Den sterke prisveksten vi har hatt de to første månedene av dette året, fortsatte i mars. Prisveksten hittil i år har dermed overgått hva alle så for seg ved årsskiftet. Prisveksten i boligmarkedet var i mars på 0,9% for hele landet, og tar man hensyn til sesongvariasjoner endte den på 0,6%. Lokalt må nevnes at boligprisveksten i Follo var veldig sterk i mars med hele 2,9%.

Boligprisveksten fortsatte i mars!

Vi ble vitne til nok en uventet høy boligprisvekst i mars. Det norske boligmarkedet slutter aldri å overraske, verken med tanke på priser eller volum. Selv om det nå er usikkerhet rundt den videre rentebanen, altså hvordan utviklingen i styringsrenten vil utvikle seg fremover, fortsetter boligprisene å stige. Vi har nå også gått inn i tiden med lønnsforhandlinger, og resultatene av disse vil i tillegg legge føringer som påvirker den videre utviklingen i boligmarkedet.

Boligprisutviklingen

På landsbasis ble det en uventet sterk mars-måned i boligmarkedet. Både nominelt og sesongjustert endte mars med høy økning, henholdsvis med 0,9% og 0,6%. Lokalt i vår markedsregion var det en splittet prisutvikling, hvor Østfold endte opp med 0,3% økning nominelt, og ned -0,2% sesongjustert. Follo hadde derimot en meget sterk økning, nominelt på hele 2,9%, og sesongjustert 2,4%. Oslo hadde faktisk helt samme utvikling som hele landet, altså med 0,9% nominelt og 0,6% sesongkorrigert.

Sterkest sesongjustert prisutvikling i mars, hadde Bergen med 1,9%. Svakest var Kristiansand med omegn, med en nedgang på -0,6%.

Det har også vært sterk prisutvikling lokalt hittil i år. 4,6% oppgang i Østfold, mens det i Follo har vært hele 7,3% stigning. For hele Norge har økningen hittil i år vært 5,9%, mens den i Oslo har vært noe mindre med 5,3%. Den sterkeste prisutviklingen i landet hittil i år har Ålesund hatt, med hele 8,3% oppgang. Svakest prisutvikling så langt i år, er det Trondheim som har hatt, med en oppgang på 4,7%. 

For å se boligprisutviklingen i et enda lengre perspektiv, viser tabellen under utviklingen både de siste tolv månedene, samt siste fem og ti årene.

Prisutvikling mars 2024:

-0,2 %

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

2,4 %

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

0,6 %

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

0,6 %

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - OSLO

Boligprisutvikling i %:

Sted/Tid:Mars 24 Nominelt:Mars 24 Sesong justert:Hittil 24:Siste 12 mnd.:Siste 5 år:Siste 10 år:
Østfold:
 0,3
-0,2
 4,6
-1,4
21,2
70,8
Follo:
 2,9
 2,4
 7,3
 2,3
20,2
67,6
Norge:
 0,9
 0,6
 5,9
 1,2
23,3
58,5
Oslo:
 0,9
 0,6
 5,3
 2,3
27,3
89,7

Omsetningstid

Omsetningshastigheten går på denne tiden vanligvis nedover, og for hele landet totalt var snittiden for et boligsalg på 56 dager i mars. Dette er ned fra 65 dager i februar. Lokalt for oss tok det forrige måned 75 dager i Østfold, og 76 dager i Follo. Dette er ned fra 85 dager i februar i Østfold, og ned fra 91 i Follo. Raskest gikk det i Oslo og Stavanger med omegn, med 31 dager begge stedene. Tregest gikk det i Hamar med Stange, med 112 dager i snitt.

I tabellen nedenfor kan dere se nærmere på hvordan salgstiden har variert de siste månedene, samt tilsvarende måned de siste årene.

Gjennomsnittlig omsetningstid mars 2024:

75 dager

ØSTFOLD

76 dager

FOLLO

56 dager

NORGE

30 dager

OSLO

Omsetningstid:

Sted/Tid:Østfold:Follo:Norge:Oslo:
Mars 2024:
75 dager
76 dager
56 dager
30 dager
Feb. 2024:
85 dager
91 dager
65 dager
31 dager
Jan. 2024:
82 dager
93 dager
67 dager
40 dager
Des. 2023:
66 dager
88 dager
62 dager
43 dager
Nov. 2023:
61 dager
68 dager
49 dager
34 dager
Mars 2023:
40 dager
54 dager
42 dager
24 dager
Mars 2022:
27 dager
26 dager
30 dager
16 dager
Mars 2021:
32 dager
36 dager
43 dager
14 dager

Prisnivå:

Ved utgangen av februar var gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge kr. 4.581.993 ,-. Gjennomsnittsprisen har dermed gått klart opp i løpet av mars, fra kr 4.440.356,- ved utgangen av februar. 

Vi har dessverre ikke lokale tall for gjennomsnittsprisen, men Eiendom Norge/Eiendomsverdi oppgir to andre verdier for måling av prisnivået. Medianprisen (som er den midterste omsetningsprisen dersom vi rangerer omsetninger i stigende rekkefølge), samt pris pr kvadratmeter.

Som tabellen under viser, har både kvadratmeterprisen og medianprisen endret seg kun marginalt den siste måneden. 

Tabellen under viser også tilsvarende tall for tidspunkter tilbake i tid, slik at man kan få et enda større bilde av utviklingen.

