Åpenhetsloven

Den nye loven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Om loven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022, og gjelder alle større virksomheter hjemmehørende i Norge. Lovens formål er:

 • checkÅ fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.
 • checkÅ sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan bedriften håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hva betyr loven for oss og andre store bedrifter?

Loven krever at vi utarbeider aktsomhetsvurderinger og lager en redegjørelse som minst inneholder:

 1. en generell beskrivelse av virksomhetenes organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 2. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
 3. opplysninger om tiltak som virksomhetene har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Virksomhetene som omfattes av loven må gjennomføre aktsomhetsvurderinger av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Disse aktsomhetsvurderinger skal utføres i tråd med OECDs Retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Vurderingene skal omfatte både egen virksomhet og hele leverandørkjeden og må utføres regelmessig.

Prinsipper

Vi har forpliktet oss til å arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø og antikorrupsjon.

UN Global Compact er 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv utarbeidet av FN. Seks av disse prinsippene handler direkte om menneske- og arbeidstakerrettigheter:

 1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjent menneskerettigheter
 2. Påse at de ikke medvirker til krenkelse av menneskerettighetene
 3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
 4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid
 5. Sikre reell avskaffelse av barnearbeid
 6. Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

Hvordan jobber vi?

Vi forventer at leverandører og forretningspartnere oppfyller grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet. Det faktiske resultatet av arbeidet som gjøres er å sette en tydelig forventning og få leverandører og forretningspartnere til å redusere risiko for negativ påvirkning på miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet.

 

 

SpareBank 1 sin logo. Grafikk.

Trenger du boliglån?

Hos SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.