Fjoråret endte med en svak sesongkorrigert prisvekst i desember, noe som er overraskende sterkt etter tre måneder med prisfall. Året som helhet endte også med en prisvekst på landsbasis med 1,5%. Lokalt fikk vi en sesongkorrigert vekst i boligprisene i Østfold med 0,8% i desember, mens det i Follo endte med en nedgang på 1,8%.

Positiv boligprisvekst i Østfold i desember!

Nøkkeltall Desember 2022:

41 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

64 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

0.8%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

-1.8%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

0.2%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Det kraftige fallet i boligprisene som vi har sett i høst, avtok i desember. Dette var ikke forventet, men kommer som et punktum på et boligår med svært store svingninger. 2022 begynte med en historisk sterk oppgang i første kvartal, hovedsakelig grunnet ny avhendingslov innført 1.januar i fjor. Høsten har som kjent vært preget av et kraftig fall i boligprisene, primært som følge av Norges Banks rentehevinger. Fjoråret endte dermed totalt med en relativt svak boligprisvekst på 1,5%. Tar vi her hensyn til en inflasjon på 5-6%, kan vi konkludere med et fall i realboligprisene.

 

Boligprisutviklingen

Overraskende sterk boligprisutvikling i desember. Nominelt (altså uten å ta hensyn til sesongvariasjoner) endte det lokalt med nedgang i boligprisene både i Follo og Østfold (målt i Sarpsborg og Fredrikstad). Ned hele -3,2% i Follo og -0,9% i Østfold. For hele Norge var også den nominelle nedgangen -0,9% i desember, mens den til sammenligning faktisk endte på den positive siden i Oslo, med marginale 0,1%. 

Når vi tar hensyn til de normale sesongvariasjonene, er veksten i boligprisene i desember jevnt over sterkere. I vår markedsregion betyr dette at boligprisene i Follo gikk ned med 1,8%, og i Østfold ble det en oppgang på 0,8%. På landsbasis endte det marginalt på plussiden med 0,2%. For Oslo gikk det motsatt vei, fra en positiv nominell vekst til en sesongjustert nedgang på -0,3% for desember. Landets sterkeste sesongjusterte prisvekst hadde Ålesund med omegn og Bodø med Fauske, begge opp 1,6%. På motsatt ende av listen finner vi den svakeste sesongjusterte prisveksten i Asker og Bærum samt Romerike, med en nedgang på 1,9% i desember.

Siden vi nå tar for oss årets siste måned, vil utviklingen hittil i år og siste tolv måneder være den samme. I vår markedsregion har vi ett område som har positiv utvikling, og ett på den negative siden. Follo fikk en nedgang i boligprisveksten for 2022 på -1,7%, mens den i Østfold endte opp 0,8%. Som nevnt tidligere var veksten for hele landet på 1,5% i fjor, og for Oslo 1,8%. Landets sterkeste prisutvikling i 2022 hadde Kristiansand med 5%, etterfulgt av Ålesund med omegn 4,4% og Tønsberg med Færder 3,8%. Svakest utvikling hadde vårt område Follo med -1,7%, etterfulgt av Asker og Bærum -1,5% og Romerike -1,1%.

Eiendom Norge antok da november-rapporten ble sluppet for en måned siden, at flere områder ville komme til å ende 2022 med negativ årsutvikling når denne desember-rapporten ble presentert. Dette viser seg å stemme godt når vi ser på de områdene med svakest utvikling. Dette selv om prisutviklingen ble sterkere enn ventet.

I tabellen under kan dere se hvordan prisutviklingen har vært i et kort perspektiv, som vil si sist måned, videre til hvordan utviklingen har vært siste ti år.

