Varierende prisvekst og lavt salgsvolum lokalt i februar!

 

Årets andre måned er avsluttet og trenden fra januar fortsetter med lavt utbud av boliger, som fortsatt presser prisveksten ytterligere oppover. Nasjonalt fortsatte boligprisene altså å stige i februar, mens det lokalt var noe varierende. Stigning i Østfold og nedgang i Follo.

Omsetningsvolumet fortsetter å være lavt slik det også var i januar, men nivået for vårt lokale markedsområde ligger gjennomsnittlig ganske likt som det nasjonale nivået.

33 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

36 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

1.6%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

-0.8%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

0.7%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Boligprisutviklingen

 

Det ble solgt et høyt antall boliger i november og desember, men salget har vært markant lavere i årets to første måneder. Tilbudet av bruktboliger har vært betydelig lavere på nyåret, som igjen har ført til et stort press i markedet, med påfølgende økte priser. Ny avhendingslov har skapt en flaskehals i utbudet av bruktboliger, på grunn av strengere krav til dokumentasjon av boligenes tilstand. Tiden som er nødvendig for å forberede boligsalgene tar derfor lengre tid.

Boligprisene i mange deler av landet fortsatte dermed å stige sterkt i februar. På landsbasis steg boligprisene sist måned med 1,5 % nominelt, dvs uten at det er hensyntatt de normale sesongsvingningene i boligmarkedet. Lokalt innenfor vårt markedsområde var det som tidligere nevnt noe mer variasjon i prisutviklingen. I Østfold var den nominelle økningen høyere enn landssnittet, som vil si 2,6%. I Follo var utviklingen derimot negativ, da boligprisene i februar gikk ned 0,2%. Til sammenligning økte boligprisene i Oslo med 2,5% sist måned.

Når vi hensyntar de normale sesongvariasjonene i boligmarkedet, er utviklingen noe lavere. For hele landet var utviklingen i bruktboligprisene sesongkorrigert på 0,7% oppgang. Lokalt hadde Østfold en økning på 1,6%, mens Follo hadde en nedgang på 0,8%. Boligprisutviklingen i Oslo i februar, var lik som for hele landet, det vil si opp 0,7%.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i landet hadde Drammen i februar, med en stigning på 1,7%. Svakest prisutvikling sist måned hadde Follo med -0,8%.

Boligprisutviklingen de siste tolv månedene viser svært varierende tall. For hele landet under ett, har boligprisene økt med 6,3% dette tidsintervallet. I Østfold er økningen betydelig høyere denne perioden, med hele 9,7%. For Follo var økningen noe lavere enn landssnittet, dvs 5%. Og for Oslo sin del, var den på 3,3% de siste tolv månedene.

Sterkest prisutvikling denne perioden hadde Bodø m/Fauske med en stigning på 12,8%, etterfulgt av Tønsberg m/Færder 12,6% og Drammen 11,9%. Svakest utvikling denne perioden hadde Oslo med 3,3%, etterfulgt av Ålesund m/omg, med 5,4%.

 

 

Omsetningstid

 

Omsetningstiden var jevnt over lavere i februar enn måneden før, noe som også er normalt. Lokalt ser vi at den gjennomsnittelige omsetningstiden i Østfold gikk ned fra 48 dager i januar til 33 dager i februar. Endringen er betydelig mindre for Follo denne perioden, da omsetningstiden gikk ned fra 38 til 36 dager. Landssnittet og utviklingen denne perioden var ikke langt unna Follo sitt nivå, da det sank fra 41 dager i januar til 38 dager i februar. For Oslo var endringen ned èn dag, fra 22 i januar til 21 sist måned.

Det området i landet med raskest omsetningstid i februar var Tønsberg m/Færder med 20 dager i snitt. Tregest var Tromsø med et snitt på 65 dager.

 

 

Omsetningstid:

 

 Østfold:Follo:Norge:Oslo:
     
Februar 2022:33 dager36 dager38 dager21 dager
Januar 2022:48 dager38 dager41 dager22 dager
Februar 2021:35 dager38 dager52 dager18 dager

Prisnivå:

 

Når vi ser nærmere på prisutviklingen, er det også både interessant og relevant å se på prisnivået. Dette gjør vi oftest enten ved å regne ut pris pr kvadratmeter, eller medianprisen - som er den midterste prisen dersom vi lister opp alle omsetningene fra laveste til høyeste salgssum.

