Lokal prisoppgang også i mars

Boligprisene lokalt i Østfold og Follo fortsatte å øke også i mars, slik de også gjorde i årets to første måneder. I mars hadde Østfold en nominell økning på 2,6%, mens den i Follo var på 1,4%. For hele Norge var økningen på 1,2%, og det var relativ sterk økning i hele landet med unntak faktisk av Oslo. Boligmarkedet i Oslo har økt veldig sterkt i mange måneder nå, men med denne bremsen i mars tror mange at boligpristoppen er passert, og utviklingen i boligprisene vil flate seg ut.

32 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

36 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

3.3%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

1.1%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

1.1%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Boligprisutviklingen

 

Tre måneder av dette året er tilbakelagt, og vi ser som sagt at også denne tredje måneden i år har lokal boligprisoppgang. Den nominelle prisveksten i mars var som nevnt innledningsvis på 2,6% for Østfold, og 1,4% for Follo. Tar vi hensyn til de sesongmessige variasjonene i boligmarkedet, hadde vi en prisvekst justert til 3,3% for Østfold og 1,1% for Follo forrige måned.

 

Vi har sett en vedvarende sterk boligprisutvikling de siste halvannet årene (med unntak selvfølgelig av starten av pandemien i fjor), som også fortsatte i mars. Men prisveksten sist måned er ikke spesiell for vår region. Det var sterk stigning i boligprisene i hele landet, med altså unntak av Oslo. Det er faktisk litt rart å skrive dette, for vi er jo vant med at regelen nesten er motsatt, i hvertfall at veksten er sterkest nettopp der. Men boligprisutviklingen var negativ i Oslo i mars, som vil si at boligprisene der sank med 1,2% nominelt og 0,8% sesongjustert. Oslo hadde med dette landets svakeste prisutvikling i mars. Sterkeste sesongjusterte prisutvikling hadde Drammen med en oppgang på 3,5%.

 

Boligprisene i Norge var nå ved utgangen av mars 12,5% høyere enn for ett år siden. Det vil si at 12-måneders veksten nå er på et nivå tilnærmet likt nasjonalt som i rekordåret 2016. Lokalt for vår markedsregion ligger veksten siste tolv måneder ganske lik den nasjonale, med en økning på 12,1% for Østfold, og 14,1% for Follo. Til sammenligning har økningen i Oslo i denne perioden vært på 15,6%. 

 

Med dette har Oslo landets sterkeste prisvekst siste tolv måneder med 15,6%. Landets svakeste prisvekst siste 12-måneders periode hadde Stavanger med en oppgang på 7,9%. Vi har ikke sett så sterk prisutvikling for 12-måneders perspektivet siden 2016, og det er mange områder i landet som har prisvekst over 10% denne perioden, og faktisk også flere som har opp mot 15%. 

 

Omsetningstid

 

Omsetningstiden pr bolig blir normalt sett lavere utover våren, enn den er om vinteren. Vi ser også at dette er tilfelle for mars, sett mot årets to første måneder. Gjennomsnittelig omsetningstid for mars lokalt var 32 dager i Østfold og 36 dager for Follo. Omsetningstiden har dermed sunket med 14 dager fra 46 som var snittet for Østfold i januar. Fra februar hvor snittet var 35 dager, sank det altså med tre dager. For Follo har omsetningstiden faktisk gått ned med tjue dager siden januar - fra 56 til 36 dager. I februar var snittet 38, så det sank altså kun med to dager siste måned.

 

På landsbasis har omsetningstiden også gått raskt nedover - fra 60 dager i januar til 52 dager i februar, og nå sist måned til 43 dager som er fasiten for mars. I den samme perioden har gjennomsnittelig omsetningstid i Oslo gått ned fra 22 dager i januar, til 18 i februar, og i mars var den kun 14 dager. Dermed hadde Oslo nok en gang raskest salgstid i landet. Tregest gikk salgene i Ålesund m/omg, med et snitt på 68 dager pr bolig.

 

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

 

Hittil i 2021 er det solgt et rekordhøyt antall bruktboliger, og i mars er det solgt betydelig flere enn i mars i fjor. Dette må selvfølgelig ses i sammenheng med koronautbruddet og nedstengningen som preget boligmarkedet i både mars og april i fjor.

 

I mars i år ble det solgt 9.665 boliger i Norge. Dette er hele 44,7% flere enn samme måned i fjor. I vår region er ikke økningen så markant, men for Follo økte boligsalget i mars i år med 28,7% fra i fjor. For tilsvarende tid er økningen på 18,1% for Østfold. Siden mars i fjor var spesiell, kan vi se på salgstallene to år tilbake, altså for mars 2019. For både Østfold og Follo var antallet salg den gang omtrent på nivå med fjorårets, så salgsvolumet i årets mars er lokalt relativt høyt også sett i et to-års perspektiv.

 

Så langt i år mot samme periode i fjor, er bildet litt annerledes. For hele landet er det i denne perioden solgt 24.035 boliger, som er en økning på 13,2% fra i fjor. Slik er også situasjonen for Oslo, hvor økningen denne perioden er på 13,5% fra i fjor. Lokalt er det derimot motsatt. Hittil i år er det solgt 2,9% færre boliger i Follo, og 10,2% færre i Østfold.

 

Det ble i mars i år lagt ut 10.142 boliger for salg i Norge, noe som er 17,1% flere enn i fjor. Her i vårt område er det mer varierende, med en økning på 15,0% flere bruktboliger lagt ut i markedet i årets mars-måned enn fjorårets. For Follo sin del er det motsatt, her ble det lagt ut 8,8% færre bruktboliger i år. Til sammenligning hadde Oslo en økning på 14,2% i årets mars.

 

Det er lagt ut for salg 2,8% flere bruktboliger i hele landet hittil i år mot samme periode i fjor. Lokalt ser vi en nedgang i denne perioden både for Østfold og Follo, med henholdsvis 13,9% og 14,4% færre utlagte bruktboiger.

 

Eiendom Norge venter fortsatt høyt omsetningsvolum, mye grunnet veksten i antallet nye bruktboliger i markedet nasjonalt den siste tiden.

 

Konklusjon, og veien videre

 

Det blir forventet fra Eiendom Norge en fortsatt vekst i boligprisene og mange omsetninger i månedene fremover. Perioden fra påske og frem til sommerferien er jo også vanligvis perioden av året med mest aktivitet i boligmarkedet.

 

Det antas fra Eiendom Norge at det økte utbudet av bruktboliger i markedet i mars, trolig vil dempe prisveksten noe nasjonalt sett frem mot sommeren. Det faktum at Norges Bank i rentemøtet i mars varslet sannsynlig renteøkning 2.halvår anses som klokt fra Eiendom Norge. De mener avslutningsvis at det er grunn til å tro at pandemien har gitt vedvarende økt etterspørsel etter bolig, og tror det kan ta år før tilbudssiden av boliger tilpasser seg den økte etterspørselen etter boliger - selv med noe høyere styringsrente. 

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.