at ditt spørsmål behandles sentralt på vegne av alle EiendomsMegler 1 foretakene. Henvendelsen vil fordeles til det foretaket som dekker ditt område.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.
Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er  databehandleransvarlig for ditt EiendomsMegler 1 kontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra EiendomsMegler 1.

Lukk