For å ta det første først, altså kvadratmeterprisen, ser vi at for Østfold sin del var denne i februar på kr 37.432,-. Som vi ser av tabellen under, er dette en økning på kr 20,- fra måneden før. For Follo var kvadratmeterprisen i februar på 52.710,-, som var en økning på kr 89,- fra januar. Snittet for kvadratmeterprisen for hele landet var sist måned på kr 48.612,-, som faktisk var en liten nedgang på kr 219,- fra måneden før.

Medianprisen for Østfold var i februar kr 3.300.000,-, som er nøyaktig det samme som måneden før. I Follo var medianprisen kr 4.906.925,- som er opp drøyt kr 6.000,- fra januar. For hele landet totalt var utviklingen nesten sidelengs, med kr 3.600.000,- i februar gikk den ned kun kr 1.307,- fra januar.

Pris pr m2:

 

 

Østfold:Follo:Norge:
    
Februar 2022:37.432,-52.710,-48.612,-
Januar 2022:37.412,-52.621,-48.831,-
Februar 2021:33.634,-48.160,-45.672,-

 

 

 

Medianpris:

 

 

Østfold:Follo:Norge:
    
Februar 2022:3.300.000,-4.906.925,-3.600.000,-
Januar 2022:3.300.000,-4.900.416,-3.601.307,-
Februar 2021:3.000.000,-4.675.000,-3.429.320,-

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

 

Som nevnt ble det solgt svært mange boliger de siste par månedene av fjoråret. Og med blant annet den nye avhendingsloven fra nyttår av, har dette ført til en flaskehals med redusert antall nye bruktboliger lagt ut for salg. Lavere utbud gir også lavere salg.

På landsbasis ble det i februar solgt 15% færre boliger enn samme måned i fjor. Nedgang er det også samme periode i vår markedsregion, med 4% lavere salg i Østfold, og 20,2% lavere salg i Follo. Til sammenligning var nedgangen i antallet solgte boliger i Oslo 18,1% i februar mot samme måned i fjor.

Hittil i år er det naturlig nok også jevnt over nedgang i antallet solgte enheter. Fasiten lokalt denne perioden, var ned 11,9% for Østfold og ned 16,9% for Follo. For hele landet gikk salget ned med 18,2% denne perioden mot samme tid i fjor, og i Oslo var nedgangen på 16,6%.

Når det gjelder utbudet av bruktboliger, er både nedgangen og nivået ganske likt som for solgte enheter. Antallet bruktboliger lagt ut for salg i februar gikk ned med 9,4% i Østfold, og 11,7% i Follo. Dette er på samme nivå som for hele landet totalt sett, som hadde en nedgang på 10% denne måneden. Enda større nedgang i Oslo, med 18% lavere utbud av bruktboliger i februar sammenlignet med samme måned i fjor.

Hittil i år er det i Østfold lagt ut 13,8% færre boliger i år enn samme periode i fjor. I Follo er nedgangen 10,3%. Løfter vi blikket og ser på hele landet, er det også her nedgang, på 11,5%. Nedgangen i Oslo var denne perioden 16,1%.

 

 

Konklusjon, og veien videre

 

Det reduserte volumet av nye bruktboliger lagt ut for salg, antas å bedre seg etterhvert som markedet tilpasses den nye avhendingsloven, og at markedet går inn i den normalt sett mest aktive tiden på året. Men oppfordringen til alle som går med tanker om å selge boligen sin, er klar om at det ikke gir mening å vente til etter påske. Kjøperne finnes i markedet, og det ligger ingen gevinst for eventuelle selgere i å vente til etter påske uten annen grunn. 

Det er flere usikkerhetsfaktorer når det gjelder samfunnsøkonomien om dagen, og de mest fremtredende pr i dag er selvfølgelig krigen i Ukraina og pandemiens utvikling. Disse er bakenforliggende faktorer som eventuelt kan påvirke rentehevinger fra Norges Bank, men er samtidig veldig vanskelig å spå resultatene for. Men slik situasjonen er nå, må markedet forholde seg til de rentehevingene som er varslet. Eiendom Norge har tidligere vært enige i at rentehevingene er nødvendige for dagens boligmarked, sammen med arbeidet for å utvikle nye boligprosjekter for dermed å øke boligtilbudet. Dette er fortsatt viktig for å stabilisere boligprisveksten på et stabilt sunt nivå.

 

 

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.