God lokal vekst i boligsalget 3.kvartal!

Det er spennende med samlede tall for 3.kvartal, da vi får et helhetlig bilde på disse tre månedene, som hver får seg er litt ulike med tanke på markedsaktivitet. Juli er en feriemåned, august begynner som ferietid og normaliserer seg etterhvert, mens september er en måned med god aktivitet. Koronaen har ikke lagt merkbar demping på markedet, og vi ser som nevnt en god lokal vekst i denne perioden på flere områder.

47 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet 3.kvartal- HALDEN

45 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet 3.kvartal - SARPSBORG

47 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet 3.kvartal- FREDRIKSTAD

35 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet 3.kvartal - MOSS

51 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet 3.kvartal - INDRE ØSTFOLD

58 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet 3.kvartal - FROGN

52 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet 3.kvartal - VESTBY

56 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet 3.kvartal - NORGE

4.2%

Prisutvikling siste kvartal - HALDEN

2.2%

Prisutvikling siste kvartal - SARPSBORG

3%

Prisutvikling sist kvartal - FREDRIKSTAD

3%

Prisutvikling siste kvartal - MOSS

1.4%

Prisutvikling siste kvartal - INDRE ØSTFOLD

3%

Prisutvikling siste kvartal - FROGN

3.3%

Prisutvikling siste kvartal - VESTBY

1.9%

Prisutvikling siste kvartal - NORGE

For en drøy uke siden presenterte Eiendom Norge boligprisstatistikken for september, og vi fikk da en forsmak på hvordan eiendomsmarkedet ligger an, både lokalt og nasjonalt. Men kvartalsrapporten er en regionsrapport, som derfor gir oss tall som er spaltet opp enda mer lokalt, og som derfor gir oss gode muligheter til å sammenligne lokalmarkedene våre innenfor hele vårt primære markedsområde, som jo er «gamle» Østfold og Akershus syd.

De gode tallene for veksten i regionen, gir også gode resultater for EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS, sier Administrerende direktør Håkon Fossvik. Regionen vår har hatt en vekst på rundt 10 % i antall solgte boliger, mens EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS har hatt en økning i antall solgte boliger på 26 %. Dette betyr at vi har tatt betydelige markedsandeler, og det er vi selvfølgelig svært fornøyd med, legger han til.

Vi kan som sagt trekke ut flere positive tegn i det lokale boligmarkedet fra denne rapporten, blant annet den samlede veksten i salgsvolumet denne perioden. Samtidig er det enkeltvis for hvert lokalmarked store variasjoner. Men dette vil vi nå presentere mer inngående.

Prisutvikling

Vårt totale markedsområde ligger i en attraktiv del av landet, som også påvirkes av det voldsomme trykket og utviklingen som er i boligmarkedet i Oslo. Samtlige lokalområder har positiv prisutvikling dette kvartalet, og den er prosentvis relativt samlet nivåmessig. Utviklingen er også ganske lik for området Østfold som det er i Akershus syd.

Tredje kvartal er det Halden som har høyest prisutvikling med 4,2%. Nest høyeste var Vestby med 3,3%, og deretter Frogn, Moss og Fredrikstad, alle med 3,0%. Sarpsborg hadde 2,2% vekst, mens Indre Østfold hadde 1,4%. For hele landet lå veksten på 1,9%.

I et litt lengre perspektiv, dvs siste fire kvartaler eller altså et år tilbake, er det også positiv utvikling for alle lokalområder, samt at det også her er et ganske samlet nivå. Halden har også denne perioden størst vekst med 7,9%, tett fulgt av Fredrikstad med 7,7%, og deretter Moss med 6,3%. De tre neste er godt samlet på firetallet, nemlig Sarpsborg, Frogn og Indre Østfold. De har henholdsvis 4,6%, 4,3% og 4,2% utvikling. Til sist Vestby med 3,3%. Utviklingen for hele landet var denne perioden på 5,8%, mens den til sammenligning var på 7,7% i Oslo, noe som faktisk er på samme nivå som de høyeste i vår region.

