Å være med og skape bærekraftige samfunn, er en stor og viktig del av vårt samfunnsansvar som virksomhet. Vi tar dette seriøst, og vil jobbe med fokus på denne oppgaven selv om innholdet endres i takt med tiden.
Vårt morselskap SpareBank1 Østfold Akershus har sluttet seg til FNs bærekraftsmål, som også gjelder vår virksomhet.
Her kan dere lese mer om vår bærekraftprofil:

Åpenhetsloven

Den nye loven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Om loven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og gjelder for alle større virksomheter hjemmehørende i Norge. Formålet med loven er

  • checkå fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • checkå sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser.

Hva betyr loven for oss og andre store bedrifter?

De virksomhetene som omfattes av loven må gjennomføre aktsomhetsvurderinger av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Disse aktsomhetsvurderinger skal utføres i tråd med OECDs Retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Vurderingene skal omfatte både egen virksomhet og hele leverandørkjeden og må utføres regelmessig. 

Prinsipper

Vi har forpliktet oss til å arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø og antikorrupsjon.

UN Global Compact er 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv utarbeidet av FN. Seks av disse prinsippene handler direkte om menneske- og arbeidstakerrettigheter:

  1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjent menneskerettigheter
  2. Påse at de ikke medvirker til krenkelse av menneskerettighetene
  3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
  4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid
  5. Sikre reell avskaffelse av barnearbeid
  6. Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

 

Hvordan jobber vi?

Vi setter tydelige krav til våre leverandører og forretningspartnere, og forventer at de skal respektere grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet.

Foretakene i Eiendomsmegler 1 Alliansen samarbeider med Sparebank 1 Alliansen blant annet ved innkjøp av IKT og støttetjenester. Vi jobber kontinuerlig sammen med våre leverandører for å sikre forbedring i verdikjeden.

SpareBank 1-alliansen har stor påvirkningskraft som innkjøper. Som en del av alliansen er det SpareBank 1 Utvikling som er ansvarlige for felles innkjøpsavtaler. SpareBank 1 Utvikling har gjennomført en risikovurdering av eksterne leverandører. Vurderingen viser at noen av leverandørene har noe eller økt risiko for negativ påvirkning av miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet.

Vi i Eiendomsmegler 1 Østfold Akershus AS har også egne leverandører, både små og store. Vi ønsker å sette fokus på dette arbeidet hos våre leverandører, og sender ut egenerklæring knyttet til disse temaene. Om det avdekkes forhold som kan medføre økt risiko for negativ påvirkning, vil det vurderes tiltak som kan bedre situasjonen. Målet vårt er å ha en leverandørkjede som gir et positivt avtrykk på samfunnet.