Nøkkel står i låsen på en hvit dør. Blå nøkkelring med EiendomsMegler 1-logo. Foto

Informasjon om endringer i Avhendingsloven 1. januar 2022

 

Forbud mot «som den er»-forbehold

Etter 31.12.2021 kan ikke selger lenger ta forbehold om at boligen eller fritidseiendommen er solgt med «som den er»-forbehold eller tilsvarende generelle forbehold. Endringen er ment å gi selgere en oppfordring til å legge frem all informasjon om eiendommen, da særlig ved bruk av en tilstandsrapport ved boligsalg i forbrukerforhold.

Når selgeren i utgangspunktet nå blir ansvarlig for alle feil og mangler ned til en viss minsteterskel, antas dette å gi selgeren en sterk egeninteresse til å informere interessenter/kjøperen om boligen forut for avtaleinngåelsen.

Tilstandsrapporten fra takstmann vil være sentrale i forhold til selgerens opplysningsplikt og kunne bidra til at en del skjulte feil og mangler avdekkes forut for salget og tas med i kjøperens beslutningsgrunnlag.

 
Tilstandsvurderinger/tilstandsrapporter

Fra 1. januar 2022 trer ny forskrift til avhendingsloven i kraft. Formålet med denne forskriften er å tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av høy kvalitet, slik at forbrukere får et betryggende informasjonsgrunnlag før boligkjøp.

Forskriften inneholder krav til hvilke bygningsdeler og rom som skal undersøkes, hvordan undersøkelsene skal gjøres, samt hvordan den bygningssakkyndige presenterer resultatet av undersøkelsene i tilstandsrapporten.

Kort oppsummert, så er tilstandsrapportene betydelig mer omfattende og skal gi kjøperne et bedre beslutningsgrunnlag. Disse rapportene er dermed sentrale i en tryggere bolighandel.

 
Undersøkelsesplikt og egenandel

Kjøperes undersøkelsesplikt blir fra 1. januar 2022 lovfestet og fastslår at kjøperen skal anses å kjenne til forhold med boligen som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport eller annen relevant salgsdokumentasjon.

Kjøper kan altså ikke påberope seg de aktuelle forholdene som mangler, uavhengig av om kjøperen faktisk har lest salgsdokumentasjonen.

Det innføres en egenandel som innebærer at kjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til et beløp på kr 10.000, om ikke annet er sagt i loven. Det er viktig å presisere at denne endringen har noen unntak, blant annet i tilfeller hvor bygningen er solgt som ny.

 
Hva betyr dette for deg som boligselger?

Som følge av de omtalte lovendringene som trer i kraft den 1. januar 2021 anbefaler vi å anskaffe en tilstandsrapport som tilfredsstiller kravene i den nye forskriften. 

Dette gjelder også for eiendommer som skal annonseres i markedet før 31.12.2021. Bakgrunnen for dette er at omløpshastigheten vil kunne variere og dersom boligen ikke blir solgt før årsskiftet vil de omtalte endringene i loven tre i kraft og boligselgere bør da uansett innhente en ny tilstandsrapport som tilfredsstiller forskriftens krav.

Det er gode grunner som tilsier at en slik tilstandsrapport kan innhentes med en gang. Endringene i avhendingsloven innebærer som nevnt en skjerping av boligselgerens opplysningsplikt. Vi vil i den anledning anbefale våre selgere å tegne boligselgerforsikring.

Dersom din bolig ikke er solgt innen nyttår (etter gamle regler) så er det behov for å tilpasse salgsoppgaven til de nye reglene i Avhendinsgloven.

Vi vil følge opp dette slik at du kan være trygg på at ditt boligsalg vil foregå etter de reglene som gjelder på salgstidspunktet.