Interessant er det også å konstatere at de aller fleste områder i Viken m/Oslo ligger innenfor det spennet vi har lokalt, både med tanke på prisutviklingen siste kvartal, samt siste fire kvartaler/året. Ser vi på hele landet vårt, er det også jevnt over ganske likt nivå som hos oss for siste fire kvartaler. For tredje kvartal isolert sett, holder vi stort sett samme nivå som Innlandet og Vestfold/Telemark, mens Rogaland/Agder, Vestlandet, Midt Norge og Nord Norge har flere områder med lavere vekst enn hos oss.

Vi meldte i september-rapporten i forrige uke at det lokalt fortsatt er et stabilt og sunt bruktboligmarked. Konklusjonen fra dagens kvartalsrapport bekrefter absolutt dette.

Salgstid

Lokalt ser vi heller ikke noe stort spenn i omsetningstiden. I den grad et område skiller seg ut her, er det Moss med raskest gjennomsnittlig salgstid på 35 dager. Deretter ligger det altså ganske jevnt, med Sarpsborg 45 dager, og Fredrikstad og Halden begge med 47 dager. De tre siste ligger alle på femtitallet, rangert med Indre Østfold 51 dager, Vestby 52 dager og Frogn 58 dager.

For å sammenligne vår region med resten av landet, kan vi først nevne at landssnittet var på 56 dager. Litt større variasjon er det innenfor Viken m/Oslo. Eksempelvis ligger det raskeste område tredje kvartal på kun 16 dager, og det er Sagene i Oslo. Eidsvoll er sammen med Frogn tregest i fylket vårt med 58 dager. For resten av landet er det større sprik i omsetningshastigheten, og distriktene i Agder er tregest med et snitt på 177 dager. Sagene i Oslo, som nevnt med 16 dager er også landets raskeste denne perioden.

Det kan dog nevnes at det er helt naturlig med et stort spenn i hastigheten, da boligmarkedet naturlig nok er veldig forskjellig fra de største byene til distriktene i utkanten.

Prisnivå

Det er interessant også å se på hvordan prisnivået varierer mellom områdene, og vi kan måle dette ut ifra to forskjellige parametere. Den ene er prisen pr kvadratmeter, og den andre er medianprisen. Medianprisen finner vi ved å liste samtlige boligsalg i en periode fra høyeste til laveste pris, og deretter trekke ut den midterste prisen på listen.

Det er en kjent sak at kvadratmeterprisen blir høyere jo nærmere Oslo vi kommer. Vi kan heller ikke se noen avvik på dette siste kvartal. Høyeste kvadratmeterpris finner vi i Frogn med kr 54.065,- pr m2. Nest høyeste hadde Vestby med kr 39.096,-, og Moss like bak med kr 38.005,- pr m2. Fredrikstad hadde kr 36.019,-, med Sarpsborg et stykke under med kr 30.960,-. Halden lå på kr 28.670,- pr.m2, og laveste var Indre Østfold med kr 27.124,-. Alle områder hadde en marginal økning fra forrige kvartal. Kan også føye til at vårt område har et stykke frem til Frogner som har landets høyeste kvadratmeterpris med kr 96.365,-. Likevel er det såpass stor variasjon i Oslo at både Stovner og Søndre Nordstrand er på nivå godt under Frogn, med i overkant av kr. 44.000,- pr m2.

Medianprisen følger ikke nødvendigvis samme rangering/mønster som kvadratmeterprisen, men denne perioden følger den nesten samme mønster innenfor vår markedsregion. Høyest medianpris hadde Frogn med kr 5.500.000,-, nest høyest er Vestby med kr. 3.995.000,-. Deretter Moss med kr 3.222.356,- og Fredrikstad med kr 3.150.000,-. Indre Østfold hadde en medianpris på kr.2.900.000,-, Sarpsborg kr.2.605.000,- og lavest Halden kr. 2.577.500,-.

Interessant er det likevel å se på medianprisen med tanke på at eksempelvis Frogner i Oslo, som hadde veldig høy kvadratmeterpris, bare ligger litt over Frogn i vårt område når det gjelder medianen med kr. 6.220.769,-. Høyeste medianpris hadde Vestre Aker i Oslo, med kr. 7.467.239,-.