Boligprisutvikling i %:

Tid/Sted:

Østfold:Follo:Norge:Oslo:

Des. 2022 Nom.:

-0,9-3,2-0,9 0,1

Des. 2022 Ses.korr.:

 0,8-1,8 0,2-0,3

Hittil 2022:

 2,7-1,7 1,5 1,8

Siste 12 mnd.:

 2,7-1,7 1,5 1,8

Siste 5 år:

26,217,622,430,7

Siste 10 år:

78,463,253,774,8

Omsetningstid

Som det kan ses i tabellen under, har salgstiden økt nevneverdig i alle områder fra november til desember. Økning i salgstiden er helt normalt på denne tiden av året, men det er faktisk slik at det fortsatt går relativt sett svært raskt å selge bolig i Norge. I desember gikk altså snittiden nasjonalt for å selge en bolig opp til 47 dager, fra et snitt på 34 dager i november. Lokalt gikk snittiden i Østfold opp ti dager fra 31 dager i november, til 41 dager i desember. I Follo økte salgstiden med hele 24 dager, fra 40 dager i november, til 64 dager i desember.

I desember gikk boligsalgene raskest i Oslo, med et snitt på 32 dager. Tregest gikk det i snitt i Hamar med Stange, med 77 dager. I tabellen nedenfor kan dere se nærmere på hvordan salgstiden har variert den seneste tiden, og de siste årene.

Omsetningstid:

 

Tid/StedØstfold:Follo:Norge:Oslo:
Des. 2022:41 dager64 dager47 dager32 dager
Nov. 2022:31 dager40 dager34 dager24 dager
Okt. 2022:30 dager33 dager29 dager21 dager
Sept. 2022:25 dager36 dager29 dager19 dager
August 2022:31 dager38 dager29 dager19 dager
Des. 2021:31 dager43 dager51 dager27 dager
Des. 2020:36 dager52 dager60 dager22 dager
Des. 2019:50 dager72 dager71 dager33 dager

 

Prisnivå:

Ved årsslutt var gjennomsnittsprisen på en bolig i Norge kr. 4.002.099,-. Dette er ned mer enn kr. 200.000,- fra hva den var ved utgangen av november, som var kr 4.208.039,-.

Vi har dessverre ikke lokale tall for gjennomsnittsprisen, men Eiendom Norge/Eiendomsverdi oppgir utover dette to verdier for måling av prisnivået. Det er medianprisen (som er den midterste omsetningsprisen dersom vi rangerer omsetninger i stigende rekkefølge), samt pris pr kvadratmeter.

Som tabellen under viser har kvadratmeterprisen endret seg kun marginalt den siste måneden. I vår markedsregion gikk den marginalt opp, mens den i Oslo og for hele landet gikk marginalt ned. Vi kan også se at kvadratmeterprisen har økt i alle fire områdene i tabellen i løpet av 2022. Av disse fire er det Østfold og Oslo som har høyest økning, begge med 4,8%. Norge har en økning på 4,1%, og Follo 1,6%. Sammenligner vi utviklingen her med prisutviklingen tidligere i artikkelen, kan vi se at tendensene samsvarer ganske godt.

For å sette medianprisen i et perspektiv, kan vi utifra tabellen under se at forskjellene i medianprisen ved inngangen til 2022, ikke er så forskjellig fra utgangen. For Østfold er endringen kun kr 50.000,-, og for Follo snaut kr 120.000,-. For hele Norge totalt er den kr 150.000,-, mens den i Oslo er snaut kr 200.000,-.

Tabellen under viser også tilsvarende tall for tidspunkter tilbake i tid, slik at man kan få et enda større bilde av utviklingen.