Vi har lagt til et interessant aspekt med egen tabell som viser snittet for differansen mellom prisantydning og faktisk salgspris. Fra denne tabellen kan vi se hvordan et mer forsiktig boligmarked gir utslag i et mer negativt utslag mellom salgspris og prisantydning.

Pris pr. m2:

Sted/Tid:Østfold:Follo:Norge:Oslo:
Mars 2024:
37.485,-
53.775,-
51.381,-
90.831,-
Feb 2024:
37.397,-
53.102,-
50.581,-
89.857,-
Jan 2024:
37.516,-
52.763,-
50.879,-
90.334,-
Des 2023:
38.238,-
53.070,-
50.338,-
90.327,-
Nov 2023:
38.317,-
53.317,-
50.865,-
90.813,-
Mars 2023:
38.339,-
53.447,-
50.407,-
87.966,-
Mars 2022:
38.056,-
53.938,-
49.858,-
86.639,-
Mars 2021:
34.210,-
48.915,-
46.830,-
82.663,-

Medianpris:

Sted/Tid:Østfold:Follo:Norge:Oslo:
Mars 2024:
3.300.000,-
5.000.000,-
3.774.145,-
5.141.853,-
Feb 2024:
3.325.000,-
5.506.176,-
3.750.000,-
5.125.000,-
Jan 2024:
3.350.000,-
5.150.000,-
3.767.329,-
5.150.000,-
Des 2023:
3.250.000,-
5.116.359,-
3.706.960,-
5.091.143,-
Nov 2023:
3.278.164,-
5.130.000,-
3.775.288,-
5.164.310,-
Mars 2023:
3.315.000,-
4.900.000,-
3.700.000,-
4.975.000,-
Mars 2022:
3.350.000,-
4.954.500,-
3.643.674,-
4.933.500,-
Mars 2021:
3.025.629,-
4.650.000,-
3.469.258,-
4.733.193,-

Avvik mellom prisantydning og salgspris:

Sted/Tid:ØstfoldFolloNorgeOslo
Mars 2024:
-1,2 %
 2,1 %
 0,2 %
2,1 %
Feb 2024:
-2,3 %
-1,7 %
-0,2 %
2,0 %
Jan 2024:
-2,0 %
-2,4 %
-0,8 %
 1,1 %
Des 2023:
-4,5 %
-4,4 %
-2,6 %
-1,0 %
Nov 2023:
-4,1 %
-4,3 %
-2,0 %
-1,0 %
Mars 2023:
-0,6 %
-1,7 %
 1,1 %
 2,7 %
Mars 2022:
 4,0 %
 2,8 %
 3,7 %
 4,8 %
Mars 2021:
 4,3 %
 2,6 %
 3,4 %
 5,8 %

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

Det ble solgt 7.031 boliger, som er hele 20,1% færre enn samme måned i fjor. Ganske samme nivå utvikling lokalt, med 372 boliger solgt i Østfold i mars, som er ned hele 21,7%. I Follo ble det i mars år solgt 179 boliger mot 213 i fjor, og har dermed en nedgang på 16,0%. I Oslo var det nedgang i antallet solgte boliger på -18,9%.

Hittil i år er det solgt 9,6% færre boliger i Østfold, enn samme tidsrom året før. I Follo er dette solgt 2,9% flere. I hele landet er det solgt 8,0% færre boliger i år, mens det i Oslo er solgt 10,2% færre boliger denne perioden

Nye bruktboliger lagt ut for salg i februar, viser både en nedgang og oppgang lokalt. 11,7% flere boliger lagt ut i Follo enn samme måned i fjor. I Østfold var det derimot en nedgang i på -3,0%. Oppgang på 1,9% i Oslo, og for hele Norge var det en oppgang på 1,0%.

I Follo er det hittil i år lagt ut 10,2% færre boliger mot samme tid i fjor, mens det i Østfold er lagt ut 3,6% færre. På landsbasis er det lagt ut nesten samme antall, kun 0,5% færre, og i Oslo er det en økning på 1,2%- for boliger lagt ut hittil i år. 

Ved inngangen til inneværende år, var mange opptatt av det store tilbudet/lageret i bruktboligmarkedet. Dette har blitt betydelig redusert i løpet av første kvartal.

Det er dog solgt markant færre boliger både i mars og hittil i år, sammenlignet med i fjor. Og som alltid må volumene i mars og april sees i sammenheng med når påsken faller, da dette har en innvirkning. 

 

Konklusjon, og veien videre

Nok en sterk måned er tilbakelagt. Dette var ikke helt som forventet, men den sterke prisutviklingen i boligmarkedet illustrerer hvor raskt boligmarkedet kan snu, både i priser og volum. Selv om det er en del regionale forskjeller i prisutviklingen, har boligprisutviklingen vært sterk så langt i år. 

Vanligvis kommer den største andelen av et års boligprisvekst i løpet av første halvår, og spesielt i første kvartal. Det ventes et sterkt boligmarked fremover, men at prisutviklingen trolig avtar de neste månedene. Det har riktignok vært en oppgang i antallet usolgte boliger de siste dagene av mars, men det ventes høyere aktivitet gjennom april. Den såkalte vårflommen i boligmarkedet kan komme tidlig i år!

I midten av denne måneden kommer regionsrapporten for første kvartal. Der får dere fasiten for den første delen av 2024, med tall som er enda mer lokalt forankret :)

 

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.