Tegn til flatere boligprisvekst!

Boligmarkedet i april fortsetter med samme trend som vi så i første kvartal. Lavere salgsvolum, lavere tilbudsvolum, og positiv prisvekst. Prisveksten ser derimot ut til å dempe seg, og viser tegn til utflating på landsbasis. Nasjonalt var boligprisveksten på 0,3% nominelt, dvs uten å hensynta normale sesongvariasjoner. Sesongjustert var den uendret, altså 0%.

Sett med lokale øyne, hadde Follo faktisk landets sterkeste sesongjusterte prisutvikling i april, med en oppgang på 0,8%. Østfold hadde en oppgang på 0,1%.

23 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

26 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

0.1%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

0.8%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

0%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Påsken falt i år i april, og dette satte nok sitt preg på boligmarkedet sist måned. På landsbasis ble det både solgt og lagt ut færre boliger i årets april, enn både samme måned i fjor og årene før pandemien. Det samme gjelder for perioden hittil i år. Hos oss i Eiendomsmegler1 Østfold og Akershus, opplever vi faktisk en økning både i antallet salg og nye oppdrag hittil i år. "Dette er gode tall for vår del", kommenterer Adm.Dir. Håkon Fossvik, "Men også et resultat av hardt og målrettet arbeid over tid, av våre kvalitetsbevisste medarbeidere!", legger han til.

 

Boligprisutviklingen

 

Som vi skriver innledningsvis er det nå tegn til en utflating i boligprisveksten. De mange ulike faktorene som påvirker boligprisene på hver sine måter er fortsatt gjeldende, og gjør utviklingen videre usikker. Men den største faktoren er pengepolitikken, og hva Norges Banks rentebane fremover blir. 

Men det vi har av harde fakta nå, er i alle fall tallene for april-måned. Og disse tallene viser fortsatt stigning, selv om veksten er noe mer dempet enn for første kvartal. Den nominelle veksten, det vil si før vi tar hensyn til de normale sesongvariasjonene i markedet, viser en nasjonal vekst på 0,3%. Våre to områder innenfor vår markedsregion viser et ganske likt bilde, som vil si 0,2% stigning for Follo og 0,6% for Østfold. Oslo tippet så vidt over på minussiden, som vil si -0,1%.

Når vi hensyntar de normale sesongvariasjonene i boligmarkedet, er bilde noe annerledes. Nasjonalt går prisutviklingen helt sidelengs, som vil si at den var uendret, altså 0%. Lokalt havnet vi på plussiden for begge områdene, med 0,1% vekst i Østfold og 0,8% i Follo. Med det hadde også Follo landets sterkeste sesongkorrigerte boligprisvekst sist måned. Oslo lå midt i mellom våre lokalområder, med en vekst på 0,5%. Den svakeste sesongkorrigerte veksten i landet i april, hadde Hamar m/Stange ned 0,7%.

Når vi løfter blikket og ser tolv måneder tilbake, er det relativt store forskjeller på utviklingen, selv om den er på plussiden i hele landet. I denne tolv-måneders perioden har boligprisene nasjonalt økt med 6,2%. Lokalt ser vi en større prisvekst denne perioden i Østfold, med 8,5%. For Follo ligger den like under den nasjonale veksten, med 5,9%. Til sammenligning var veksten i Oslo kun 4,6%, som også var svakest i landet denne perioden. Sterkest tolv-månedersvekst finner vi i Bodø m/Fauske opp 11,6%, etterfulgt av Tønsberg m/Færder med en økning på 10,8%.

 

 

Omsetningstid

 

Boligene ble omsatt noe raskere i april enn i mars, og snittiden gikk ned med én dag for hele Norge - fra 30 til 29 dager. Det er normalt at markedet nå blir raskere på våren. Sammenligner vi med april i fjor, ser vi at omsetningstiden nå var ganske lik både lokalt og i Oslo. Men som vi ser av tabellen under, var april-markedet på landsbasis i år vesentlig raskere enn i fjor. Faktisk hele ti dager forskjell. Lokalt var det raskere å selge en bolig i april enn mars i Østfold. Omstningstiden gikk ned fra 27 dager i mars til 23 dager i april. I Follo holdt det seg uendret med 26 dager fra mars til april. Snittiden for boligomsetningene i hovedstaden holdt seg også uendret fra mars til april, med 16 dager. Én dag raskere gikk det å omsette en bolig i snitt i Bergen og i Bodø m/Fauske, som hadde det raskeste boligmarkedet i årets april-måned,. altså med 15 dager. Tregest gikk boligsalgene denne måneden i Tromsø, hvor gjennomsnittet var 39 dager pr salg.

 

Omsetningstid:

 

 Østfold:Follo:Norge:Oslo:
April 2022:23 dager26 dager29 dager16 dager
Mars 2022:27 dager26 dager30 dager16 dager
April 2021:21 dager27 dager39 dager15 dager

Prisnivå:

 

Eiendom Norge/Eiendomsverdi oppgir to verdier for måling av prisnivået, disse er pris pr kvadratmeter og medianprisen (som er den midterste omsetningsprisen dersom vi rangerer omsetninger i stigende rekkefølge).

Vi kan først se på kvadratmeterprisen, og som tabellen viser har nivået økt med noen hundrelapper både i Follo og Østfold, samt også for hele landet. Hundrelappene i økning utgjør 0,9% i Østfold, 0,7% i Follo, og 1,8% for hele landet.

Det er også en liten økning i medianprisene fra mars til april (se tabellen). Endringene er altså ikke så store, og gjenspeiler som sådan den generelle prisveksten. I mars rapporterte vi at medianprisen faktisk var høyere i Follo enn i Oslo, men i april er dette snudd og den er nå litt høyere i Oslo. Det kan nevnes at gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge i april, var kr 4.483.328,- som er en liten nedgang fra måneden før.

Pris pr m2:

 

 Østfold:Follo:Norge:
April 2022:38.401,-54.297,-50.769,-
Mars 2022:38.056,-53.938,-49.858,-
April 2021:34.745,-49.942,-47.869,-

 

 

 

Medianpris:

 

 Østfold:Follo:Norge:
April 2022:3.390.000,-4.975.000,-3.700.000,-
Mars 2022:3.350.000,-4.954.500,-3.643.674,-
April 2021:3.050.000,-4.800.000,-3.509.000,-

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

 

Andre kvartal starter også med både et lavt antall solgte boliger, og et lavt volum på tilbudssiden. 

Boligsalget er vanligvis ganske høyt i april, og påsken får noe av skylden for at volumet er klart lavere enn april i fjor. Lokalt var nedgangen i boligsalget i Østfold på 12,9%, og i Follo ned hele 22,1% i april i år mot i fjor. Nivået for nedgangen er ganske likt for Norge totalt, som hadde en nedgang på 18,8%. I Oslo gikk det også ned sist måned, med 21,7%.

Hittil i år er det , som det var med utbudet, jevnt over nedgang i salget, selv om nedgangen ikke er like stor som for april-måned isolert sett. Ned 10,8% i Østfold, og ned 13,3% i Follo er fasiten lokalt. Nasjonalt er det solgt 15,1% færre boliger hittil i år, mot samme tid i fjor. Samme nedgang også i Oslo, altså -15,1%.

Nedgangen i boligsalget henger sammen med det faktum at det har vært lavere tilbudsvolum, uavhengig av årsakene til dette. Antallet nye bruktboliger lagt ut for salg i april, går også markant ned i forhold til samme måned i fjor. 11,4% færre boliger lagt ut i Østfold sist måned, og hele 23,7% færre i Follo. Dette er så og si samme nedgang som for hele landet totalt, som hadde -23,8% færre bruktboliger lagt ut i april. Nedgangen i Oslo var enda større, med hele 37,4%.

Ser vi det i et noe lengre tidsperspektiv, det vil si hittil i år, var det også nedgang i denne perioden. Ved utgangen av april var det lagt ut 11,9% færre boliger i i hele landet. I vår region var nedgangen noe lavere denne perioden, med -9,9% i Østfold, og -6,7% i Follo. Til sammenligning ser vi  til Oslo, hvor det hittil i år har vært hele 16,3% nedgang i antallet nye bruktboliger i markedet. Det er altså i år lagt ut betydelig lavere antall boliger enn fjoråret som var et rekordår, men også sammenlignet med årene før pandemien. 

 

 

Konklusjon, og veien videre

 

Selv om vi i Eiendomsmegler1 Østfold Akershus ikke har hatt nedgang i hverken solgte boliger eller nye lagt ut for salg hittil i år, er det altså slik situasjonen er i det norske boligmarkedet for tiden. Prisvekst, salg og tilbud henger nøye sammen, og i dagens boligmarked er det som nevnt tidligere mange markante faktorer som påvirker helheten for tiden. Disse faktorene drar i ulike retninger og med ulik kraft, men det aller viktigste antas å være pengepolitikken, som også er påvirket av den usikre globale økonomiske situasjonen. Men rentebanen som er lagt opp fra Norges Bank, med et mål om 2,5% styringsrente innen utgangen av 2023, vil antageligvis ha en dempende effekt på boligprisutviklingen.

Det meldes om mindre press og flaskehalser med tanke på tilstandsrapporter om dagen, men oppfordringen er likevel klinkende klar om at alle boligselgere bør sette i gang salgsprosessen tidlig.

 

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.