Åpenhetsloven

Den nye loven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Om loven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og gjelder for alle større virksomheter hjemmehørende i Norge. Formålet med loven er

  • checkå fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • checkå sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser.

Hva betyr loven for oss og andre store bedrifter?

De virksomhetene som omfattes av loven må gjennomføre aktsomhetsvurderinger av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Disse aktsomhetsvurderinger skal utføres i tråd med OECDs Retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Vurderingene skal omfatte både egen virksomhet og hele leverandørkjeden og må utføres regelmessig. 

Prinsipper

Vi har forpliktet oss til å arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø og antikorrupsjon.

UN Global Compact er 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv utarbeidet av FN. Seks av disse prinsippene handler direkte om menneske- og arbeidstakerrettigheter:

  1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjent menneskerettigheter
  2. Påse at de ikke medvirker til krenkelse av menneskerettighetene
  3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
  4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid
  5. Sikre reell avskaffelse av barnearbeid
  6. Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

Hvordan jobber vi?

Vi setter tydelige krav til våre leverandører og forretningspartnere, og forventer at de skal respektere grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet.

Foretakene i EiendomsMegler 1-alliansen er innkjøper av blant annet IKT- og støttetjenester. Vi jobber kontinuerlig sammen med våre leverandører for å sikre forbedring i verdikjeden.

Vi har også forretningspartnere som leverer varer og tjenester direkte til oss. Disse aktørene har ikke leveranser som inngår i våre produkter og tjenester, og er derfor ikke en del av vår leverandørkjede. Eksempler på dette er bedrifter som leverer renholdstjenester eller drifter kantinen. 

SpareBank 1-alliansen har stor påvirkningskraft som innkjøper. Som en del av alliansen er det SpareBank 1 Utvikling som er ansvarlige for felles innkjøpsavtaler. SpareBank 1 Utvikling har gjennomført en risikovurdering av eksterne leverandører. Vurderingen viser at noen av leverandørene har noe eller økt risiko for negativ påvirkning av miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet. 

Det enkelte EiendomsMegler 1 foretak har i tillegg definert og risikovurdert egne leverandører og forretningspartnere.