Stor aktivitet i boligmarkedet i mai

På landsbasis har det aldri vært solgt så mange boliger etter fem måneder. Både bruktboligsalget og utbudet av bruktboliger har økt kraftig. Lokalt er det likevel litt forskjell når vi deler vår region opp i Østfold og Follo. Sistnevnte hadde en markant økning i mai, mens Østfold hadde en nedgang i både antallet salg og nye bruktboliger lagt ut for salg.

Med tanke på prisutviklingen, hadde Østfold størst sesongjustert prisvekst siste måned med 1,5%, mot Follos 0,9%.

1.5%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

0.9%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

0.6%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

19 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

22 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

Boligprisutviklingen

 

For en måned siden meldte vi om at den sterke boligprisveksten som har dominert markedet det siste året, hadde dempet seg betydelig. Dette gjelder også for mai. For å presisere betyr dette at tolv-månedersveksten er på vei ned nasjonalt sett, mens boligprisene i mai-måned isolert sett steg mer enn normalt for denne måneden å være. Men her er det ett unntak, nemlig Oslo. Vi skal nå se mer på tallene bak disse faktaene.

I mai steg boligprisene lokalt med 0,8% i Follo, og hele 3% i Østfold. Dette var nominelt, som betyr at det ikke er tatt med i beregningen de normale sesongvariasjonene. Sesongjustert var boligprisutviklingen på henholdsvis 0,9% for Follo, og 1,5% for Østfold.

Til sammenligning var den nominelle prisutviklingen for hele landet på 1%, og sesongjustert 0,6%. Vi ser da at det både lokalt og nasjonalt var positiv utvikling. Oslo derimot, som nevnt, er unntaket med negativ utvikling - en nedgang på 0,6% nominelt, og sesongjustert 0,3%. Sterkest sesongjustert prisutvikling i mai hadde Tønsberg m/Færder med 2,1% vekst. Svakest sesongjustert prisutvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 0,9%.

Prisutviklingen i boligmarkedet for de siste tolv månedene under ett, har ligget relativt høyt, men nå ser vi at veksten i den perioden er på vei ned. Selv med generell positiv prisvekst siste måned. Boligprisene på landsbasis er nå 11,3% høyere enn for ett år siden - ned fra 12,2% i april. Lokalt ligger tolv-månedersveksten noe høyere enn landssnittet, med 12,8% i Follo og 13% i Østfold - opp fra 12,7% og 11,6% i april.

I Oslo var tolv-månedersveksten i mai på 12,4%, ned fra 15,7% i april. Sterkest vekst i prisutviklingen siste tolv månedene hadde Tønsberg m/Færder, opp 14,9%. Svakest hadde Tromsø med 7,7%.

Som nevnt er tolv-månedersveksten på landsbasis på vei ned, selv om boligprisveksten i mai steg. Eiendom Norge venter nå en svakere boligprisutvikling fremover med grunnlag i det store utbudet av boliger i markedet, og en sannsynlig nært forestående renteøkning. I tillegg blir markedet mer oversiktelig  fordi de strengeste smitteverntiltakene vil fases ut fremover.

 

Omsetningstid

 

Vi er nå inne i den mest aktive tiden av året i boligmarkedet, og det blir også gjenspeilet i gjennomsnittelig omsetningstid pr bolig. Det tok i snitt for hele landet 34 dager å selge en bolig i mai. Dette er 5 dager raskere enn omsetningstiden i april, som var 39 dager. For å sette dette i perspektiv, tok det 60 dager i januar i år, og 54 dager i mai fjor (men da må vi også ta med i beregningen de restriksjonene og situasjonen rundt pandemien på det tidspunktet).

I vår region var snittet for et boligsalg i mai på 19 dager i Østfold, og 22 dager i Follo. Setter vi dette også i perspektiv, er det vesentlig raskere enn januar med henholdsvis 46 og 56 dager i snitt og mai i fjor med 42 og 50 dager i snitt. Det er også for begge områdene i vår region en liten nedgang fra april, da omsetningstiden i snitt var 21 dager i Østfold og 27 dager i Follo. 

I Oslo var snittiden kun 17 dager, noe som sammen med Drammen m/omg var raskest i landet. For Oslo sin del var det to dager tregere enn snittet i april. Tregest i landet var Ålesund m/omg med et snitt på 42 dager.

 

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

 

For en måned siden kunne vi informere om at det ved utgangen av april aldri hadde vært omsatt så mange boliger de fire første månedene. Samme situasjon gjelder nå ved utgangen av mai - det har aldri vært omsatt flere boliger etter de fem første månedene. Faktisk vokste både bruktboligsalget og nye bruktboliger lagt ut i markedet kraftig i mai. Det var sist måned størst etterspørsel etter boliger i byene rundt Oslofjorden, som jo innbefatter vår region.

Det ble i mai solgt 7,5% flere boliger i Norge enn samme måned i fjor. I vår region ble det som nevnt innledningsvis en noe mer differensiert utvikling i boligsalget. Dette betyr at det i Follo ble solgt 11% flere boliger i årets mai enn fjorårets, mens det i Østfold ble solgt 11,8% færre boliger. Samme periode økte antallet solgte boliger i Oslo med 5,8%.

I et noe lengre perspektiv, dvs hittil i år, er det solgt 15,7% flere boliger i hele landet mot samme periode i fjor. Også her er utviklingen veldig forskjellig innenfor vår region. Det er solgt 5,6% flere boliger i Follo denne perioden, mens det i Østfold er solgt 6,3% færre boliger. I Oslo økte antallet solgte med så mye som 16,5%. Det er Østfold som går mot trenden denne måneden, fordi det totalt sett i mai ble solgt betydelig flere enn i mai 2020. Ved utgangen av mai ligger vi over salgstallene for samme tid i 2019, som var forrige rekordår målt i omsetning.

På landsbasis økte også utbudet av boliger gjennom mai, akkurat som med omsetningsveksten. Det ble lagt ut for salg 15,5% flere boliger i årets mai-måned, enn fjorårets. I Oslo var det en økning på 5,1% i nye bruktboliger i markedet i mai. I vår region var det tilsvarende forskjell i boliger lagt ut, som det var i antallet solgte i mai. I Follo økte utbudet med hele 16,4%, mens det i Østfold gikk ned med 9,9%.

Hittil i år er det lagt ut 8,4% flere boliger i Norge i år enn i fjor. I Oslo hele 16,4% flere. Men i denne perioden var det en nedgang i utbudet sammenlignet med i fjor både for Follo og Østfold, med henholdsvis 1,1% og 5,5%.

Eiendom Norge tror den sterke etterspørselen vil vedvare. Og det ligger nå an til at 2021 blir et rekordår målt i antallet solgte boliger.

 

Konklusjon, og veien videre

 

Eiendom Norge mener den reduserte prisveksten vi nå er vitne til, vil gi bedre finansiell stabilitet. De deler også IMF`s bekymring rundt den høye husholdningsgjelden i Norge.

Men dempet boligprisvekst er sunt for norsk økonomi og gir bedre forutsigbarhet for alle som skal bytte bolig, samt førstegangskjøpere. Egentlig positivt for alle parter i boligmarkedet.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.