Svak lokal nedgang i boligprisene i september!

 

 

 

Til tross for at boligprisene i september utviklet seg sterkere enn normalt, fikk vi en nedgang både lokalt og nasjonalt. Østfold fikk en nedgang på 0,7%, mens Follo endte ned 1,5% nominelt. Tar vi hensyn til sesongvariasjoner, er den justerte utviklingen på 0% for Østfold og -1,0% for Follo. Nasjonalt gikk boligprisene ned 0,9% nominelt men sesongjustert gikk den opp marginalt med 0,2%. Ekspertenes tips etter augusttallene om svakere vekst i september, slo dermed til.

24 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

30 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

0%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

-1%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

0.2%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Boligprisutviklingen

 

Boligprisutviklingen har de siste månedene vært noe mer ustabil, og etter overraskende sterk vekst i august slo altså spådommende om svakere vekst i september til. Dette er nok en naturlig korreksjon i markedet, og ikke en følge av rentehevingen forrige uke. Den tar det nok noe mer tid før vi eventuelt ser resultatet av.

Som vi var inne på innledningsvis, viser de ferske boligpristallene fra Eiendom Norge en nedgang nominelt, dvs uten hensyn til naturlige sesongsvingninger i boligmarkedet, en negativ utvikling både lokalt og for hele landet. Lokalt betyr dette -0,7% for Østfold og -1,5% for Follo. For hele landet ble det -0,9%, mens det til sammenligning ble -0,8% for Oslo.

Tar vi hensyn til de normale sesongvariasjonene i boligmarkedet, er tallene en anelse sterkere. For Follo sin del er utviklingen fortsatt negativ med -1,0%, og for Østfold går den sidelengs med 0,0%. Marginalt positivt for både Norge og Oslo, med en oppgang på 0,2% for begge.

Til tross for flere negative tall i september, utviklet boligprisene seg sterkere enn normalt denne måneden. Flere større byer, som f.eks Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Bodø, hadde sterk sesongjustert utvikling sist måned. Sterkest utvikling hadde Bodø m/Fauske og Kristiansand, med henholdsvis opp 1,1% og 1,0%. Svakest sesongjustert utvikling i september hadde vår egen Follo, altså med -1,0%.

Noe lengre perspektiv, siste tolv månedene, har veksten blitt redusert i alle landets områder. Men det er ett område som skiller seg markant ut for denne perioden, og det er Bodø m/Fauske. Der har det vært en vekst på hele 14,7% denne perioden, noe som da også er sterkest i landet. Svakest i landet denne perioden er Ålesund m/omg, med en vekst på 3,8%.

Lokalt er 12-mnd veksten i september på 8,7% for Østfold, og 8,6% for Follo. Dette er redusert fra måneden før, hvor tolv-måneders veksten var henholdsvis 10,2% for Østfold og 11,1% for Follo. For hele landet var veksten denne perioden på 8,0%, ned fra 9,4% i august. Også i Oslo ble 12-mnd veksten redusert fra august til september, her fra 8,4% til 7,2%.

Eiendom Norges prognose for 2021 ved årets inngang var en tolv-måneders vekst på 7,5% ved utgangen av 2021, men slik det nå ligger an vil utviklingen faktisk bli noe svakere enn dette. Det forventes at boligprisene fortsetter å falle som normalt utover høsten.

 

 

Omsetningstid

 

Hittil i år har det i snitt gått raskere å selge en bolig i Norge enn det har gjort de siste årene. Spesielt har salgstiden gått mye ned på sørlandet og i Rogaland, sammenlignet med tidligere år.

På landsbasis tok det i snitt 35 dager å selge en bolig i september, noe som var helt det samme som i august. Lokalt i vår markedsregion tok det 24 dager i Østfold, som er fire dager raskere enn måneden før da det tok 28 dager. I Follo tok det i september 30 dager, som igjen er to dager mer enn i august. Til sammenligning tok det i snitt i Oslo 21 dager å selge bolig i september, noe som var en dag raskere enn måneden før.

Raskest tok det å selge bolig i Bodø m/Fauske i september, med kun 14 dager i snitt. Lengst tid tok det i Ålesund m/omg, med hele 62 dager i snitt.

 

 

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

 

Det har vært rekordomsetning av bruktboliger hittil i år, selv om det er solgt noe færre boliger i september i år enn i fjor. Men altså har det aldri vært solgt eller lagt ut for salg flere bruktboliger enn så langt i år.

I september isolert sett ble det totalt i hele landet solgt 6,8% færre boliger enn i samme måned i fjor. Lokalt er tallene noe mer sprikende, som vil si at det i Follo ble solgt 10,6% færre boliger sist måned, mens det i Østfold faktisk ble solgt 18,3% flere boliger denne perioden. I Oslo var det også en nedgang i antallet solgte boliger, med 14,6%.

Hittil i år er det litt annerledes, med et totalt salg på 4,7% flere boliger enn i fjor. Lokalt er det i Østfold solgt et lite antall flere boliger denne perioden enn i fjor, dvs opp 0,9%. I Follo er det en liten tilbakegang, med 3,1%. Oslo har en liten vekst, med 2,6%.

Utbudet av bruktboliger følger i stor grad samme mønsteret som salget. I september ble det lagt ut 7,1% færre bruktboliger totalt for hele landet, sammenlignet med samme måned i fjor. I Follo ble det lagt ut 2,4% færre boliger, mens det i Østfold ble lagt ut 3,6% flere denne perioden. I Oslo ble det lagt ut 15,5% færre boliger enn september 2020.

En liten oppgang på 3,8% i antallet bruktboliger lagt ut i markedet hittil i år, sammenlignet med fjoråret. For vår markedsregion er det også kun små endringer. En nedgang på 1,9% i Follo, og 2% økning i Østfold. I Oslo er det hittil i år lagt ut 5,1% flere bruktboliger.

 

 

Konklusjon, og veien videre

 

Prisutviklingen over hele landet er avtagende, uavhengig av den høyere renten. Rentehevingen forrige uke er det for tidlig å se resultater av ennå, og historisk er det en tendens til at gradvise rentehevinger tar lengre tid å få effekt i boligmarkedet. Boligmarkedet følger nå et normalt konjukturløp, noe som ikke var tilfellet i 2020.

En viktig faktor for boligprisutviklingen videre, blir hvordan den nye regjeringens boligpolitikk vil slå ut. Eiendom Norge forventer at de nye regjeringspartiene følger opp lovnadene fra partiprogrammene og forrige periode, og at de leverer på vesentlige punkter med tanke på virkemidler i boligpolitikken. Viktige stikkord er da;  boliglover og relevant jus, nytt ligningsverdisystem og lettelser for førstegangskjøpere.

Den norske selveiermodellen har vært viktig for landet vårt, og Eiendom Norge forventer en fornuftig videreutvikling av denne.

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.