Eiendom Norges prognose for boligprisutviklingen 2024:

Hvordan blir boligmarkedet 2024?

Inneværende år 2023, er i ferd med å avslutte i nærheten av det som var Eiendom Norges prognose for dette året. Det ble spådd en nedgang på ca 3,5% på landsbasis, og fasiten ser ut til å ende ikke langt fra dette. Sannsynligvis ender den noe høyere, som vil si nærmere null. Den endelige fasiten får vi i begynnelsen av 2024, når statistikken for desember foreligger.
For neste år, 2024, er Eiendom Norges prognose for boligmarkedet en oppgang på 4% nominelt.

Eiendom Norges prognose for boligprisutviklingen 2024:

 

Ett år tilbake i tid forventet Eiendom Norge en nominell (ikke hensyntatt sesongvariasjoner) 12-måneders nedgang i boligprisene for inneværende år på -3,5%. Fasiten hittil i år ved utgangen av november viser en vekst hittil i år på landsbasis som er høyere enn dette, det vil si 1,3%. I samme periode har konsumprisindeksen steget 4,5%, noe som faktisk innebærer et realboligprisfall. Fasiten for hele inneværende år får vi på nyåret, når boligprisstatistikken for desember er klar. Det forventes en nedgang også nå i desember, så sannsynligvis vil boligprisutviklingen for inneværende år havne rundt 0%.

2023 har vært preget av store svingninger i boligprisutviklingen, og et noe mer usikkert boligmarked grunnet Norges Banks brattere rentebane. Første halvår ble dog ikke på langt nær så preget av rentebanen som de fleste antok, og markedet steg betydelig mer enn forventningene skulle tilsi. Andre halvår ble mer forsiktig, med negativ utvikling flere måneder på rad.

På denne tiden i fjor var det stor usikkerhet knyttet til hva Norges Bank ville gjøre de første månedene av inneværende år, selv om de varslet en renteheving første halvår. I år er det mange eksperter som forventer at renten holdes på nåværende nivå en stund, og usikkerheten ligger heller i når renten senkes første gang. Det spekuleres videre i at boligmarkedet vil holde seg ganske stabilt frem til første rentesenking, og etter to år med svak utvikling tror de at det vil bli god vekst i boligprisene i Norge 2024. Et godt lønnsoppgjør som gir reallønnsvekst neste år vil også virke positivt på prisutviklingen. Det samme gjør ventede rentenedsettelser. En vekst som Eiendom Norge altså spår til å ende på 4% ved utgangen av neste år. Det er dessuten mindre usikkerhet rundt inflasjon, renter og bokostnader nå enn på samme tid i fjor, noe som gjør at Eiendom Norge er positive til utsiktene for boligprisene i hele landet neste år. Dette anslaget er som snitt for hele landet, og det vil naturlig nok være lokale variasjoner. Det antas fra Eiendom Norge blant annet en sterkere utvikling i enkelte byer, og særlig i Oslo og Stavanger, hvor de spår en oppgang på henholdsvis 6 og 7%.

 

Boligkrise?

Eiendom norge antar at vi har en boligkrise foran oss, men tror ikke det vil skje i 2024. Vi ser nå den laveste igangsettingen av nye boliger siden bankkrisen på slutten av 80-tallet. Dette betyr at vi vil få lav boligbygging de neste årene og krise for byggenæringen. Konsekvensene for boligmarkedet vil vi imidlertid først se fra 2025, da det blir et bratt fall i antall ferdigstilte boliger. Eiendom Norge tror dette vil gi sterk boligprisvekst i 2025 og 2026. Paradoksalt nok fører Norges Banks aggressive pengepolitikk til at boligprisrekylen kan bli enda sterkere fordi den demper boligbyggingen ekstra mye. I 2024 vil det imidlertid fortsatt ferdigstilles en del boliger som er under bygging nå og som ble solgt under pandemien, derfor tror ikke Eiendom Norge boligkrisen vil inntreffe allerede i 2024.

 

Rentekutt

Styringsrenten fra Norges Bank har i løpet av 2023 økt fra 2,75 prosent til 4,50 prosent. Det er mye mer enn hva rentebanen tilsa ved inngangen til året. Samtidig er Norges Banks rentebane nå per desember at det første rentekuttet vil komme mot slutten av 2024. Desember-økningen kom som nevnt overraskende på de fleste, og det samme var begrunnelsen med den sterke vektleggingen av kronekursen. Foreløpig vekter Norges Bank inflasjonsmålet og kronekursen sterkere enn hensynet til konjunktursituasjonen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Han sier videre at de tror Norges Bank på et tidspunkt vil tvinges til å legge større vekt på de svake utsiktene for store deler av norsk økonomi, og da særlig byggenæringen. De tror derfor ikke det er usannsynlig at det første rentekuttet kommer før sommeren og ser for seg tre rentekutt neste år.

 

Prognosene for 2024

De mest fremtrdende punktene som vil påvirke boligmarkedet og prisutviklingen i 2024 er som nevnt lav nyboligbygging, rekordstor tilbudsside av bruktboliger i mange områder, flere mulige rentenedsettelser og fortsatt befolkningsvekst. I tillegg kommer selvfølgelig også videre utvikling innenfor de områdene som har hatt stort fokus det siste året, som inflasjonsvekst og mulig svekket arbeidsmarked.

Prognosene for 2024 for de største byene, er at Stavanger får størst oppgang med 7%, tett fulgt av Oslo med 6%. Deretter Bergen 3,5%, og Trondheim 2,5%. Tromsø spås en oppgang i boligprisene på 1% neste år.

Stavanger får sterkest utvikling fordi den svake utviklingen i boligmarkedet i regionen etter oljebremsen i 2014 gir rom for en oppside når olje- og gassnæringen opplever stor optimisme igjen. Oslo får også sterk utvikling fordi markedet der har vært sterkere i 2023 enn både landet ellers og hva de fleste forventet ved inngangen til året. Selv om renten er betydelig høyere nå ventes det at rentenedsettelser vil ha større effekt på prisutviklingen i Oslo enn ellers i landet, og utviklingen kan bli sterk særlig utover høsten. I 2025, og særlig i 2026, kan prisveksten bli svært høy som følge av at det ferdigstilles veldig få boliger, mener Eiendom Norge. 

Det gjenstår altså å se på boligprisutviklingen for denne siste måneden, og fasiten legges frem i begynnelsen av januar. Da får vi både svaret for avslutningen av året, dvs desember, samt også 4.kvartal. I tillegg får vi også fasiten for hele 2023. 

I mellomtiden ønskes en god jule- og nyttårsfeiring!

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.

Prognose 2024 for de største byene:

Prognose for Norge 2024:

4%

Prognose for Oslo 2024:

6%

Prognose for Stavanger 2024:

7%

Prognose for Bergen 2024:

3,5

Prognose for Trondheim 2024:

2,5%

Prognose for Tromsø 2024:

1%