Høy boligomsetning i Østfold og Follo i desember!

 

Som normalt er, sank boligprisene noe i desember. Både lokalt og nasjonalt fikk vi en liten nedgang, både nominelt og sesongjustert.

Men omstningsvolumet var rekordhøyt. For hele landet, ble det for første gang i historien omsatt mer enn 100.000 bruktboliger i løpet av et år. Lokalt ble det i desember-måned omsatt over 40% flere boliger i både Østfold og Follo, enn samme måned året før. Totalt for 2021 ble det lokalt omsatt marginalt færre boliger enn året før, som i tall betyr ca 1% færre.

Den store aktiviteten i boligmarkedet vedvarte altså frem til jul, selv om renteøkningene gjennom året også har hatt sin effekt på markedet. Det er imidlertid sjelden vi ser rekordhøy omsetning og negativ prisutvikling samtidig.

31 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

43 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

-1.1%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

0%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

-0.2%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Boligprisutviklingen

 

Boligprisstatistikken for desember gir oss ikke bare en oversikt over siste måned, men også for hele året 2021. Et år som begynte med relativt høy prisvekst, men som dempet seg og har vært litt varierende underveis. Det ser vi også på forskjellene rundt i landet. I årene før var prisveksten forholdsvis lik nasjonalt, men vi ser nå at det har blitt større forskjeller i ulike deler av landet.

En svak negativ boligprisutvikling slik vi nå fikk i desember, er som normalt. Dog er det som vi var inne på innledningsvis noe bakvendt at vi samtidig ser et både raskt marked, og også høyt salgsvolum samtidig. Rask og høy omsetning betyr normalt sett et press i markedet, som igjen gir høyere prisvekst.

Denne kombinasjonen er sannsynligvis et resultat av renteøkningene, og et tegn på nedkjølingen som Norges Bank har ønsket. Men vi skal nå se på boligprisutviklingen isolert sett, og vi begynner med desember-måned lokalt i vår markedsregion. Nominelt (dvs uten å ta hensyn til variasjonen i aktiviteten i de ulike sesongene) fikk Østfold en nedgang i boligprisene i årets siste måned på 2,8%. For Follo var nedgangen på 0,7%. Tar vi hensyn til sesongsvingningene, var den korrigerte prisutviklingen på -1,1% for Østfold og helt flat, altså 0,0% for Follo. Løfter vi blikket noe og sammenligner med Oslo, endte fjorårets siste måned med en svak oppgang på 0,1% nominelt, og en svak nedgang på 0,2% sesongkorrigert. Med blikket løftet helt opp, ser vi at den nominelle prisveksten for hele Norge var -1,3% nominelt og -0,2 sesongkorrigert.

I desember-måned var det Tromsø og Bodø m/Fauske som hadde sterkest sesongjustert prisutvikling, med en vekst på 0,8%. Svakest vekst hadde Drammen m/omg og Tønsberg m/Færder med nedgang på 1,4%.

Det er spennende å kunne se hele året 2021 under ett. Eiendom Norges prognose for 2021, som de publiserte for ett år siden, spådde en boligprisvekst på 7,5% nasjonalt. Med fasiten i hånd ser vi nå at vi havnet noe under dette, nemlig på 5,2%. Lokalt ble årsveksten ganske lik for begge våre områder innenfor vår markedsregion. Østfold fikk en årlig prisvekst på 6,7%, og Follo rett under med 6,3%.

Det ble som nevnt et større spenn i forskjellene mellom de ulike delene av landet for 2021, når det gjelder den årlige prisveksten. Sterkest prisutvikling i 2021 hadde Bodø m/Fauske med hele 13,3%, etterfulgt av Kristiansand med 9% og Trondheim med 8,7%. Det som er verdt å merke seg her, er hvor mye veksten i Bodø m/Fauske skiller seg ut, med hele 4,3 prosentpoeng til Kristiansand.

Lavest årlig prisutvikling blant de største byene i 2021, hadde faktisk Oslo med en vekst på kun 2,2%. Nest lavest var Ålesund med 3,7% vekst. Det forventes fortsatt å være forskjeller mellom ulike deler av landet, selv om veksten spås å bli mer moderat for dette nye året.

 

 

Omsetningstid

 

Det går nå svært raskt å selge en bolig i Norge, og vi må faktisk helt tilbake til 2012 for å finne raskere omløpshastighet. I snitt tok det 51 dager å selge en bolig i desember, noe som var opp fra 35 dager måneden før. I vår region hadde Østfold en snittid på 31 dager i desember, en økning fra november da snittet var 22 dager. Økningen var enda større for Follo. Der var snittet i desember 43 dager, opp fra 23 dager måneden før. Oslo hadde også en økning i salgstiden, fra 21 dager i november til 27 dager i desember.

Raskest i desember var Bodø m/Fauske med en snittid på 25 dager pr boligsalg. Tregest gikk boligsalgene i Ålesund m/omg med 97 dager i snitt.

 

 

Prisnivå:

 

Kvadratmeterprisen for Østfold i desember var på kr 37.167,-, noe som kun er en svak økning fra måneden før, da den den var kr 36.976,-. Ser vi ett år tilbake og sammenligner, ser vi at den har økt fra kr 33.705,-. Altså opp snaut kr 3.500,-.

For Follo var kvadratmeterprisen i desember på kr 52.863,-, som er marginalt opp fra måneden før da det var kr 52.525,-. Ett år tilbake var den kr 47.589,-, altså en økning på snaut kr 5.000,- siste året.

Kvadratmeterprisen for hele landet var sist måned kr 47.979,-, en liten nedgang fra måneden før da den var kr 48.229,-. Endringen fra ett år tilbake viser en økning på i overkant av kr 3.000,-.

I Østfold var medianprisen for desember kr 3.300.000,-. Måneden før var den også på kr 3.300.000,-, så den har altså gått sidelengs den siste måneden. Ser vi ett år tilbake, har den gått opp omtrent 10%, da den var kr 2.990.000,- i desember i fjor.

I Follo var medianprisen kr 4.914.509,- i desember, ned fra kr 4.986.341,- i november. I desember i fjor var den kr 4.600.000,-, og den har altså økt med drøyt kr 300.000 det siste året.

Medianprisen for hele landet var på kr 3.600.000,- i desember, en økning på cirka kr 240.000,- det siste året.

 

 

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

 

Som allerede nevnt, passerte vi for første gang i fjor over 100.000 omsatte bruktboliger her i landet. For å være helt presis, ble det omsatt 102.596 bruktboliger i landet vårt i 2021. Det er heller aldri solgt så mange bruktboliger i desember-måned, som i 2021. Totalt 4.055 boliger ble solgt her i landet denne måneden, som er 6,4% flere enn samme måned året før. 

I vår markedsregion ble det solgt betydelig flere bruktboliger nå i desember, enn samme måned året før. 42,9% flere i Østfold og 43,8% flere i Follo. I Oslo gikk utviklingen motsatt vei, og det ble der solgt 7,3% færre boliger i desember enn for ett år siden.

For hele 2021 ble det i vår region solgt tilnærmet like mange boliger i 2021 som året før. En svak vekst på 1,2% i Østfold, og en nedgang på 3,5%i Follo. Totalt nedgang på 1,1% her i regionen vår. For hele landet var økningen på 3%, og Oslo hadde en liten økning på 0,4%.

Antallet bruktboliger lagt ut for salg i desember, viser stor forskjell fra vår region til både hele landet og Oslo. Her i vår region hadde vi en markant økning på hele 16,4% i Østfold, og 11,5% i Follo. For hele landet var det en nedgang på 14,5%, mens nedgangen i Oslo var på hele 21,8%. Den nasjonale veksten avtok herved i desember, etter en sterk oppgang på 8,6% måneden før.

Fasiten for hele 2021 er at det ble lagt ut 2,8% flere bruktboliger enn året før. Oslo endte opp med en økning på omtrent samme nivå som hele landet, opp 2,9%. Noe mer varierende ble det lokalt i vår region, med en økning på 4,4% i Østfold, og en nedgang på 1,2% i Follo.

 

 

Konklusjon, og veien videre

 

Etter en frisk start på året i fjor flatet boligprisveksten ut, og vi så en fallende tendens fra august og ut året. Men Eiendom Norge forventer generell prisstigning i boligmarkedet også neste år, og har en prognose på 4% vekst for inneværende år.. Dette støttes også av en del økonomer som har spådd moderat boligprisstigning dette året. To rentehevinger i 2021, samt tre varslede hevinger av renten dette året, er hovedårsaken til prognesene om mer moderat prisvekst i bransjen vår. 

Etter nedstegningen av Norge på grunn av pandemien i mars 2020, viser tallene fra Eiendom Norge en total boligprisvekst på nesten 15%. Rentehevingene ser altså ut til å ha avkjølt boligmarkedet noe, så gjenstår det å se hvilke konsekvenser blant annet de høye strømprisene og pandemien får i tillegg. Uansett ligger det an til en moderat positiv utvikling slik situasjonen er i dag.

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.