Oppgang i de lokale boligprisene - også i oktober

Nye tall for prisutviklingen i boligmarkedet fra Eiendom Norge, har nå kommet ut. Trenden er klar både lokalt og nasjonalt, med fortsatt stigning i boligprisene forrige måned. Sesongjustert økte boligprisene med 1% i Østfold, og 1,5% i Follo. Nasjonalt var oppgangen på samme nivå, dvs 1,1%.

30 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

38 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

1%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

1.5%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

1.1%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Boligprisutviklingen

Trenden med jevn og moderat prisstigning i boligmarkedet fortsetter. Dette er ikke en normal utvikling når det gjelder denne tiden av året, da normalen er at vi ser stigning i prisene første halvår og mer synkende priser andre halvår. Men så er jo ikke dette et normalår på andre måter heller.

Begynner vi med å se på prisutviklingen i boligmarkedet forrige måned, altså oktober, hadde vi lokalt som nevnt en sesongjustert utvikling på 1% for Østfold (regnet for tall fra Sarpsborg og Fredrikstad) og 1,5% for Follo. Nominelt var utviklingen henholdsvis 0,4% og 0,7%. Totalen for hele landet var på 1,1% sesongjustert og 0,5% nominelt. Til sammenligning var tallene for Oslo ikke så avvikende denne måneden, som vil si opp 1,3% sesongjustert og 1% nominelt. Som sagt relativt sterke tall for denne måneden å være.

Ser vi tolv måneder tilbake, har boligprisene i vårt område økt med 7,4% i Østfold og 8,2% i Follo. Dette er også sterke tall. På landsbasis har økningen vært 7,1%, og i Oslo hele 9,5% siste året. Lokalt ligger vi altså litt over landssnittet, og med en noe større margin lavere enn Oslonivået.

Sterkest sesongjustert prisutvikling i oktober er det Romerike som hadde med en oppgang på 1,7%, mens det var Ålesund m/omg og Tromsø som hadde den svakeste veksten i oktober med en uendret utvikling, dvs 0%.

Siste tolv månedene er det ikke overraskende Oslo som står for den største veksten med 9,5% økning. Den svakeste finner vi denne perioden i Stavanger m/omg med en vekst på 4,2%.

Omsetningstid

Vi har flere ganger tidligere skrevet at omsetningstiden har holdt seg stabil, og nok en gang kan vi gjenta oss selv. Nasjonalt holder den seg stabil også i oktober, og det tok i snitt 46 dager å selge en bolig i Norge forrige måned. Ned fra 48 dager i september, så altså kun en endring på minus to dager.

Vårt lokale boligmarked er noe raskere enn landssnittet, og det tok i Follo 38 i snitt å selge bolig i oktober. Enda noe raskere var det i Østfold, hvor snittet var bare 30 dager.

Raskeste området i landet var i oktober Oslo med kun 21 dager i gjennomsnitt pr bolig, mens Kristiansand denne måneden hadde det tregeste markedet med et snitt på 66 dager. Vi kan herved slå fast at salgstiden er stabil.

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

Det selges fortsatt et stort antall bruktboliger, og sammenligner vi oktober i år mot samme måned i fjor ble det solgt hele 17,9% flere bruktboliger i Østfold. Forholdsvis stor økning også i Follo med 8,9%, som ligger noenlunde på samme nivå som landssnittet som var 9,4%. Sammenligner vi oss med Oslo, ser vi at det her kun var en beskjeden økning på 0,7%. Men Oslo har jo til gjengjeld hatt en relativt høy økning over en lengre periode nå.

Antallet solgte bruktboliger hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor, viser også en brukbar økning. Lokalt betyr dette 7,2% for Østfold og nesten identisk for Follo, dvs 7,1%. For hele landet var økningen på 5,5% denne perioden, mens den i Oslo var 2,2%.

Det er spesielt interessant å se på antallet nye bruktboliger som er lagt ut for salg i de samme periodene som vi nettopp har beskrevet. Dette fordi det kan si noe om presset i markedet. Klassisk tilbud mot etterspørselsanalyse. Og tallene viser klart en svakere utvikling i antallet nye bruktboliger lagt ut for salg. I oktober ble det i Østfold faktisk lagt ut 1,5% færre boliger enn oktober i fjor. Når utviklingen i antallet solgte (som vi nettopp har vært i gjennom) er såpass mye høyere enn endringen i utbudet, kan dette være en faktor som påvirker presset i boligmarkedet. For Follo er situasjonen litt annerledes med 5,3% flere lagt ut i årets oktober, som betyr litt mer balanse mellom utviklingen i salget og tilbudet.

På landsbasis var det denne måneden en økning på 1,2% i antallet bruktboliger lagt ut for salg, mens utbudet i Oslo gikk tilbake 3,3% i oktober.

Hittil i år har utbudet av bruktboliger gått tilbake for både Østfold og Follo sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I rene tall betyr dette -2,9% for Østfold og -2,2% for Follo. Nasjonalt var det også en nedgang på 1,9%, og for Oslo uendret.

Konklusjon, og veien videre

Som vi tidligere i artikkelen har sagt, ser dette ut til å bli et annerledes år med tanke på prisveksten som til nå har fortsatt å stige utover høsten. Normalen er stigning på våren og noe tilbakegang på høsten. Det blir spennende å se hvordan inneværende måned samt desember utvikler seg for å få hele fasiten. Men det er klart at tiltakene mot koronaen sammen med null-renten, har styrket boligetterspørselen. Dette er synlig både i prisutviklingen, antallet omsetninger og omsetningstiden. Og vi kan merke oss at dette ikke bare gjelder her i Norge, men også i andre byer og land rundt i hele verden. Folks hjem er en ekstra trygg havn i disse tider.

Det ser nå ut til at boligprisutviklingen blir sterkere ved årets slutt enn det de fleste spådde ved inngangen av året. Og naturlig nok også i forhold til spådommene i kjølvannet av koronapandemien i mars og april.

Eiendom Norge mener de økte boligprisene må etterfølges av høyere boligbygging utover på 2020-tallet. Det hviler derfor et ekstra press på utbyggere og kommunene, samt at det bør komme en lettelse i boliglånsforskriften.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.