Solgte boliger

Som nevnt innledningsvis, hadde vi samlet i vår markedsregion en solid vekst i antallet solgte boliger siste kvartal, sett mot samme kvartal i fjor. Men det er relativt store variasjoner i utviklingen innad mellom lokalmarkedene. Noen områder har relativt stor økning, men andre har negativ utvikling. Siste kvartal isolert sett hadde tre av våre lokalområder negativ utvikling i antallet solgte boliger, det dreier seg da om Frogn med en nedgang på 12,7%, Indre Østfold med -7,3%, og Sarpsborg med en liten nedgang på 2,2%. Resten av områdene hadde positiv utvikling, hvor Halden hadde den største med 26,1% flere solgte i tredje kvartal i år. Vestby hadde en økning på 25,3%, Fredrikstad 21,7% og Moss 5,8%.

I et lengre perspektiv, dvs hittil i år, altså siste tre kvartaler mot samme periode i fjor, er det også et godt spenn lokalt. Men ikke like stort som det siste kvartalet isolert sett. En nedgang i antallet solgte bruktboliger denne perioden for Frogn med -7,1% og Indre Østfold -6,2%. En vekst i antallet solgte hittil i år for Sarpsborg 2,9%, Moss 5,0%, Halden 6,1% og Fredrikstad 8,0%. Vestby har med klar margin høyest vekst denne perioden, med 24,6%.

Nye bruktboliger for salg

Antallet nye bruktboliger lagt ut for salg har nesten utelukkende gått noe tilbake siste kvartal, sett i forhold til samme kvartal 2019. I tillegg så har det også i en periode vært mange bruktboliger i markedet. Størst tilbakegang i antallet bruktboliger lagt ut for salg siste kvartal hadde Indre Østfold med -25,6%, etterfulgt av Frogn med -20%. For Sarpsborg var det tilbakegang på 12,6%, mens kun en marginal nedgang for Fredrikstad -1,6% g Moss -0,7 i årets tredje kvartal i forhold til samme periode i fjor. Positiv utvikling for Halden med 3,6%, og Vestby med en økning på hele 13,3%.

Utviklingen er ganske lik når vi sammenligner perioden hittil i år mot samme periode i fjor, selv om ikke spennet er like stort. I denne perioden er det Frogn som har størst nedgang med 14,6% færre boliger lagt ut for salg. Rett bak kommer Indre Østfold med -12,4%, og deretter Moss med -11,1%. Det siste lokalområdet med nedgang hittil i år er Sarpsborg med -6,3%. Liten økning for Fredrikstad med 0,4%, og Halden med 0,7%.Til slutt har vi Vestby med størst økning i antallet nye bruktboliger lagt ut med 7,6%.

Konklusjon 

Det begynner nå å bli standard med å konkludere med at vår markedsregion har et boligmarked som er både sunt og stabilt. Noe som for øvrig også gjelder for hele det norske boligmarkedet. Men dette er et veldig viktig poeng å få frem.

Vårt lokale boligmarked holder en jevn og relativt moderat vekst, selv gjennom de utfordringene som har vært gjeldende også dette tredje kvartalet. Det er også veldig positivt å se at utviklingen vi har i bruktboligmarkedet nå også smitter over i nyboligmarkedet. Dette trengs sårt, siden det er et akkumulert underskudd på tilbudssiden i boligmarkedet, spesielt på Østlandet. Økte boliginvesteringer og økt boligbygging vil være bra for både norsk økonomi og boligmarkedet generelt.

Administrerende Direktør Fossvik trekker også til slutt frem et par årsaker til de gode tallene og utviklingen. – Vi har medarbeidere som har klart å takle dette året med endrede rutiner og usikkerhet veldig bra. I tillegg gjør et solid eierskap fra SpareBank 1 Østfold Akershus det til at vi kunne møte korona-pandemien med en offensiv tilnærming. I stedet for å permittere, ansatte vi dyktige medarbeidere som er med på å forsterke tjenestetilbudet vårt. Vi er svært heldige som får jobbe sammen med kundene våre i landets mest spennende region – en region som fortsatt har et uforløst potensial, og vi gleder oss til fremtiden, avslutter han.

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS