Fortsatt sterk prisvekst i vår region!

Nok en måned er lagt bak oss, og med endt mars-måned har vi også fasiten for årets første kvartal. Januar og februar var begge preget av et lavt tilbudsvolum, noe som hovedsakelig skyldtes ny og strengere avhendingslov, hvor forberedselstiden før salgstart har tatt betydelig lengre tid.

Vi ser nå at denne trenden med lavere tilbudsside har blitt svakere, selv om etterslepet ikke er hentet inn ennå. Men fasiten for boligmarkedet i mars er stort salg, større tilbud av boliger, og rask salgstid. Den sterke prisveksten i mars utgjør lokalt 0,9% i Follo og 1,7% i Østfold.

27 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

26 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

1.7%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

0.9%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

1%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Boligprisutviklingen

 

Ulike faktorer som normalt sett drar prisutviklingen i litt ulike retninger, gjør boligmarkedet mer ustabilt enn normalt om dagen. Vi har vært inne på at den reduserte tilbudssiden presser prisene oppover. Samtidig går en del råvarepriser innenfor bygg- og anlegg oppover, som igjen setter press på nyboligmarkedet. Dette vil igjen presse prisene i bruktboligsektoren oppover. Regulatoriske utfordringer innen nyboligutvikling har også samme effekt. På andre siden har vi allerede fått renteøkninger fra Norges Bank, samt signaler om ytterligere flere rentehevinger innen utgangen av neste år. Dette bør være en faktor alene som er med på å sørge for en mer moderat boligprisutvikling fremover.

Den sterke veksten i boligprisene nasjonalt sett, fortsatte dermed også i mars. For å synliggjøre den sterke starten på året, kan det presiseres at allerede hittil i år har boligprisene økt med 7,6% i Norge. Vi har dog ikke lokale tall for utviklingen hittil i år, men for mars ble fasiten lokalt en nominell prisvekst (uten å hensynta normale sesongvariasjoner) på 1,3% i Follo og 1,6% i Østfold. Dette er noe høyere enn den nasjonale boligprisveksten i mars som var 1,1%, og veldig mye høyere enn Oslo som hadde en nominell nedgang på 0,4%.

Tar vi derimot hensyn til de normale sesongvariasjonene, var boligprisveksten i Follo noe lavere, det vil si 0,9%. Dette er likevel relativt høyt for kun én enkeltmåned. For Østfold var prisveksten marginalt høyere etter sesongjustering da den endte på 1,7%. Den sesongjusterte prisveksten for hele landet var sist måned på 1,0%, og vi kan også her ta med Oslo for å sammenligne, og fasiten der ble opp 0,8%.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Tønsberg m/Færder med 2,2%, og svakeste sesongkorrigerte utvikling hadde Trondheim med 0,7% oppgang.

Løfter vi blikket noe og ser tolv måneder tilbake, har Follo hatt en prisvekst på 5%. Samme periode har prisveksten i Østfold vært på 8,7%. Veksten for hele landet ligger mellom her, som vil si 6,2%. Til sammenligning har utviklingen i Oslo vært mer beskjeden, og ligger denne perioden på 4,1%.

Sterkest vekst den siste tolv måneders perioden har Bodø m/Fauske med hele 12,1%, etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 11,9%. Svakeste utvikling denne perioden er det Oslo som står for, med sine 4,1%, etterfulgt av Romerike med 4,3%.

 

 

Omsetningstid

 

Omsetningstiden var raskere i februar enn i januar, og mars ble også raskere enn februar. Dette er normalt, og vi går jo nå også inn i den  vanligvis mest aktive perioden i året for boligmarkedet. Gjennomsnittstiden for å selge en bolig i Norge endte i mars på 30 dager. Dette er en nedgang fra 38 dager i februar. Gjennomsnittlig omsetningstid i Follo var i mars på 26 dager, noe som er èn dag mindre enn Østfold, hvor snittiden var 27 dager. Snittiden i Oslo var kun 16 dager, som sammen med Bergen var raskest i landet.

Tregest snitt pr salg hadde Ålesund m/omg, med 57 dager. Salgstiden har gått betydelig ned i mange områder i landet i mars, og da spesielt i Oslo og Bergen.

 

 

Omsetningstid:

 

 Østfold:Follo:Norge:Oslo:
Mars 2022:27 dager26 dager30 dager16 dager
Februar 2022:33 dager36 dager38 dager21 dager
Mars 2021:32 dager36 dager43 dager14 dager

Prisnivå:

 

For å sammenligne prisnivået i boligmarkedet, bruker vi vanligvis to ulike metoder for dette. Den mest vanlige er pris pr kvadratmeter, men også medianprisen innenfor et område blir brukt. Medianprisen finner vi ved å liste opp alle omsetninger fra høyeste til laveste sum, og markerer den midterste.

 

I mars var medianprisen for Østfold på kr 3.350.000,-, noe som er en økning fra februar på kr 50.000,-. Det er også en økning i medianprisen for Follo fra forrige måned. Opp med kr 47.575,- fra kr 4.906.925,- i februar, til kr 4.954.500,- i mars. Medianprisen for hele landet økte fra kr 3.600.000,- i februar til kr 3.643.674,- i mars, mens den i Oslo økte fra kr 4.879.000,- til kr 4.933.500,-.

 

Det er jevnt over også en økning i kvadratmeterprisen fra februar til mars. I Østfold er økningen på i underkant av 1,7%, mens den i Follo er i overkant av 2,3%. Se forøvrig tabellen under.

 

Det er verdt å merke seg at medianprisen i Follo faktisk er høyere enn i Oslo, mens kvadratmeterprisen i Oslo er 62% høyere enn i Follo. Et godt bevis på at disse nødvendigvis ikke henger sammen, og at det er viktig å ha flere parametre å sammenligne med. Som tilleggsinformasjon kan nevnes at gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var kr 4.495.784,- i mars.

Pris pr m2:

 

 Østfold:Follo:Norge:
Mars 2022:38.056,-53.938,-49.858,-
Februar 2022:37.432,-52.710,-48.612,-
Mars 2021:34.210,-48.915,-46.830,-

 

 

 

Medianpris:

 

 Østfold:Follo:Norge:
Mars 2022:3.350.000,-4.954.500,-3.643.674,-
Februar 2022:3.300.000,-4.906.925,-3.600.000,-
Mars 2021:3.025.629,-4.650.000,-3.469.258,-

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

 

Som resultat av det lave tilbudet av boliger i markedet i begynnelsen av dette året, ligger også salget forholdsvis lavt også i mars. For hele landet ble det solgt 7,1% færre boliger i mars i år sammenlignet med i fjor. Dette er så og si samme utvikling som for Østfold, hvor det ble solgt 7,2% færre boliger i årets mars-måned, enn i fjor. Det er motsatt utvikling i Follo, som betyr at det der ble solgt 1,9% flere boliger i år, enn mars i fjor. Sammenligner vi oss med Oslo, er også utviklingen der ganske lik som i Østfold og hele landet; 7,3% lavere salg i årets mars enn fjorårets.

Hittil i år er nedgangen i boligsalget større enn for mars isolert sett, som betyr at det på landsbasis ble solgt hele 13,7% færre boliger første kvartal, enn samme periode i fjor. En nedgang på 9,9% i Østfold, og 9,4% i Follo. Nedgangen i Oslo var på 12,6%. For oss i Eiendomsmegler1 Østfold Akershus, er det hyggelig å registrere at vi har gått mot strømmen både i mars og hittil i år. I mars hadde vi en økning i salget på 13,5%, og hittil i år har vi hatt en økning på 16% fra i fjor.

 

Som tidligere skrevet var januar og februar preget av et svært lavt tilbud av boliger, men i løpet av mars har tilbudet økt betydelig - spesielt i Oslo. Likevel er det fortsatt vesentlig lavere enn det var så langt i 2021. Dette til tross, har det faktisk aldri blitt lagt ut flere boliger i en mars-måned etter at Eiendom Norge startet sin statistikk.

I mars ble det i hele landet lagt ut 0,6% flere boliger for salg i år enn i fjor. Lokalt er det stor forskjell mellom Østfold og Follo. Mens det i Østfold var en nedgang på 3,2% denne måneden, var det en økning på hele 22,8% i Follo. Til sammenligning hadde Oslo en økning på 7,6% i antallet boliger lagt ut for salg i mars.

 

Hittil i år er det derimot lagt ut 6,4% færre boliger i år enn i fjor. Det er også lagt ut færre boliger i Østfold denne perioden, som vil si en nedgang på 9,2%. I Follo er det også i denne perioden en økning, ikke så mye, men 2,7%. For Oslo en nedgang på 6,7%.

 

Konklusjon, og veien videre

 

Som vi var inne på forrige måned, ser vi allerede nå at etterslepet på tilbudssiden er i ferd med å hentes igjen. Men det tar fortsatt lang tid å forberede et boligsalg, og det oppfordres alle å starte tidlig.

Vi nevnte innledningsvis at det er mange viktige faktorer som nå henger over boligmarkedet, og som kan slå ut i begge retninger for utviklingen videre i år. Det er veldig vanskelig å spå veien videre, siden disse faktorene også er betydelige for både nasjonal og internasjonal økonomi. Likevel er det mange eksperter som mener at de dempende faktorene er sterkest, og vil føre til et moderat resultat når boligprisutviklingen får sin fasit ved årets slutt. Selvfølgelig er styringsrenten en veldig viktig faktor. I tillegg det faktum at den sterke prisveksten i årets start er drevet av et unormalt lavt tilbud av boliger - og det faktum at dette vil gå seg til. Dyrere råvarer fører til prishopp på en mengde vesentlige varer, som igjen gir mindre igjen til bolig for de aller fleste husholdninger. I tillegg er det fortsatt usikkerhet rundt evt oppblomstring av pandemien, og i tillegg utviklingen av krigen i Ukraina.

Vi skal ikke spekulere for mye i disse faktorene, annet enn å følge det nøye den neste måneden. Når den er forbi, er vi tilbake med en ny rapport som gir deg fasiten for den måneden.

God Påske!

 

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.