Åpenhetsloven

Den nye loven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Om loven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022, og gjelder alle større virksomheter hjemmehørende i Norge. Lovens formål er:

  • checkå fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.
  • checkå sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan bedriften håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hva betyr loven for oss og andre store bedrifter?

Virksomhetene som omfattes av loven må gjennomføre aktsomhetsvurderinger av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Disse aktsomhetsvurderinger skal utføres i tråd med OECDs Retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Vurderingene skal omfatte både egen virksomhet og hele leverandørkjeden og må utføres regelmessig.

Kvinnelig megler står på et kjøkken og smiler mot kamera. Foto

Slik jobber vi

Vi setter tydelige krav til våre leverandører og forretningspartnere, og forventer at de skal respektere grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet. EiendomsMegler 1 Nord-Norge er en del av SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Helgeland. Sparebank 1 Nord-Norge har utarbeidet en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger som også omfatter datterselskapene. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene er dekkende også for Eiendomsmegler 1 Nord-Norge sin virksomhet, og er lagt til grunn for foretaket.

Prinsipper

Vi har forpliktet oss til å arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø og antikorrupsjon.

UN Global Compact er 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv utarbeidet av FN. Seks av disse prinsippene handler direkte om menneske- og arbeidstakerrettigheter:

  1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjent menneskerettigheter
  2. Påse at de ikke medvirker til krenkelse av menneskerettighetene
  3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
  4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid
  5. Sikre reell avskaffelse av barnearbeid
  6. Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til loven, eller om hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurderinger?