Tilnærmet flat boligprisvekst for vår region i oktober!

 

 

Høsten er vanligvis preget av et boligmarked med både mer moderat prisutvikling og aktivitet enn vårhalvåret. Når vi nå kaller den lokale utviklingen i oktober for tilnærmet flat, betyr dette at både Østfold og Follo hadde et svakt fall på henholdsvis 0,4% og 0,3% nominelt. Sesongjustert viser utviklingen derimot en positiv vekst på 0,3% for Østfold, og 0,5% for Follo.

Til tross for flat utvikling i boligprisene i oktober, var det å regne for sterkere enn normalt. 

26 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

28 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

0.3%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

0.5%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

0.2%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Boligprisutviklingen

 

Som nevnt har boligprisene i Norge utviklet seg sterkere enn normalt for oktober. De aller fleste områder i landet, inkludert vår egen region, hadde sterk prisutvikling i forhold til normalen. Unntakene var i hovedsak Stavanger og Kristiansand, hvor utviklingen var svakere enn normalt. Jevnt over har det siste halvåret vært preget av en moderat vekst i boligmarkedet, og mange eksperter tar til orde for at boligpristoppen nå er nådd.

Innledningsvis var vi inne på utviklingen lokalt for oktober, som altså viser en svak nedgang nominelt (uten å justere for sesongvariasjoner) på -0,4% for Østfold (målt i tall for Sarpsborg og Fredrikstad) og -0,3% for Follo. Sesongjustert var utviklingen svak positiv, med 0,3% opp for Østfold og 0,5% for Follo. For bedre å forstå disse lokale tallene må vi sette de inn i en større kontekst, og i den forbindelse sammenligner vi med Oslo og hele landet totalt. Utviklingen i Oslo var nominelt på -0,6%, mens den etter sesongjustering var på -0,1%. For hele landet var den nominelle utviklingen -0,4%, og sesongjustert 0,2%. Som vi ser, ligger vi lokalt veldig nært den nasjonale utviklingen for oktober.

Ser vi på ytterpunktene for boligprisutviklingen i oktober, er det Bodø m/Fauske og Trondheim som hadde den sterkeste justerte boligprisutviklingen i landet, med 1,1%. I andre enden finner vi Stavanger m/omg, hvor utviklingen var -1,1% og dermed den svakeste i landet.

Den ferske statistikken viser også boligprisutviklingen i et noe lengre perspektiv, nemlig de siste tolv månedene. Statistikken viser her at boligprisene nå ligger nesten åtte prosent høyere enn for ett år siden i vår markedsregion. Nærmere bestemt 7,9% høyere for Østfold, og 7,6% høyere for Follo. Vi ligger dermed noe høyere enn utviklingen for hele landet denne perioden, som var på 7,0%, For Oslo var utviklingen enda lavere, dvs 5,5% siste tolv måneder. Dette betyr også at Oslo denne perioden har hatt nest laveste prisutvikling i hele landet. Det er kun Ålesund med 4,8% som var lavere her. 

I 2020 hadde Oslo sterkest prisvekst i Norge, mens det nå ligger an til at de får den svakeste prisutviklingen av de største byene dette året. Dette henger dog sannsynligvis sammen med at Oslo allerede har det desidert høyeste prisnivået i landet.

Sterkest 12-mnd vekst finner vi i Bodø m/Fauske, opp 14,9%, etterfulgt av Trondheim 10,3% og Tønsberg m/Færder 10,2%. Pr idag skiller Bodø m/Fauske seg markant ut fra alle andre områder, med sin sterke prisutvikling og raske omsetningstid.

 

 

Omsetningstid

 

Selv om vi har kommet et stykke ut på høsten nå, er omsetningshastigheten relativt rask. Lokalt i vår region tok det i Østfold 26 dager i snitt å selge en bolig i oktober. I Follo var snittiden 28 dager. I Østfold gikk snittiden dermed opp med to dager, fra september da det tok 24 dager i snitt. I Follo var situasjonen stikk motsatt, da snittiden gikk to dager ned - fra 30 dager måneden før.

Satt inn i et større bilde, var landssnittet tregere med 33 dager i oktober. Dette er likevel to dager raskere enn det var begge de to foregående månedene, da snittet var 35 dager. Salgstiden er fortsatt rask i Oslo, og snittet i oktober var her 22 dager. For Oslo sin del holder det seg relativt stabilt, da snittet i september var 21 dager, og måneden før der igjen også var 22 dager.

Det er Bodø m/Fauske som hadde det raskeste snittet for oktober, med kun 17 dager! Lengst tid tok det å selge en bolig i Kristiansand m/omg, med et snitt på 41 dager.

Hittil i år har det gått raskere å selge bolig i Norge, enn det har gjort de siste årene. Dette er en klar indikasjon på at vi fortsatt har et effektivt og velfungerende boligmarked her i landet.

 

 

Prisnivå:

 

Prisnivået kan vi måle både utifra pris pr kvadratmeter, som de fleste kjenner til, men også utifra medianprisen som betyr at vi lister opp alle salgssummene fra laveste til høyeste, og rett og slett finner den midterste av disse.

Kvadratmeterprisen for Østfold var i oktober på kr 36.950,-, noe som kun er en svak økning fra måneden før, da den den var kr 36.587,-. Går vi ett år tilbake og sammenligner, ser vi at den har økt fra kr 33.214,-. Altså opp drøyt kr 3.700,-.

For Follo var kvadratmeterprisen i oktober på kr 52.341,-, som er marginalt opp fra måneden før da det var kr 52.304,-. Ett år tilbake var den kr 47.200,-, altså en økning på drøyt kr 5.000,- siste året.

Kvadratmeterprisen for hele landet var sist måned kr 48.466,-, en liten nedgang fra måneden før da den var kr 48.785,-. Endringen fra ett år tilbake var her en økning på nesten kr 4.000,-.

Medianprisen i Østfold for oktober var kr 3.297.500,-. Måneden før var den på kr 3.300.000,-, så den har altså gått ørlite ned. Ser vi ett år tilbake, har den gått opp nesten 10%, da den var kr 3.001.000,- i oktober i fjor.

I Follo var medianprisen kr 5.000.000,- i oktober, ned fra kr 5.100.000,- i september. Oktober i fjor var den kr 4.660.000,-, og den har altså økt med kr 340.000 det siste året.

I oktober var medianprisen for hele landet på kr 3.600.000,-, en økning på litt over kr 200.000,- det siste året.

 

 

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

 

Boligsalget i årets oktober ligger jevnt over noe lavere enn samme måned i fjor. I vår region er endringen størst for Østfold, hvor boligsalget er 16,6% lavere i år. For Follo er nedgangen nesten like stor, dvs -15,6%. Til sammenligning er det ikke store avvikene for hverken Oslo eller hele landet. Oslo har en nedgang på 16,0%, mens for hele landet er nedgangen på 13,6%. 

For boligsalget så langt i år, er ikke endringene så markante. Nedgangen for Østfold er 1,3%, mens den er noe høyere for Follo, som vil si 4,4%. En liten økning i Oslo med 0,5%, og en økning for hele landet på 2,7%. 

De seneste månedene er det solgt noe færre boliger sammenlignet med samme tid i fjor, dette har nok sin naturlige forklaring med at høsten i fjor var preget av gjeninnhentingen i markedet etter fallet i forbindelse med utbruddet.

Statistikken for nye bruktboliger lagt ut for salg er noe mer varierende. For oktober isolert sett, har Østfold en økning på 23,9% i år sammenlignet med samme måned i fjor. For Follo er utviklingen helt sidelengs, altså nøyaktig likt antall, dvs 0,0%. For hele landet er det en liten nedgang på 3,2%, og for Oslo noe større nedgang, -6,6%.

Hittil i år er det i Østfold lagt ut 4,3% flere boliger mot samme priode i fjor. I Follo er det derimot lagt ut 1,6% færre boliger denne perioden. For hele landet er utviklingen opp 3,1%, mens det i Oslo er opp 3,9%.

 

 

Konklusjon, og veien videre

 

Utflatingen som vi har sett de siste månedene fortsatte videre nå i oktober, og mange eksperter mener at toppen i boligmarkedet nå er nådd. Det er fortsatt spenning knyttet opp mot hvordan den nye regjeringen angriper de ulike boligpolitiske virkemidlene. Men Eiendom Norge er fornøyd med at regjeringen har viet mye oppmerksomhet til boligpolitikk.

Eiendom Norge er også fornøyde med at regjeringen ønsker å forbedre ligningsverdisystemet.

Alle er enige i at tiltak må gjøres for å regulere markedet, men det er også vanskelig med hensyn til at tiltak vil slå ut noe forskjellig. Faktum er for eksempel at snittprisen i Oslo ligger ca to millioner kroner høyere enn Bergen, Trondheim og Stavanger. Det er derfor grunn til å tro at tiltakene generelt vil ha større effekt i Oslo.

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.