Pris pr m2:

Tid/Sted:Østfold:Follo:Norge:Oslo:
Des. 2022:38.942,-53.702,-49.937,-89.051,-
Nov. 2022:38.840,-53.682,-50.201,-89.435,-
Okt. 2022:39.111,-54.138,-51.084,-90.483,-
Sept. 2022:39.460,-54.508,-51.548,-91.013,-
Aug. 2022:39.482,-54.703,-52.276,-91.197,-
Juli 2022:39.196,-54.567,-51.749,-90.656,-
Des. 2021:37.167,-52.863,-47.979,-84.946,-
Des. 2020:33.705,-47.589,-44.736,-79.178,-
Des. 2019:30.751,-45.118,-42.008,-73.339,-

 

 

Medianpris:

Tid/Sted:Østfold:Follo:Norge:Oslo:
Des. 2022:3.350.000,- 5.032.905,- 3.700.000,- 4.962.119,- 
Nov. 2022:3.418.500,-5.139.251,-3.750.000,-5.042.138,-
Okt. 2022:3.500.000,-5.350.000,-3.815.000,-5.120.685,-
Sept. 2022:3.500.000,-5.350.000,-3.850.000,-5.139.939,-
Aug. 2022:3.550.000,-5.400.000,-3.850.000,-5.118.985,-
Juli 2022:3.510.112,-5.400.000,-3.800.000,-5.108.836,-
Des. 2021:3.300.000,-4.914.509,-3.550.000,-4.770.000,-
Des. 2020:2.990.000,-4.600.000,-3.360.910,-4.519.273,-
Des. 2019:2.800.000,-4.200.000,-3.160.000,-4.156.000,-

 

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

Volumet solgte boliger i Norge, er nå tilbake til nivåene før pandemien slo til, som betyr at vi i 2022 endte ganske likt som i 2019. Det er ingen tvil om at pandemien stimulerte boligmarkedet veldig. Samt at årene 2020 og 2021 vil utpeke seg spesielt i historien, når det også kommer til boligmarkedet.

I desember ble det på landsbasis solgt 25,2% færre boliger i Norge, enn samme måned i fjor. Og nedgangen er stor også for de andre områdene vi ser nærmere på. Lokalt var nedgangen i Follo denne måneden ganske lik den nasjonale, med -22,8%. I Østfold var nedgangen betydelig større enn dette, med -42,3%. Oslo var ned 25,0%. 

Nedgang jevnt over også når vi ser på hele 2022. I vår markedsregion var nedgangen på 13,2% i Østfold, og -7,3% i Follo. Ganske lik utvikling også denne perioden mellom Norge og Oslo, med -10,3% for førstnevnte, og -10,8% for sistnevnte. 

Ser vi nærmere på nye bruktboliger lagt ut i markedet i desember mot tilsvarende måned i fjor, har utviklingen vært mer positiv. Unntaket er Østfold som hadde en nedgang på hele 36,6%. Follo hadde derimot en økning på 23,5%. For hele landet var økningen for desember på 12,5%, mens den i Oslo var på hele 29,4%. 

For hele 2022, er ikke endringene like betydelige sammenlignet med året før. En nedgang på 5,5% i Østfold, og en økning på 7,8% i Follo. Kun en liten endring for hele Norge, som betyr -1,4%. I Oslo gikk det ned 5,8% denne perioden.

 

Konklusjon, og veien videre

I løpet av 2022 hevet Norges Bank styringsrenten fra 0,5% til 2,75%. Det tok lengre tid enn ventet før effekten kom, men på høsten gikk boligmarkedet på et fall i prisene som følge av dette. Selv om 2022 på landsbasis endte med en svak boligprisvekst på 1,5%, var det flere steder i landet som endte med nedgang, også på Østlandet. Andre områder endte såvidt med positiv utvikling, for eksempel Hamar med Stange 0,1%, Bergen 0,5% og Bodø med Fauske 0,9%.

Veien videre er selvfølgelig komplisert. Det viktigste er å snu inflasjonen. Men det antas nå at rentetoppen er nær, og at vi sannsynligvis kun får én renteheving til i løpet av første halvår. Eiendom Norges prognose er også derfor svak utvikling i boligprisene dette året, og spesielt første halvår. I sum er prognosen -3,5% boligprisutvikling for dette nye året. Det ventes likevel en oppgang i boligprisene nå i januar, som er helt normalt - men den såkalte "januar-effekten" blir trolig svakere enn vanlig.

Godt nytt år!

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.