Follo med sterkest boligprisutvikling i juli

 

 

Utviklingen i boligprisene i juli bærer preg av at det er en feriemåned, og  dermed har et noe lavere tempo - som igjen kan føre til en svakere prisutvikling. Men likevel er det i år solgt et relativt høyt antall boliger i juli, samtidig med at prisutviklingen er normalt svak relativt sett. Follo hadde som nevnt landets sterkeste boligprisvekst i juli med 0,6% vekst, mens Østfold hadde negativ utvikling med en sesongjustert nedgang på 0,4%.

-0.4%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

0.6%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

-0.2%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

33 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

30 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

Boligprisutviklingen

 

Vi har de siste månedene sett en endring av trenden i boligprisutviklingen, fra kraftig økning til en mer beskjeden økning og tilbakegang. Årets juli endte altså med svak boligprisutvikling på landsbasis, noe som dog er normalt for denne måneden. Fjorårets juli var helt eksepsjonelt sterk, både med tanke på prisutvikling og omsetning, men nå er vi tilbake til normal konjuktur.

På landsbasis var den nominelle (uten å ta hensyn til de normale og vanlige sesongvariasjonene) prisendringen i juli på -1,1%. Når vi hensyntar disse variasjonene, var den sesongjusterte prisutviklingen for hele landet på -0,2%. Lokalt hadde vi som nevnt innledningsvis landets sterkeste prisutvikling i Follo i juli, med en sesongjustert prisvekst på 0,6%. Østfold, målt i tall fra Fredrikstad og Sarpsborg, hadde en sesongjustert prisnedgang på 0,4%. Til sammenligning var tilsvarende utvikling i Oslo ned 0,1%, som betyr femte måned på rad med prisfall i Oslo.

Svakeste sesongjusterte prisutvikling i Norge i juli, hadde Kristiansand med en nedgang på 1,1%.

Prisutviklingen siste tolv måneder viser en oppgang på 8,5% for hele landet. Lokalt er veksten denne perioden relativt høy også her for Follo, med 12,4% økning. For Østfold var veksten siste tolv måneder noe under landssnittet som vil si 7,8%. Til sammenligning har boligprisene i Oslo økt med 9,4% denne perioden.

Sterkeste utvikling siste tolv måneder hadde Bodø m/Fauske med 14,7% økning, mens Ålesund m/omg var landets svakeste med en vekst på 4,9%. 12 måneders veksten har nå en synkende trend over hele landet, som ventes å fortsette gjennom høsten, etter den sterke prisveksten vi så i 2020 og første kvartal i år.

Eiendom Norge antar at vi vil se en økning i boligprisene for inneværende måned, altså august, men forventer deretter som normalt et fall i prisene utover høsten. Den varslede renteøkningen vil selvfølgelig også få betydning for boligprisutviklingen fremover.

 

Omsetningstid

 

Snitthastigheten for et boligsalg i Norge i juli var på 45 dager. Boligmarkedet påvirkes av ferietiden, og det kan vi se på hastigheten siden snittiden i juni var 29 dager. Altså betydeligere raskere da. 

For Østfold var snittet på 33 dager, som også er markant  tregere enn i juni da det var på 20 dager. For Follo var snittet på 30 i juli, mot 23 dager måneden før.

Kortest salgstid i juli hadde Bergen med kun 20 dager, mens lengst salgstid pr bolig hadde Ålesund m/omg og Stavanger m/omg med 54 dager.

Jevnt over i snitt så langt i år har det gått litt raskere å selge en bolig i Norge. Dette vitner om et effektivt og velfungerende boligmarked.  

 

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

 

Det er solgt relativt mange boliger i juli, selv om det er betydelig færre enn i samme måned i fjor. Men sammenligner vi med juli-måned for årene før 2020, er volumet i år høyt.

Det ble i juli solgt 5.041 boliger i Norge. Dette er 26,1% færre enn samme måned året før. I vår region er differansen enda større. Faktisk gikk antallet solgte boliger i Follo ned med 61% sist måned. For Østfold gikk det ned med 28,8%. Og til sammenligning var nedgangen også stor i Oslo, med hele 34,8%.

Hittil i år er antall solgte boliger i hele landet på 61.035 enheter, som er 8,6% flere enn samme tid i fjor. I vår region var det derimot en nedgang, som vil si 4,3% færre i Østfold og 2,5% færre solgte enheter i Follo så langt i år. For Oslo sin del var det i likhet med landet som helhet en økning i antallet solgte hittil i år, med 7,6%.

Når det kommer til utbudet av boliger i markedet, ble det i juli lagt ut for salg 3.761 enheter i hele landet. Dette er 19,5% færre enn året før. Men som nevnt tidligere var juli i fjor spesielt sterk, og derfor et unormalt år å sammenligne med. Lokalt i vår markedsregion var det ikke uventet også en nedgang i antallet nye boliger for salg. i Follo hele 29,2% ned, og i Østfold ned med 6,8%.

I et noe lengre perspektiv, ser vi at det hittil i år er lagt ut 62.747 boliger for salg. Dette er faktisk 6,3% flere enn samme periode i fjor. For oss i vår region er det derimot en svak nedgang, på -2,1% for Østfold og kun -1,2% for Follo. Oslo hadde til sammenligning en økning på 10,7% denne perioden.

 

Konklusjon, og veien videre

 

Eiendom Norge mener det ser ut til at boligpolitikk, boligmarkedet og ulikhet seiler opp som et viktig tema i valgkampen 2021. De estimerer et behov for ca 300.000 nye boliger i Norge i løpet av 2020-tallet. I tillegg til å bygges bærekraftig og miljøvennlig, må disse boligene ha en pris som gjør at  folk med vanlige lønninger kan kjøpe de. Eiendom Norge mener at den viktigste utfordringen for boligmarkedet, og derfor boligpolitikken dette tiåret, er å senke terskelen for å bli boligeier i Norge.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.